+ Presentació

+ Contextualització

+ Objectius de l’estudi

+ Planificació i metodologia

+ Resultats

- Les llengües que es parlen a les Illes Balears

- Les llengües més parlades a les Illes Balears

- Les llengües més parlades per illes

-Les llengües més parlades al món i les menys parlades

- Llengües parlades a la feina

- Llengües parlades amb els fills

- Poliglotisme entre les persones immigrades

-Coneixement del català entre les persones estrangeres
 

+ Les vint-i-cinc llengües més parlades

+ Fonts i agraïments

 

   

PLANIFICACIÓ I METODOLOGIA


Com a dades objectives es va partir de les del padró de l’Institut d’Estadística de les Illes Balears, l’Ibestat, que ens aporta xifres dels estrangers residents classificades per Estats de procedència, que no inclouen, però, adscripció cultural o lingüística.

La planificació de l’estudi es va fer a partir del padró de l’any 2008, per tant, les dades, per a avui dia, només poden tenir una validesa aproximada, atès que la població immigrant fluctua significativament en molt poc temps.

Les persones que s’havien d’entrevistar de cada Estat s’anaren a cercar a les quatre illes i als llocs més diversos: escoles, associacions...; però sobretot al carrer: veïns, esglésies de les diverses religions, centres de reunions, barriades de concentració més important d’immigrants, fires, comerços, places, coa d’Estrangeria, etc.

Per establir el nombre d’enquestes vàrem tenir en compte el nombre de residents de cada estat a les Illes Balears i el nombre de llengües que hi ha a cada un d’aquests estats.

Es varen entrevistar més de 1.100 persones dels dos sexes (55,5% d’homes i 45,5% de dones), de totes les edats, nivells d’estudis, activitat laboral, etc., de tots els Estats que tenen a les Illes Balears, com a mínim, 70 empadronats.

Per recollir la informació es va fer servir el qüestionari següent:

 
 

Identificació

Home    Dona

Any de naixement

Any arribada zona catalanoparlant

Estat de procedència

Zona de procedència

Llengües que es parlen a la zona

Formació

Ocupació


Coneixements lingüístics

Valoració de 0 a 10 (0: gens; 10: perfectament)

Llengües

Edat d’inici

Entendre

Llegir

Parlar

Escriure

1a:

 

 

 

 

 

2a:

 

 

 

 

 

3a:

 

 

 

 

 

4a:

 

 

 

 

 

5a:

 

 

 

 

 

6a:

 

 

 

 

 


Usos lingüístics

Llengües que parla/parlava amb el pare

Llengües que parla/parlava amb la mare

Llengua que parla amb la parella

Llengües que parla amb els amics

Altres activitats llengües d’origen

Llengües que parla a la feina

Llengües que parla amb els fills


Xarxa

Contactes amb gent alfabetitzada en les llengües que coneix però no sap escriure, gent que sap idiomes del seu Estat que ell desconeix, més gent del seu país, estrangers d’altres països...

 


Contacte

Nom

Telèfons

Lloc de residència

Correu electrònic

Pot formar part d’una borsa d’intèrprets?

Català

Castellà