Accessibilitat

La Unitat Responsable d'Accessibilitat (URA) és la unitat encarregada de garantir el compliment dels requisits d'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils, segons estableix el Reial Decret 1112/2018 de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (R.D. en endavant).

Aquest R.D. estableix, entre d'altres temes, les funcions de la URA:

  • Coordinar i vetllar pel funcionament efectiu dels mecanismes de comunicació establerts, que garanteixi que les consultes, suggeriments, comunicacions, queixes i sol·licituds rebudes es tracten de forma efectiva.
    Aquests mecanismes de comunicació estan establerts al R.D.
  • Atendre i donar resposta a les reclamacions que li siguin redirigides.
  • Revisar les avaluacions realitzades per acollir-se a l'excepció del compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar aquests una càrrega desproporcionada.
  • Coordinar les revisions periòdiques d'accessibilitat, amb la col·laboració, si escau, de les Unitats tecnologies de la informació i comunicacions.
  • Coordinar i fomentar les activitats de promoció, conscienciació i formació.
  • Realitzar els informes anuals establerts.
  • Actuar com a punt de contacte amb l'organisme encarregat de realitzar el seguiment i presentació d'informes i col·laborar amb les tasques que té assignades.
  • Qualssevol unes altres, que en garantia de l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils els puguin ser atribuïdes.

La URA està formada per un equip multidisciplinar de persones pròpies de la Universitat. Podeu consultar la composició actual de la URA al FOU corresponent.