pecat

 

 

 

 

 

Congrés internacional La poesia en la contemporaneïtat: reptes genèrics, identitat i incidència pública

(LiCETC-POESPUBLIC)

(CaixaForum Palma, 11 i 12 de desembre de 2014)

Convocatòria de comunicacions
(Primera circular) Primera circular pdf

Presentació:
El congrés La poesia en la contemporaneïtat: reptes genèrics, identitat i incidència pública és una iniciativa d'una sèrie de grups de recerca, vinculats a diverses universitats, que han abordat tant l'especificitat del gènere poètic com la seva inserció en els discursos culturals i socials. L'objectiu del congrés és examinar la poesia recent —en especial, la produïda dels anys 70 ençà— des del doble punt de vista de la mobilitat genèrica i de la dinamicitat social. D'una banda, ens interessen les qüestions que afecten la (re)definició de la genericitat, como ara les transformacions dels prototips retòrics, l'experimentalitat, la conformació del subjecte líric i la transmedialitat. D'altra banda, pretenem abordar un conjunt de conceptes transversals d'especial rellevància en la constitució de la poesia, com els d'intimitat, identitat, espai, cos i performativitat. Així mateix, incidirem en aspectes que afecten el camp cultural i la canonicitat, com les formes de legitimació del discurs poètic, els mecanismes de difusió i consum, els canals de difusió, la traducció i la transposició, i la presència en l'esfera pública.

Propostes de comunicació:
S'accepten propostes de comunicació teòricament fonamentades, que aportin aproximacions metodològiques, anàlisis comparatives o estudis de cas sobre la poesia recent (preferentment, a partir dels anys 70 del segle xx), entorn dels mots-clau següents:

 • (re)definicions de la poeticitat
 • experimentalitat
 • transmedialitat
 • intimitat
 • identitat
 • espai
 • cos
 • performativitat
 • formes de legitimació del discurs poètic
 • processos de producció i consum
 • canals de difusió
 • traducció i transposició
 • esfera pública

Si voleu participar al congrés amb una comunicació, escriviu un correu electrònic a poetiquesderuptura@gmail.com, abans del dia 15 de maig de 2014, amb aquesta informació: a) dades personals (nom complet, adreça electrònica, filiació acadèmica o professional); b) un resum de 250 paraules; i c) els mots-clau (fins a 4) a què s'adhereix la proposta, tenint en compte que aquesta adhesió haurà de ser justificada al resum. Les propostes seran avaluades pel comitè científic i se'n comunicarà l'acceptació la darrera setmana de maig. Està prevista l'edició de les actes del congrés, que inclouran només aquelles comunicacions que el comitè científic accepti per a la publicació i que compleixin els següents requisits:

 • Adequació als mots clau del congrés.
 • Adequació a les normes de publicació (es difondran en les pròximes circulars).
 • Presentació dins els terminis establerts (s'anunciaran en les pròximes circulars).

El temps d’exposició per a cada comunicació serà de 20 minuts. La llengua vehicular del congrés serà el català. S'acceptaran comunicacions en anglès, castellà, català, francès, gallec i portuguès.

Comitè científic:
Glòria Bordons (Universitat de Barcelona), Felipe Cussen (Universidad de Santiago de Chile), Enric Bou (Università Ca’Foscari Venezia), Josep-Anton Fernàndez (Universitat Oberta de Catalunya), Dominic Keown (University of Cambridge), Montserrat Roser (University of Kent), Burghard Baltrusch (Universidade de Vigo), Mercè Picornell (Universitat de les Illes Balears), Margalida Pons (Universitat de les Illes Balears).

Inscripció:
A la segona circular es detallaran el procediment i el preu de la inscripció.

Organització:

 • Grup de recerca LiCETC, en el marc del projecte La poesia experimental catalana des de 1970. Dinamicitat en el camp literari: contactes i contextos (FFI2012-34722), Universitat de les Illes Balears.
 • Projecte de recerca A poesía actual no espazo público. Intervención, transferencia e performatividade (POESPUBLIC) (FFI2012-33589), Universidade de Santiago de Compostela i Universidade de Vigo.

Grups de recerca col·laboradors:

 • Grup de Recerca sobre Llengua, Cultura i Identitat en l'Era Global (IdentiCat), Universitat Oberta de Catalunya.
 • Proyecto Fondecyt Regular #1131136 Samples y loops en la poesía contemporánea, Universidad de Santiago de Chile.
 • Grup de recerca Poció. Poesia i Educació, Universitat de Barcelona.

