Facultats i escoles

Facultats i escoles pròpies de la UIB

Les facultats i escoles són els centres encarregats de l'organització dels ensenyaments i dels processos acadèmics, administratius i de gestió conduents a l'obtenció de títols de grau. Podran impartir també ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols, així com dur a terme aquelles altres funcions que determini la Universitat.

Centres adscrits

Els centres adscrits són els centres docents de titularitat pública o privada adscrits mitjançant un conveni a una universitat pública per impartir estudis conduents a l'obtenció de títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.

Alguns centres que abans estaven adscrits a la UIB han passat per un procés de desadscripció.