pecat

 

 

 

 

 

 

Congrés internacional La poesia en la contemporaneïtat: reptes genèrics, identitat i incidència pública

(Universitat de les Illes Balears, Universidade de Santiago de Compostela i Universidade de Vigo)

(LiCETC-POESPUBLIC)

(CaixaForum Palma, 11 i 12 de desembre de 2014)

El congrés La poesia en la contemporaneïtat: reptes genèrics, identitat i incidència pública és una iniciativa d'una sèrie de grups de recerca, vinculats a diverses universitats, que han abordat tant l'especificitat del gènere poètic com la seva inserció en els discursos culturals i socials. L'objectiu del congrés és examinar la poesia recent —en especial, la produïda dels anys 70 ençà— des del doble punt de vista de la mobilitat genèrica i de la dinamicitat social. D'una banda, ens interessen les qüestions que afecten la (re)definició de la genericitat, como ara les transformacions dels prototips retòrics, l'experimentalitat, la conformació del subjecte líric i la transmedialitat. D'altra banda, pretenem abordar un conjunt de conceptes transversals d'especial rellevància en la constitució de la poesia, com els d'intimitat, identitat, espai, cos i performativitat. Així mateix, incidirem en aspectes que afecten el camp cultural i la canonicitat, com les formes de legitimació del discurs poètic, els mecanismes de difusió i consum, els canals de difusió, la traducció i la transposició, i la presència en l'esfera pública.

O congreso A poesía na contemporaneidade: retos xenéricos, identidade e incidencia pública é a iniciativa dunha serie de grupos de investigación, vinculados a distintas universidades, que abordaron tanto a especificidade do xénero poético como a súa inserción nos discursos culturais e sociais. O obxectivo do congreso é examinar a poesía recente —en especial, a poesía producida a partir dos anos 70— desde o dobre punto de vista da mobilidade xenérica e da dinamicidade social. Por unha banda, interésannos as cuestións que afectan a (re)definición da xenericidade, como as transformacións dos prototipos retóricos, a experimentalidade, a formación do sujeito lírico e a transmedialidade. Pola outra, pretendemos abordar un conxunto de conceptos transversais de especial relevancia na constitución da poesía, como intimidade, espazo, corpo e performatividade. Así mesmo, incidiremos en aspectos que afectan o campo cultural e a canonicidade, como as formas de lexitimación do discurso poético, os mecanismos de difusión e consumo, os canais de difusión, a tradución e a transposición, e a presenza na esfera pública.

Ho organitzen:
Amb el suport de:
Obra social La Caixa

 

*Aquesta activitat està lligada als projectes "La poesia experimental catalana des de 1970. Dinamicitat en el camp literari: contactes i contextos” (FFI2012-34722) i "La poesía actual en el espacio público: intervención, transferencia y performatividad" (FFI2012-33589).

 
©2010 Poesia experimental catalana 1970-1990