Comissions de recerca

Comissió d'Investigació

Les competències d'aquesta comissió són:

  1. Coordinar el desenvolupament de la recerca.
  2. Organitzar i distribuir els recursos disponibles per a aquestes tasques.
  3. Proposar les partides que el pressupost de la Universitat, dels seus fons o per mitjà d'altres procedències, hagi de destinar a les despeses de recerca.
  4. Facilitar la possibilitat de perfeccionar la formació dels membres de la comunitat universitària, tant a d'altres centres de l'Estat com de l'estranger.
  5. Informar, si escau, sobre projectes de col·laboració amb d'altres centres.
  6. Donar publicitat als treballs de recerca amb la col·laboració del Servei de Publicacions i Intercanvi Científic.
  7. Supervisar l'ajut que presti a la recerca tota l'estructura universitària.
  8. Impulsar unitats interdisciplinàries i interdepartamentals per a recerques d'interès genèric.
  9. Proposar al Consell de Govern les condicions necessàries per ser reconegut com a grup de recerca.
  10. Mantenir actualitzat el registre de grups de recerca reconeguts.

 

Més informació sobre la Comissió d'Investigació

Comissió Avaluadora de la Recerca de l'Àrea d'Investigació (CARAI)

L’objecte de la Comissió Avaluadora de la Recerca de l’Àrea d’Investigació és avaluar les sol·licituds dels investigadors als programes d’ajut i promoció de la recerca gestionats pel vicerectorat competent en matèria d’investigació.

 

Més informació sobre la Comissió Avaluadora de l'AI

Comitè d'Ètica d'Experimentació Animal (CEEA)

El Comitè d'Ètica d'Experimentació Animal (CEEA) de la Universitat de les Illes Balears (UIB) es crea amb la finalitat de donar suport als investigadors i docents en la seva tasca científica i docent que impliqui experimentació amb animals de laboratori. El CEEA-UIB és un òrgan habilitat per avaluar projectes amb animals d’experimentació.

La seva missió és garantir el compliment de la normativa en la investigació fonamental, la investigació translacional o aplicada (malalties humanes, animals, de plantes; diagnòstic de malalties; benestar animal; toxicologia i ecotoxicologia no reglamentària), el desenvolupament i la fabricació de productes farmacèutics, aliments, pinsos i altres substàncies o productes, o la realització de proves per comprovar la qualitat, l’eficàcia i la seguretat, la protecció del medi natural en interès de la salut o el benestar dels éssers humans o els animals, la recerca adreçada a la conservació de les espècies i l’ensenyament superior o la formació per a l’adquisició o la millora de les aptituds professionals.

Més informació sobre el Comitè d'Ètica d'Experimentació Animal (CEEA)

Comitè de Bioseguretat

El Comitè de Bioseguretat de la Universitat de les Illes Balears es crea amb la finalitat d’assessorar la Universitat, avaluar, certificar i donar suport en les tasques científiques i docents que impliquin la utilització d’organismes modificats genèticament (OMG), agents biològics i mostres potencialment contaminades amb agents biològics, així com per vetllar perquè es compleixin les obligacions exigides per la normativa al respecte.

Més informació sobre el Comitè de Bioseguretat

Comitè d'Ètica de la Recerca (CER)

El Comitè d'Ètica de la Recerca (CER) de la UIB es crea amb la finalitat de donar suport als investigadors la tasca científica dels quals impliqui investigació amb dades procedents d'éssers humans.

És objectiu prioritari d'aquest comitè garantir que els dissenys experimentals emprats pels investigadors compleixin la legislació vigent. En tot cas, les investigacions que impliquin els éssers humans han de complir els principis ètics de respecte a la dignitat humana, confidencialitat, no discriminació i proporcionalitat entre els riscs i els beneficis esperats i, si escau, han de tenir el consentiment a partir d'un informe i per escrit de les persones implicades o dels seus representants legals.

 

Més informació sobre el Comitè d’Ètica de la Recerca (CER)

Comitè d'Ètica de la Recerca Biosanitària (CERBI)

El Comitè d'Ètica de la Recerca Biosanitària (CERBI) de la UIB es crea amb la finalitat de regular l’experimentació amb mostres humanes i de visar les activitats vinculades a la docència que impliquin la participació de persones com a subjectes passius als efectes d’obtenir-ne mostres biològiques o que suposin procediments invasius per al seu cos. 

Més informació sobre el Comitè d'Ètica de la Recerca Biosanitària (CERBI)