Contacte: poetiquesderuptura@gmail.com

 

Congreso internacional
A poesía na contemporaneidade: retos xenéricos, identidade e incidencia pública

(Palma, 11 e 12 de decembro de 2014)

Convocatoria de comunicacións
(Primera circular) Primera circular pdf

Presentación:
O congreso A poesía na contemporaneidade: retos xenéricos, identidade e incidencia pública é a iniciativa dunha serie de grupos de investigación, vinculados a distintas universidades, que abordaron tanto a especificidade do xénero poético como a súa inserción nos discursos culturais e sociais. O obxectivo do congreso é examinar a poesía recente —en especial, a poesía producida a partir dos anos 70— desde o dobre punto de vista da mobilidade xenérica e da dinamicidade social. Por unha banda, interésannos as cuestións que afectan a (re)definición da xenericidade, como as transformacións dos prototipos retóricos, a experimentalidade, a formación do sujeito lírico e a transmedialidade. Pola outra, pretendemos abordar un conxunto de conceptos transversais de especial relevancia na constitución da poesía, como intimidade, espazo, corpo e performatividade. Así mesmo, incidiremos en aspectos que afectan o campo cultural e a canonicidade, como as formas de lexitimación do discurso poético, os mecanismos de difusión e consumo, os canais de difusión, a tradución e a transposición, e a presenza na esfera pública.

Propostas de comunicacións:
Acéptanse propostas de comunicacións fundamentadas de xeito teórico, que acheguen aproximacións metodolóxicas, análises comparativas ou estudos de caso sobre a poesía recente (preferentemente, a partir dos anos 70 do século xx), en relación coas seguintes palabras chave:

 • (re)definicións da poeticidade
 • experimentalidade
 • transmedialidade
 • intimidade
 • identidade
 • espazo
 • corpo
 • performatividade
 • formas de lexitimación do discurso poético
 • procesos de produción e consumo
 • canais de difusión
 • tradución e transposición
 • esfera pública

Para participar no congreso cunha comunicación deberá enviarse un correo electrónico a poetiquesderuptura@gmail.com, antes do 15 de maio de 2014, coa seguinte información: a) datos personais (nome completo, dirección electrónica, filiación académica ou profesional); b) un resumo de 250 palabras;  e c) as palabras chave (até un máximo de 4) ás que se adhere a proposta, tendo en conta que esta adhesión deberá xustificarse no resumo. As propostas serán avaliadas polo comité científico e a súa aceptación comunicarase na última semana de maio. Prevese unha edición das actas do congreso, que incluirán unicamente aquelas comunicaciónss que o comité científico acepte para a súa publicación e que cumpran os seguintes requisitos:

 • Adecuación ás palabras chave do congreso.
 • Adecuación ás normas de publicación (difundiranse nas próximas circulares).
 • Presentación no prazo establecido (anunciarase nas próximas circulares).

O tempo de exposición para cada comunicación será de 20 minutos. A lingua vehicular do congreso será o catalán. Aceptaranse comunicacións en inglés, castelán, catalán, francés, galego e portugués.

Comité científico:
Glòria Bordons (Universitat de Barcelona), Felipe Cussen (Universidad de Santiago de Chile), Enric Bou (Università Ca’Foscari Venezia), Josep-Anton Fernàndez (Universitat Oberta de Catalunya), Dominic Keown (University of Cambridge), Montserrat Roser (University of Kent), Burghard Baltrusch (Universidade de Vigo), Mercè Picornell (Universitat de les Illes Balears), Margalida Pons (Universitat de les Illes Balears).

Inscrición:
Na segunda circular detallaranse o procedimiento e o prezo de inscrición.

Organización:

 • Grupo de investigación LiCETC, no marco do proxecto La poesia experimental catalana des de 1970. Dinamicitat en el camp literari: contactes i contextos (FFI2012-34722), Universitat de les Illes Balears.
 • Proxecto de investigación A poesía actual no espazo público. Intervención, transferencia e performatividade (POESPUBLIC) (FFI2012-33589), Universidade de Santiago de Compostela e Universidade de Vigo.

