pecat

 

 

 

 

 

Congrés internacional La poesia en la contemporaneïtat: reptes genèrics, identitat i incidència pública

(Universitat de les Illes Balears, Universidade de Santiago de Compostela i Universidade de Vigo)

(LiCETC-POESPUBLIC)

(CaixaForum Palma, 11 i 12 de desembre de 2014)

Inscripció al congrés

La inscripció al congrés s’ha de formalitzar abans del 28 de novembre de 2014, emplenant el formulari d'inscripció que trobareu a sota. La quota d’inscripció és de:

 • Comunicadors: 40 EUR
 • Comunicadors en atur: gratuït
 • Assistents en general: 20 EUR
 • Assistents en atur: gratuït
 • Estudiants (tant si presenten comunicació com si no en presenten): 10 EUR

El pagament s’ha de fer per mitjà d'un ingrés en el compte corrent de "La Caixa": 2100-8634-21-0200006045. Per a transferències des de l'estranger cal indicar l'IBAN: ES53-2100-8634-21-0200006045, i el BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX. En el concepte de l’ingrés hi ha de constar “Inscripció Congrés Poesia Contemporània” i en el remitent el nom i cognoms de la persona que s’hi inscriu. Així mateix, les persones en atur i els estudiants cal que ens enviïn una còpia del document que acredita la seva condició: la targeta de l'atur i el carnet d'estudiant, respectivament.

La còpia del resguard bancari de l’ingrés (en cas que pertoqui), així com de la targeta de l'atur (en el cas dels aturats) i del carnet de la UIB (en el cas dels estudiants), s'ha d'enviar al correu electrònic: poetiquesderuptura@gmail.com. També es pot enviar a la següent adreça postal (Margalida Pons, Universitat de les Illes Balears, Edifici Ramon Llull, Carretera de Valldemossa km. 7’5, 07122, Palma), o bé per fax (971 17 34 73, a l’atenció de Margalida Pons).

Matrícula no congreso

A matrícula no congreso debe formalizarse antes do 28 de novembro de 2014, empregando o formulario que se atopa abaixo. As taxas de matrícula son as seguintes:

 • Asistentes con comunicación: 40 EUR
 • Asistentes con comunicación no desemprego: gratuíto
 • Assistentes en xeral: 20 EUR
 • Assistentes no desemprego: gratuíto
 • Estudantes (con ou sen comunicación): 10 EUR

O pagamento realizarase mediante un ingreso na conta corrente de "La Caixa": 2100-8634-21-0200006045. En caso de transferencias dende o estranxeiro hai que indicar o IBAN: ES53-2100-8634-21-0200006045, e tamén o BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX. Como concepto de ingreso debe constar “Matrícula Congreso Poesía Contemporanea”, como tamén o nome e apelidos da persoa remitente que se matricula. Estudantes e persoas desempregadas teñen que enviar unha copia do respectivo documento acreditativo (respectivamente carnet de estudante ou tarxeta de desempregado).

A copia do resgardo, así como as do carnet de estudante ou da tarxeta de desemprego deben enviarse ao correo electrónico poetiquesderuptura@gmail.com. Tamén poden ser enviadas ao seguinte enderezo postal: Margalida Pons, Universitat de les Illes Balears, Edifici Ramon Llull, Carretera de Valldemossa km. 7’5, 07122, Palma; ou por fax: 971 17 34 73 (á atención de Margalida Pons).

Conference registration

Conference registration should be formalised before 28 November 2014, using the form below. Conference fees are as follows:

 • Delegates with presentation: 40 EUR
 • Delegates with presentation (unemployed): Free
 • General delegates: 20 EUR
 • General delegates (unemployed): Free
 • Students (with or without presentation): 10 EUR

Payment should be made via bank transfer to the following “La Caixa” current account: 2100-8634-21-0200006045. International transfers require the IBAN: ES53-2100-8634-21-0200006045, and the following BIC/SWIFT code: CAIXESBBXXX. When making the bank transfer, in the reference section please write‘Contemporary Poetry Conference Registration’, together with the name and surname of the person to be registered. Students and unemployed delegates must send a copy of their student ID card or unemployment card respectively.

A copy of the bank transfer receipt, andwhere applicable, student ID or unemployment card, should be emailed to poetiquesderuptura@gmail.com. They can also be sent to the following postal address: Margalida Pons, Universitat de les IllesBalears, Edifici Ramon Llull, Carretera de Valldemossa km. 7’5, 07122, Palma de Mallorca, Spain; or faxed to +34 971 17 34 71 (Attn:Margalida Pons).

Formulari d'inscripció / Formulario de matrícula / Conference registration

*
*
*
*
*
*

Instituciˇ a la qual pertany / Estudis Institución á que pertence / Estudos Institutional affiliation / Field of study

Ho organitzen:
Amb el suport de:
Obra social La Caixa

<<

* Aquesta activitat està lligada als projectes "La poesia experimental catalana des de 1970. Dinamicitat en el camp literari: contactes i contextos” (FFI2012-34722) i "La poesía actual en el espacio público: intervención, transferencia y performatividad" (FFI2012-33589).

* Concedides 14 hores de Formació del Professorat. Per a obtenir-les cal assistir a un 80% de les sessions del congrés.

 
©2010 Poesia experimental catalana 1970-1990