Secretaria General

Dra. Irene Nadal Gómez

Professora titular d'universitat
Departament de Dret Privat
Dret Processal

Web Secretaria General

 

 • Formar i custodiar els llibres d'actes dels òrgans col·legiats ordinaris de caràcter general de la Universitat.
 • Expedir els documents i certificats de les actes i els acords dels òrgans col·legiats ordinaris de caràcter general de la Universitat i dels actes o fets que presenciï en la seva condició de Secretària General o que constin a la documentació oficial de la Universitat.
 • Fer la funció de secretària dels òrgans col·legiats ordinaris de caràcter general de la Universitat.
 • Encarregar-se de la recepció i custòdia de les actes de les proves d'avaluació realitzades.
 • Custodiar l'arxiu general i el segell oficial de la Universitat.
 • Elaborar la Memòria anual d'activitats de la Universitat.
 • Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.
 • Gestionar la seu electrònica.
 • Gestionar el compliment de la política de protecció de dades.
 • Dirigir les actuacions sobre l’administració electrònica, en coordinació amb el Vicerectorat d’Innovació i Transformació Digital.
 • Fer el seguiment del compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Totes aquelles funcions que li atribueixin la legislació vigent, els Estatuts i els reglaments de la Universitat, així com les que li encomanin el Consell de Govern i el Rector.

Vicesecretari general

fotoSr. Jeroni Reynés Vives
Son Lledó