Secretaria General

 Dra. Antonia Paniza Fullana

 
 

Dirigir i coordinar les funcions referents a:

  • Formar i custodiar els llibres d'actes dels òrgans col·legiats ordinaris de caràcter general de la Universitat.
  • Expedir els documents i certificats de les actes i els acords dels òrgans col·legiats ordinaris de caràcter general de la Universitat i dels actes o fets que presenciï en la seva condició de Secretari General o que constin a la documentació oficial de la Universitat.
  • Fer la funció de secretari dels òrgans col·legiats ordinaris de caràcter general de la Universitat.
  • Encarregar-se de la recepció i custòdia de les actes de les proves d'avaluació realitzades.
  • Custodiar l'arxiu general i el segell oficial de la Universitat.
  • Elaborar la Memòria anual d'activitats de la Universitat.
  • Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l'assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.
  • Gestionar la seu electrònica.
  • Totes aquelles funcions que li atribueixin la legislació vigent, els Estatuts i els reglaments de la Universitat, així com les que li encomanin el Consell de Govern i el Rector.

Agenda de la Secretària General

Atès l'estat d'alarma, decretat el passat 14 de març, totes aquelles reunions i actuacions que sigui possible es realitzaran per via telemàtica.
 

Del 26 d’octubre al 1 de novembre

Dilluns 26

09:30 h. Reunió amb el Rector

Despatx del Rector

Dimarts 27

09:30 h. Presa de possessió PDI

Es realitzarà presencialment

10:15 h. Reunió de seguiment TANGRAM

Es realitzarà per mitjans telemàtics.

11:00 h. Consell de Direcció

Hi assisteixen: el Rector, la Secretària General, la Gerent i els vicerectors. Es realitzarà per mitjans telemàtics: Zoom

Dimecres 28

16:00 h. Màster Universitari d'Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família

Es realitzarà per mitjans telemàtics.

Dijous 29

16:00 h. Màster Universitari d'Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família

Es realitzarà per mitjans telemàtics.

L’agenda reflecteix els actes institucionals, esdeveniments públics i reunions d’especial rellevància, i no totes les reunions internes de feina. No s'hi inclouen dades de caràcter personal en cap cas. L’agenda es publica setmanalment i pot estar subjecta a canvis de darrera hora.

Vicesecretari general

fotoSr. Jeroni Reynés Vives
Son Lledó