Comitè d'Ètica d'Experimentació Animal (CEEA)

CEEA

El Comitè d'Ètica d'Experimentació Animal (CEEA) de la Universitat de les Illes Balears (UIB) es crea amb la finalitat de donar suport als investigadors i docents en la seva tasca científica i docent que impliqui experimentació amb animals de laboratori. El CEEA-UIB és un òrgan habilitat per avaluar projectes amb animals d’experimentació.

La seva missió és garantir el compliment de la normativa en la investigació fonamental, la investigació translacional o aplicada (malalties humanes, animals, de plantes; diagnòstic de malalties; benestar animal; toxicologia i ecotoxicologia no reglamentària), el desenvolupament i la fabricació de productes farmacèutics, aliments, pinsos i altres substàncies o productes, o la realització de proves per comprovar la qualitat, l’eficàcia i la seguretat, la protecció del medi natural en interès de la salut o el benestar dels éssers humans o els animals, la recerca adreçada a la conservació de les espècies i l’ensenyament superior o la formació per a l’adquisició o la millora de les aptituds professionals.

A més a més, La Universitat de les Illes Baleares s'ha adherit a l'Acord de Transparència en Experimentació Animal, promogut des de la Confederació de Societats Científiques d'Espanya (COSCE), amb la col·laboració de la Asociació Europea per a la Recerca Animal (EARA) y llençat el 20 de setembre de 2016. En conseqüència realitza la següent Declaració institucional sobre l'ús d'animals d'experimentació.

Comunicat de la Comissió COSCE d'Estudi de l'Ús d'Animals a Recerca Científica

La Comissió COSCE d'Estudi de l'Ús d'Animals en Investigació Científica publica aquest comunicat que aclareix la realitat sobre la investigació amb models animals a Espanya, i incideix a recalcar la necessitat d'utilitzar-los per a l'avenç de la ciència.

Creació i normativa

[Consultau la composició actual]

 

Formalització de sol·licituds

Per a l'avaluació dels projectes o procediments que impliquin experimentació amb animals, els investigadors o docents han d'emplenar el document de sol·licitud adjunt i tramitar-ho mitjançant registre electrònic, accedint a la seu electrònica de la UIB. Un cop en aquesta pàgina, han de seleccionar l'enllaç: "Instància general". Per tal de millorar i agilitzar la presentació i resolució de sol·licituds de projectes amb animals d'experimentació, sol·licitem que tots els projectes que es realitzen a la UIB es tramitin per registre electrònic.


També es pot registrar la sol·licitud d'avaluació d'experimentació amb animals amb signatura original presencialment, a l'Oficina Principal de Suport a Matèria de Registres de Son Lledó, i als punts situats als següents edificis: Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, Edifici Anselm Turmeda, Edifici Guillem Cifre de Colonya, Edifici Ramon Llull, Hospital Universitari Son Espases, Seu universitària dEivissa i Formentera i Seu universitària de Menorca. Per a registre a l'Oficina Principal de Son Lledó, cal demanar cita prèvia.

S’ha d’enviar el CV abreujat i la Memòria Tècnica del projecte amb format PDF per correu electrònic al correu ceea@uib.es

Únicament es revisaran els projectes que hagin estat registrats 10 dies abans de cada reunió del CEEA, sempre que s'hagi entregat la documentació requerida. Les dates de les reunions són: 28/09/23, 26/10/23, 30/11/23, 14/12/23, 25/01/24, 29/02/24, 21/03/24, 25/04/24, 30/05/24, 27/06/24, 25/07/24.

Documentació addicional

Els investigadors han d’aportar la següent documentació addicional a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori:

  • Resum no tècnic, en el cas dels projectes de tipus II o III. Aquest resum ha d’elaborar-se segons l’indicat a l’artícle 36 del RD 53/2013.

a) Article 36. Resums no tècnics dels projectes.

1. Els òrgans competents publicaran els resums no tècnics dels projectes autoritzats i les seves eventuals actualitzacions. Dits resums, que seran presentats pels responsables dels projectes, seran anònims i no contendran noms ni direccions dels usuaris ni de les persones, ni cap altra dada de caràcter personal.

2. Sempre que la propietat intel·lectual i la informació confidencial quedin protegides, el resum no tècnic del projecte inclourà, al menys, el següent:

a) Informació sobre els objectius del projecte, inclosos els perjudicis i els beneficis prevists, així com el nombre i tipus d’animals que s’utilitzaran.
b) La demostració del compliment del requisit de reemplaçament, reducció i refinament.

3. Els òrgans competents podran determinar que el resum no tècnic del projecte especifiqui si aquest s’ha de sotmetre a un anàlisis retrospectiu i en quin termini. En aquest cas, el resum no tècnic del projecte ha d’actualitzar-se amb els resultats de l’anàlisi retrospectiu.
 

  • Còpia de la titulació de formació en experimentació animal del personal que intervindrà en el procediment, en el cas de que no es disposi de la categoria professional homologada per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori.

 

Per facilitar la tramitació, els investigadors que tinguin els animals, que s'utilitzaran en el procediment, allotjats a l'Estabulari de la UIB, poden presentar aquests documents al CEEA que s’encarregarà de remetre’ls a la Conselleria.

Documents relacionats