Accessibilitat

Què és l'accessibilitat web?

L'accessibilitat web es podria definir com un accés universal al web, independentment del tipus de maquinari, programari, xarxa, idioma, cultura, localització geogràfica i capacitats dels usuaris.

Amb aquesta idea d'accessibilitat va sorgir la Iniciativa d'Accessibilitat Web (WAI, Web Accessibility Initiative). Aquesta iniciativa és una activitat que fa l'organisme W3C (World Wide Web Consortium) amb l'objectiu de facilitar l'accés a la informació de les persones amb discapacitat.

Per a què serveix?

Bàsicament, per intentar que la informació arribi a tots els usuaris de la xarxa sense cap impediment, independentment de les seves circumstàncies, capacitats i dels dispositius que emprin per accedir a aquesta informació. Amb aquesta idea, la informació es fa accessible tant per a una persona que tingui una discapacitat com per a una altra que tingui unes circumstàncies externes que li dificultin l'accés a la informació (renou exterior, pantalles amb mala visibilitat, xarxa lenta, etc.).

Com funciona?

La iniciativa WAI del W3C ha definit unes pautes d'accessibilitat al contingut de la web (WCAG, Web Content Accessibility Guidelines) per guiar cap un disseny accessible de les pàgines reduint-ne les barreres que hi puguin haver per accedir a la informació. Actualment, hi han diferents versions de les WCAG, la darrera de les quals que està vigent és la 2.1.

Les WCAG 2.1 estan estructurades en 4 principis, 13 pautes i 78 criteris de conformitat.

Els 4 principis defineixen la base de l’accessibilitat web: ha de ser perceptible, operable, comprensible i robust.

Les 13 pautes estableixen els objectius bàsics que s'han d'acomplir perquè el contingut sigui més accessible als usuaris amb discapacitat. Les pautes en si mateixes no són verificables, però ajuden els autors a entendre els criteris de conformitat i implementar més bé les tècniques que permeten fer continguts més accessibles.

Cada pauta té un conjunt de criteris de conformitat que són verificables, de manera que es pot determinar si aquell criteri es compleix o no. Per atendre les necessitats de tots els usuaris, a cada criteri se li associa un nivell, que defineix el grau d’exigència del criteri. Els nivells són A (menys exigent), AA, AAA (més exigent).

Així dons, un lloc web d'una institució pública serà accessible quan s’ajusti als nivells de conformitat establerts per la llei.

Quina és la normativa de l'accessibilitat?

L’accés a la informació pública és un dret per a tothom i està regulat al Reial decret 1494/2007, de 12 de novembre de 2007, en el qual s’indica que "La informació disponible en les pàgines d'Internet de les administracions públiques ha de ser accessible a les persones grans i a les persones amb discapacitat, amb un nivell mínim d'accessibilitat que compleixi les prioritats 1 i 2 de la Norma UNE 139803:2004". Aquesta norma fa referència a la primera versió de les WCAG, la 1.0, i per aquest motiu esmenta prioritats, concepte que no es maneja en l’actualitat, però que equival als nivells de conformitat.

Al llarg del temps, aquesta normativa s’ha revisat i modificat per adaptar-la més bé a les necessitats dels usuaris, en particular de les persones amb discapacitat i de les persones grans. Actualment, la normativa vigent és el RD 1112/2018, de 7 de setembre (Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre), que s’ajusta a una norma europea, la EN 301 549 V2.1.2,  en la qual s’estableix que els llocs web de les entitats públiques han de complir els requisits d’accessibilitat de nivell AA d’aquesta norma, que equival a complir el mateix nivell de les WCAG 2.1 explicat més amunt.