pecat

objectius

Entre els objectius de La poesia experimental catalana des de 1970. Dinamicitat en el camp literari: contactes i contextos, cal esmentar:

  • L’anàlisi de la poesia experimental no tan sols a partir dels aspectes formals (visualitat, no linealitat, jocs amb el codi i amb el suport), sinó també com a producte cultural en la intersecció de discursos sobre el gènere, el concepte d’autor, les funcions de la literatura i de la crítica i la reconstrucció del sistema literari català.
  • L’estudi dels fenòmens de contacte de la poesia experimental catalana amb altres literatures i formes artístiques.
  • La recuperació i edició d’un corpus de textos inèdits o d’accés restringit.
  • La relectura d’aquests textos en el context cultural català i interliterari.
 
©2010 Poesia experimental catalana 1970-1990