Estructures de recerca

Els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears estableixen, en el seu article 145, que "l'activitat de recerca es durà a terme principalment als grups de recerca, departaments, instituts universitaris de recerca i en altres centres o estructures mixtos entre la Universitat i altres organismes públics o privats.

Per facilitar la tasca investigadora, la UIB compta a més amb una sèrie d’unitats (serveis, oficines i òrgans de govern) encarregades de donar suport administratiu i tècnic als investigadors de la Universitat.

L’estructura anterior es completa amb les comissions de recerca, integrades per representats dels diferents estaments universitaris, i que tenen com a funció vetllar per la coordinació dels agents implicats, per una correcta distribució dels ajuts disponibles i pel manteniment de l’ètica en les tasques de recerca realitzades.