Accessibilitat

La Universitat de les Illes Balears s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb el que estableix el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2018/09/19/pdfs/BOE-A-2018-12699-C.pdf) (Reial decret 1112/2018).

La present declaració d’accessibilitat s’aplica a https://www.uib.cat, https://www.uib.es i https//www.uib.eu.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el nivell doble AA de la Norma UNE 139803:2012, a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

 1. Manca de conformitat amb el Reial decret 1112/2018:
  1. Documents i formularis que es puguin descarregar
 2. Càrrega desproporcionada
  1. Continguts multimèdia preenregistrats de base temporal
 3. Hi podrien haver fallades d’edició puntuals en alguna pàgina web

La Universitat de les Illes Balears és conscient de la dificultat d'assegurar el compliment total de la llei, a causa de la gran quantitat d'informació que hi ha publicada al seu lloc web i a la freqüència d’actualització. Tot i això, es fan revisions periòdiques del lloc web i es dediquen els esforços possibles per aconseguir el màxim nivell d’accessibilitat possible i per actualitzar el compliment segons la llei actual (Reial decret 1112/2018).

Compliment d’estàndards i millores fetes

 • Les pàgines han estat construïdes perquè s’adaptin amb el màxim rigor a la Norma UNE 139803:2012 i basades en les pautes WCAG 2.0.
 • Les tecnologies emprades per construir les pàgines són HTML 4.0 transaccional, CSS2 i JavaScript no intrusiu, si escau. El lloc web compleix les gramàtiques formals que defineixen aquestes tecnologies.
 • S’ha definit un conjunt de plantilles que permeten definir una estructura de navegació i un estil comú per a totes les pàgines al lloc web de la UIB. Els estils estan definits en fulls d’estil comuns a tot el lloc web institucional.

Millores d’accessibilitat més significatives

 • S’inclouen texts alternatius a les imatges, si escau.
 • S’empren elements de capçalera per transmetre l’estructura de la informació.
 • Es manté una navegació homogènia a tot el lloc web institucional.
 • S’ofereix informació de tot el lloc web mitjançant el mapa del web.
 • Totes les pàgines contenen informació semàntica que ajuda els cercadors a trobar continguts (metainformació).

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 3 d’octubre de 2012 mitjançant una autoavaluació duta a terme per l’Oficina Web de la Universitat de les Illes Balears. Ha estat revisada i adaptada a la Decisió d’execució (UE) 2018/1523 el 18 de setembre de 2019.

Darrera revisió de l’acompliment de l’accessibilitat

L'Oficina Web de la Universitat va desenvolupar una metodologia d’avaluació de l’accessibilitat web en la qual es basa per fer les revisions de l'accessibilitat al seu lloc web. Les dades de la darrera revisió de compliment dels requisits d’accessibilitat són:

Data: juny de 2016

Nivell: AA (a la majoria de les pàgines) segons les WCAG 2.0, de conformitat amb el que estableix la Norma UNE 139803:2012.

En qualsevol cas, les pròximes avaluacions de l’accessibilitat del lloc web es faran complint els requisits de la Norma 301 549 V2.1.2 (2018-08), emprant la metodologia de revisió de l’accessibilitat que indica aquesta norma (WCAG-EM).

Nota: tot i que aquesta declaració d’accessibilitat segueix el format de la Decisió d’execució (UE) 2018/1523 de la comissió d’11 d’octubre de 2018, per la qual s’estableix un model de declaració d’accessibilitat de conformitat amb la Directiva (UE) 2016/2012, encara no s’ha fet una avaluació de l’accessibilitat segons el que estableix el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, que indica que s’han de complir els requisits de la Norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), equivalents a les WCAG 2.1.

Observacions i dades de contacte

Aquest lloc web intenta ser accessible per a tothom en igualtat de condicions. Per aquest motiu, s’agraeix la vostra col·laboració amb relació a les dificultats d’accés a la informació, a informar sobre qualsevol incompliment d’aquest lloc web o formular qualsevol altra consulta o suggeriment, que podeu indicar a través del formulari de comentaris i suggeriments d’accessibilitat.