Grupos de investigación colaboradores:

 • Grup de Recerca sobre Llengua, Cultura i Identitat en l'Era Global (IdentiCat), Universitat Oberta de Catalunya.
 • Proyecto Fondecyt Regular #1131136 Samples y loops en la poesía contemporánea, Universidad de Santiago de Chile.
 • Grupo de investigación Poció. Poesia i Educació, Universitat de Barcelona.
Contacto: poetiquesderuptura@gmail.com

 

International conference
Contemporary poetry: generic challenges, identity and public incidence

(Palma, 11-12 December 2014)

Call for papers
(First circular) Primera circular pdf

Presentation:
The congress Contemporary poetry: generic challenges, identity and public incidence is an initiative of a number of research groups from different universities, who invoke both the specificity of the poetic genre and its inclusion in social and cultural discourse. The aim of the congress is to examine recent poetry, particularly from the 1970s onwards, from the double viewpoint of generic mobility and social dynamism. On the one hand, we are interested in issues affecting the (re)definition of the genericity, such as transformation of rhetorical prototypes, experimentality, training of the lyric subject, and transmediality. On the other hand, we intend to address a number of transversal notions which are particularly relevant to poetry’s creation, including privacy, space, body and performativity. We will also pore over issues affecting the cultural field and canonicity, such as ways to legitimise poetic discourse, dissemination and consumption apparatus, distribution channels, translation and transposition, and the presence poetry in the public sphere.

Communications proposals:
We will accept proposals for theoretically based communications, which present methodological approaches, comparative analysis or case studies on recent poetry (preferably from the 1970s onwards), related to the following key words:

 • (re)definitions of poeticity
 • experimentality
 • transmediality
 • privacy
 • identity
 • space
 • body
 • performativity
 • ways to legitimise poetic discourse
 • production and consumption processes
 • distribution channels
 • translation and transposition
 • public sphere

If you wish to present a communication at this congress, send an email to poetiquesderuptura@gmail.com before 15 May 2014. This email should include the following information: a) personal information - full name, email address, academic or professional affiliation; b) a 250 word abstract; c) up to 4 key words that correspond to your proposal and are justified in your abstract. The scientific committee will evaluate proposals and their acceptance will be confirmed in the last week of May. Congress proceeding are expected to be published. These will only include communications which the committee accept for publication, and meet the following requirements:

 • Relevance to congress key words.
 • Conformance to publication guidelines (see next circular).
 • Submission within the established timeframe (see next circular).

Each communication will last 20 minutes. The vehicular language of the congress is Catalan. We will accept communications in English, Spanish, Catalan, French, Galician and Portuguese.

Scientific Committee:
Glòria Bordons (Universitat de Barcelona), Felipe Cussen (Universidad de Santiago de Chile), Enric Bou (Università Ca’Foscari Venezia), Josep-Anton Fernàndez (Universitat Oberta de Catalunya), Dominic Keown (University of Cambridge), Montserrat Roser (University of Kent), Burghard Baltrusch (Universidade de Vigo), Mercè Picornell (Universitat de les Illes Balears), Margalida Pons (Universitat de les Illes Balears).

Registration:
The second circular will include details on the registration fees and procedure.

Organised by:

 • LiCETC research group, under the project La poesia experimental catalana des de 1970. Dinamicitat en el camp literari: contactes i contextos (FFI2012-34722), Universitat de les Illes Balears.
 • A poesía actual no espazo público. Intervención, transferencia e performatividade  research project (POESPUBLIC) (FFI2012-33589), Universidade de Santiago de Compostela and Universidade de Vigo.

Collaborating research groups:

 • Grup de Recerca sobre Llengua, Cultura i Identitat en l'Era Global (IdentiCat), Universitat Oberta de Catalunya.
 • Proyecto Fondecyt Regular #1131136 Samples y loops en la poesía contemporánea, Universidad de Santiago de Chile.
 • Poció. Poesia i Educació research group, Universitat de Barcelona.

