Accessibilitat

La Universitat de les Illes Balears s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb el que estableix el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2018/09/19/pdfs/BOE-A-2018-12699-C.pdf) (en endavant RD 1112/2018).

La present declaració d’accessibilitat s’aplica a https://www.uib.cat, https://www.uib.es i https//www.uib.eu.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018, a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels motius següents:

 1. Manca de conformitat amb el RD 1112/2018:
  1. Documents i formularis que es puguin descarregar
 2. Càrrega desproporcionada
  1. Continguts multimèdia preenregistrats de base temporal
 3. Hi podrien haver errors d’edició puntuals en alguna pàgina web

La Universitat de les Illes Balears és conscient de la dificultat d'assegurar el compliment total de la llei, a causa de la gran quantitat d'informació que hi ha publicada al seu lloc web i la seva freqüència d’actualització. Tot i això, es fan revisions periòdiques del lloc web i es dediquen els esforços possibles perquè sigui el màxim d'accessible i per actualitzar el compliment segons la llei actual (RD 1112/2018).

Compliment d’estàndards i millores fetes

 • Les pàgines han estat construïdes perquè s’adaptin amb el màxim de rigor a la norma UNE-EN 301459:2020, que s'equiparen a les WCAG 2.1
 • Les tecnologies emprades per construir les pàgines són HTML 5, CSS2 i JavaScript no intrusiu, si escau. El lloc web compleix les gramàtiques formals que defineixen aquestes tecnologies.
 • S’ha definit un conjunt de plantilles que permeten definir una estructura de navegació i un estil comú per a totes les pàgines al lloc web de la UIB. Els estils estan definits en fulls d’estil comuns a tot el lloc web institucional.

Millores d’accessibilitat més significatives

 • S’inclouen texts alternatius a les imatges, si escau.
 • S’empren encapçalaments per transmetre l’estructura de la informació.
 • Es manté una navegació homogènia a tot el lloc web institucional.
 • S’ofereix informació de tot el lloc web mitjançant el mapa del web.
 • Totes les pàgines contenen informació semàntica que ajuda els cercadors a trobar continguts (metainformació).

Preparació de la declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el 3 d’octubre de 2012 mitjançant una autoavaluació duta a terme per l’Oficina Web de la Universitat de les Illes Balears. Ha estat revisada i adaptada a la Decisió d’execució (UE) 2018/1523 el 18 de setembre de 2019.

Darrera revisió de la declaració: octubre de 2021.

Darrera revisió de l’acompliment de l’accessibilitat

L'Oficina Web de la Universitat ha fet la darrera avaluació en profunditat de l'accessibilitat del lloc web, de conformitat amb el que estableix el RD 1112/2018.

Data: febrer de 2021

Nivell: AA (a la majoria de les pàgines) segons les WCAG 2.1

Observacions i dades de contacte

Aquest lloc web intenta ser accessible per a tothom en igualtat de condicions. Per aquest motiu, s’agraeix la vostra col·laboració amb relació a les dificultats d’accés a la informació, a informar sobre qualsevol incompliment d’aquest lloc web o formular qualsevol altra consulta o suggeriment, que podeu indicar a través del formulari de comentaris i suggeriments d’accessibilitat. En cas que vulgueu demanar una informació accessible o presentar una queixa i/o reclamació, ho podeu fer mitjançant el procediment habilitat a la seu electrònica.