Escoltar

La Universitat de les Illes Balears té com a objectiu facilitar l'accés a la informació del seu lloc web, fent així que qualsevol usuari, independentment de les seves capacitats i dels seus mitjans tecnològics, pugui accedir al conjunt de la informació que aquí s’exposa.

Aquest web s’ha desenvolupat seguint la Norma UNE 139803:2012 que anul·la i substitueix l'anterior Norma UNE 139803:2004. Actualment es compleix a la majoria de les pàgines el nivell doble AA, establert a la Norma en base a les pautes definides a la iniciativa Web Accessibility Initiative (WAI) pel World Wide Web (W3C). Per a ampliar informació sobre la Norma UNE, la WAI i el W3C consultau l'apartat de Conceptes i Normativa.

La Universitat de les Illes Balears és conscient de la dificultat d'assegurar el total compliment de la llei, degut a la gran quantitat d'informació que hi ha publicada al seu lloc web i a la freqüència d’actualització d'aquesta. De totes maneres, s’estan fent revisions periòdiques del lloc web i aplicant els esforços possibles per a aconseguir el major nivell d’accessibilitat possible.

Compliment d’estàndards i millores fetes

  • Les pàgines s’han construït per a adaptar-se amb el màxim rigor a la Norma UNE 139803:2012, basades en les pautes WCAG 2.0. 
  • Les tecnologies emprades per a construir les pàgines són HTML 4.0 transaccional, CSS2 i javascript no intrusiu, si escau. El lloc web compleix les gramàtiques formals que defineixen aquestes tecnologies.
  • S’ha definit un conjunt de plantilles que permeten definir una estructura de navegació i un estil comú per a totes les pàgines dins el lloc web de la UIB. Els estils estan definits a fulls d’estil comuns a tot el lloc web institucional.

Millores més significatives respecte a l’accessibilitat

  • S’inclouen texts alternatius a les imatges, si escau.
  • S’empren elements de capçalera per a transmetre l’estructura de la informació.
  • Es manté una navegació homogènia a tot el lloc web institucional.
  • S’ofereix informació de tot el lloc web mitjançant el mapa del web.
  • Totes les pàgines contenen informació semàntica que ajuda a la cerca de continguts per part dels cercadors (meta informació).

Revisions i contacte

S’està fent feina per a aconseguir que totes les pàgines del lloc web amb imatge institucional de la Universitat siguin accessibles i, en general, aquesta declaració d’accessibilitat inclou les pàgines dins el domini www.uib.cat, a excepció dels documents publicats en format Adobe PDF.

Darrera revisió d’accessibilitat

L'Oficina Web de la Universitat ha desenvolupat una Metodologia d’Avaluació de l’Accessibilitat web en la qual es basa per a fer les diferents revisions de l'accessibilitat al seu lloc web.

Data: Juny de 2016
Nivell: AA (a la majoria de les pàgines)

Aquest lloc web intenta ser accessible per a tothom en igualtat de condicions. Per aquest motiu, s’agraeix la vostra col·laboració i els vostres suggeriments o comentaris respecte a les dificultats d’accés a la informació, que podeu indicar a través del formulari de comentaris i suggeriments d’accessibilitat.