Further details: poetiquesderuptura@gmail.com

 

Congreso internacional
La poesía en la contemporaneidad: retos genéricos, identidad e incidencia pública

(Palma, 11 y 12 de diciembre de 2014)

Convocatoria de comunicaciones
(Primera circular) Primera circular pdf

Presentación:
El congreso La poesía en la contemporaneidad: retos genéricos, identidad e incidencia pública es una iniciativa de una serie de grupos de investigación, vinculados a distintas universidades, que han abordado tanto la especificidad del género poético como su inserción en los discursos culturales y sociales. El objetivo del congreso es examinar la poesía reciente —en especial, la producida a partir de los años 70— desde el doble punto de vista de la movilidad genérica y de la dinamicidad social. Por un lado, nos interesan las cuestiones que afectan la (re)definición de la genericidad, como las transformaciones de los prototipos retóricos, la experimentalidad, la formación del sujeto lírico y la transmedialidad. Por otra parte, pretendemos abordar un conjunto de conceptos transversales de especial relevancia en la constitución de la poesía, como intimidad, espacio, cuerpo y performatividad. Incidiremos asimismo en aspectos que afectan al campo cultural y la canonicidad, como las formas de legitimación del discurso poético, los mecanismos de difusión y consumo, los canales de difusión, la traducción y la transposición, y la presencia en la esfera pública.

Propuestas de comunicación:
Se aceptan propuestas de comunicación teóricamente fundamentadas, que aporten aproximaciones metodológicas, análisis comparativos o estudios de caso sobre la poesía reciente (preferentemente, a partir de los años 70 del siglo xx), en torno a las palabras clave siguientes:

 • (re)definiciones de la poeticidad
 • experimentalidad
 • transmedialidad
 • intimidad
 • identidad
 • espacio
 • cuerpo
 • performatividad
 • formas de legitimación del discurso poético
 • procesos de producción y consumo
 • canales de difusión
 • traducción y transposición
 • esfera pública
Para participar en el congreso con una comunicación deberá enviarse un correo electrónico a poetiquesderuptura@gmail.com, antes del 15 de mayo de 2014, con la siguiente información: a) datos personales (nombre completo, dirección electrónica, filiación académica o profesional); b) un resumen de 250 palabras;  y c) las palabras clave (hasta un máximo de 4) a las que se adhiere la propuesta, teniendo en cuenta que dicha adhesión deberá justificarse en el resumen. Las propuestas serán evaluadas por el comité científico y su aceptación se comunicará la última semana de mayo. Se prevé la edición de las actas del congreso, que incluirán únicamente las comunicaciones que el comité científico acepte para su publicación y que cumplan los siguientes requisitos:
 • Adecuación a las palabras clave del congreso.
 • Adecuación a las normas de publicación (se difundirán en las próximas circulares).
 • Presentación en el plazo establecido (se anunciará en las próximas circulares).

El tiempo de exposición para cada comunicación será de 20 minutos. La lengua vehicular del congreso será el catalán. Se aceptarán comunicaciones en inglés, castellano, catalán, francés, gallego y portugués.

Comité científico:
Glòria Bordons (Universitat de Barcelona), Felipe Cussen (Universidad de Santiago de Chile), Enric Bou (Università Ca’Foscari Venezia), Josep-Anton Fernàndez (Universitat Oberta de Catalunya), Dominic Keown (University of Cambridge), Montserrat Roser (University of Kent), Burghard Baltrusch (Universidade de Vigo), Mercè Picornell (Universitat de les Illes Balears), Margalida Pons (Universitat de les Illes Balears).

Inscripción:
En la segunda circular se detallarán el procedimiento y el precio de inscripción.

Organización:

 • Grupo de investigación LiCETC, en el marco del proyecto La poesia experimental catalana des de 1970. Dinamicitat en el camp literari: contactes i contextos (FFI2012-34722), Universitat de les Illes Balears.
 • Proyecto de investigación A poesía actual no espazo público. Intervención, transferencia e performatividade (POESPUBLIC) (FFI2012-33589), Universidade de Santiago de Compostela y Universidade de Vigo.

Grupos de investigación colaboradores:

 • Grup de Recerca sobre Llengua, Cultura i Identitat en l'Era Global (IdentiCat), Universitat Oberta de Catalunya.
 • Proyecto Fondecyt Regular #1131136 Samples y loops en la poesía contemporánea, Universidad de Santiago de Chile.
 • Grupo de investigación Poció. Poesia i Educació, Universitat de Barcelona.

Contacto: poetiquesderuptura@gmail.com

Ho organitzen:
Amb el suport de:
Obra social La Caixa

<<

*Aquesta activitat està lligada als projectes "La poesia experimental catalana des de 1970. Dinamicitat en el camp literari: contactes i contextos” (FFI2012-34722) i "La poesía actual en el espacio público: intervención, transferencia y performatividad" (FFI2012-33589).

 
©2010 Poesia experimental catalana 1970-1990