Primer pla d'eixample de Palma, de B. Calvet (1901)

L'increment de les activitats econòmiques de Palma i l'auge de la vida urbana varen donar lloc a una densificació important de l'espai emmurallat. El creixement de la ciutat era absorbit pels barris perifèrics. Amb aquestes necessitats, l'enginyer Bernat Calvet el 1901 va proposar la planificació de l'eixample de la ciutat. Va consistir en la demolició de la murada (sense considerar el seu significat històric i artístic) i l'extensió del nucli urbà en una franja d'1 km envoltant aquesta murada. Només es va preservar la que donava a la mar. Tot plegat va suposar l'ampliació de 400 ha la zona urbana. Les avingudes actuals representen el traçat de les antigues murades.

Calvet trencà amb la ciutat aristòcrata i projectà la ciutat burgesa. Dissenyà una trama viària radial que traça els camins de penetració des de la part forana.