Comissió d'Investigació

Les competències d'aquesta comissió són:

 1. Coordinar el desenvolupament de la recerca.
 2. Organitzar i distribuir els recursos disponibles per a aquestes tasques.
 3. Proposar les partides que el pressupost de la Universitat, dels seus fons o per mitjà d'altres procedències, hagi de destinar a les despeses de recerca.
 4. Facilitar la possibilitat de perfeccionar la formació dels membres de la comunitat universitària, tant a d'altres centres de l'Estat com de l'estranger.
 5. Informar, si escau, sobre projectes de col·laboració amb d'altres centres.
 6. Donar publicitat als treballs de recerca amb la col·laboració del Servei de Publicacions i Intercanvi Científic.
 7. Supervisar l'ajut que presti a la recerca tota l'estructura universitària.
 8. Impulsar unitats interdisciplinàries i interdepartamentals per a recerques d'interès genèric.
 9. Proposar al Consell de Govern les condicions necessàries per ser reconegut com a grup de recerca.
 10. Mantenir actualitzat el registre de grups de recerca reconeguts.

 

Creació i normativa

[ Consultau la composició actual ]

Calendari de les sessions ordinàries de la Comissió d’Investigació 2023-2024 

 • Dia 21 de novembre de 2023 (dimarts) 
 • Dia 8 de març de 2024 (divendres)
 • Dia 23 de maig de 2024 (dijous)
 • Dia 20 de setembre de 2024 (divendres)
   

 

Actes de les darreres reunions