Avís legal

Informació LSSI

Aquesta pàgina web és propietat de l'ens públic UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, amb domicili Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears), i amb C.I.F. Q0718001A.

Aquesta web serveix per facilitar l'accés públic a la informació de què disposa, de conformitat amb la finalitat institucional i l'exercici de les funcions que són conferides a la UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS.

Propietat intel·lectual i drets d'autor

Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina, el nom de domini, el codi font, el disseny i l’estructura de navegació continguts són titularitat de l’entitat referida, a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

L'usuari es compromet, en compliment de l'establert en la Llei de propietat intel·lectual, a mantenir la integritat de l'obra i impedir qualsevol deformació, modificació o alteració contra ella que suposi un perjudici als seus interessos legítims o menyscapte de la seva reputació. Així mateix, es compromet a no reproduir, copiar, distribuir o publicar el contingut de la informació d’aquesta pàgina a través de qualsevol mitjà i suport sense autorització prèvia per escrit del seu titular.

Ús de galetes

Aquesta pàgina web usa galetes per recopilar dades amb finalitat estadística, en cap cas identifica informació personal de l'usuari. S'usen per obtenir informació d'accés de manera anònima i per facilitar a l'usuari l'accessibilitat del lloc web.

L'ús de galetes de sessió (que no són memoritzades de forma persistent a l'ordinador de l'usuari i desapareixen amb el tancament del navegador), en cas de ser utilitzades, es limitaran únicament a recollir informació tècnica per a identificar la sessió amb l'objecte de facilitar l'exploració segura i eficient del lloc web.

Les galetes amb finalitats estadístiques serveixen per recollir dades com data, navegador usat, sistema operatiu i país d'origen entre d'altres, i es manipulen amb el Google Analytics, un servei d'anàlisi web ofert per Google, Inc., una empresa de Delaware, la seu principal de la qual és a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ("Google").

Google transmetrà i emmagatzemarà directament la informació que genera la galeta sobre el vostre ús del lloc web (inclosa la vostra adreça IP) als servidors d'Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació en el nostre nom amb la finalitat de fer el seguiment del vostre ús del lloc web, mitjançant l'aplegament d'informes de l'activitat del lloc web i la prestació de serveis relacionats amb l'activitat del lloc web i l'ús d'Internet.

No obstant això, l’usuari pot impedir la generació de galetes amb l’opció corresponent que tingui el seu programa navegador. En aquest cas, la pàgina web continuarà essent operativa, però sense els avantatges de la personalització.

Condicions d'ús de la web

Mitjançant l'acceptació d’aquesta política de privacitat us comprometeu a utilitzar aquesta pàgina web i els serveis oferts de forma lícita, d'acord amb el disposat en aquestes clàusules i de manera que no produeixin un perjudici en els drets o interessos de tercers o que pugui danyar o produir un ús anormal de la pàgina web o dels serveis prestats per ella.

Formularis web

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l'activitat de tractament habilitat a l'efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol- licitades són necessàries per complir amb la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.

La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament quant a les dades facilitades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. De Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.

Exclusió de responsabilitat

Utilització de la web

L'ús d'aquesta pàgina web es realitza sota el propi risc de l'usuari; per tant, la UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, no es responsabilitza de possibles danys derivats d'interferències, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions telefòniques motivades per causes alienes a l'entitat pública esmentada; de retards o bloqueigs en l'ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues al seu centre processador de dades, de línies telefòniques, en el sistema d'Internet o en altres sistemes elèctrics; ni tampoc de qualsevol altra alteració que es pugui produir al programari o maquinari dels usuaris.

D'igual manera, la UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS no respondrà pels danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control. Tampoc no respondrà dels danys i perjudicis causats per l'ús o mala utilització del contingut de la web ni per les conseqüències que puguin derivar-se dels errors, defectes o omissions en els continguts que puguin aparèixer en aquesta pàgina proporcionats per tercers.

Relacions contractuals

El mer accés a la pàgina no suposa en cap cas l'existència d'una relació contractual entre l'usuari i la UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS.

En conseqüència, la UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS no assumeix cap responsabilitat que pugui derivar-se de la falta de veracitat, del caràcter incomplet, de la falta d'actualització i/o de la imprecisió de les dades o informacions facilitats a la web.

Continguts de la web i enllaços

La UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS es reserva la facultat de canviar, modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment la informació exposada a la pàgina web, per la qual cosa us aconsellam que reviseu periòdicament aquesta pàgina per estar al corrent dels canvis efectuats. 

El portal no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts aliens que es transmeten, allotgen o els que faciliten l'accés des de la web, ja que no està obligat a controlar amb caràcter previ si l'esmentat enllaç compleix amb la legalitat vigent. Tampoc no garanteix l'absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents o fitxers de l'usuari, excloent-ne qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu.

Aquelles entitats que, amb autorització prèvia del titular del lloc web, pretenguin establir un enllaç amb aquesta pàgina web hauran de garantir que permet únicament l'accés a aquesta pàgina o servei, però que no realitza reproducció dels seus continguts i serveis.

Suspensió temporal de l'accessibilitat de la web

La UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat d’avís previ, l'accessibilitat de la seva pàgina web per la necessitat eventual d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora, sense que això pugui suposar cap responsabilitat de la UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS sobre això.