Laboratoris

Els laboratoris són ens de la Universitat que subvenen a necessitats específiques de la recerca i col·laboren en la docència del conjunt de departaments, instituts i equips de recerca de la Universitat.

Normativa general dels laboratoris: Acord normatiu de 20 de maig de 2011 (9836, FOU núm. 350).

Laboratori de Música i Art (Mus&Art Lab)

Acord executiu del dia 6 de setembre de 2016 (11984, FOU núm. 435).

El Laboratori de Música i Art (Mus&Art Lab) es constitueix per donar servei i suport a la docència, la recerca i el desenvolupament en el camp de l’educació musical, de les arts i de les línies de treball que s’hi relacionin que es desenvolupin en el futur a la UIB. També es constitueix amb la finalitat de millorar el suport tècnic i material i optimar els recursos a l'abast dels estudiants, dels docents i dels investigadors en coordinació amb altres laboratoris i serveis que duguin a terme activitats relacionades amb les diferents disciplines implicades en la recerca en el camp de l’educació musical i artística.

Els objectius del Laboratori de Música i Art (Mus&Art Lab) són:

1. Donar suport i optimitzar la investigació en el camp de l’educació musical i de l’art en general.
2. Facilitar la transferència dels seus resultats als àmbits aplicat i professional i als sectors socials interessats.
3. Donar suport a la docència i la formació en el camp de l’educació musical i artística i fomentar-les.
4. Oferir serveis de suport a la recerca en els camps de l’educació musical i artística. Realitzar assessoraments, anàlisis i estudis en matèries relacionades amb la música i les produccions artístiques.
5. Promoure la creativitat a través d’un sistema modular multimèdia de creació col·laborativa mitjançant l’ús de mòbils i tauletes tàctils com a dispositius mòbils i el Kinect (Soundcool).
6. Establir acords o convenis de col·laboració amb associacions, institucions o organismes públics o privats que permetin, de manera més eficient, d’assolir els objectius esmentats anteriorment.

Directora: Noemy Berbel 

Laboratori de Recerca i Innovació en Formació Professional (LRIFP)

Acord executiu del dia 19 de gener de 2021 (13824, FOU núm. 511).

L’objectiu del Laboratori de Recerca i Innovació en Formació Profesional (LRIFP) és desenvolupar la recerca, la formació i la innovació en formació professional.

Les activitats que durà a terme el Laboratori de Recerca i Innovació en Formació Professional són les que s’indiquen tot seguit:

 1. Iniciar i enfortir línies de recerca interdisciplinàries en matèria de formació professional.
 2. Desenvolupar projectes de recerca conjunts amb centres de formació professional orientats a la innovació de la formació professional i a la transferència de resultats.
 3. Presentar projectes a programes d’ajuts autonòmics, estatals, europeus o internacionals.
 4. Participar en xarxes de recerca en matèria de formació professional d’àmbit estatal, europeu i internacional.
 5. Enfortir els vincles amb els actors rellevants en matèria de formació professional fora de l’àmbit acadèmic (centres de formació, Administració, empreses, tercer sector, etc.).
 6. Establir acords de col·laboració amb associacions i organismes públics o privats que facilitin aconseguir els objectius del Laboratori.
 7. Participar en esdeveniments públics i mitjans de comunicació per tal de donar a conèixer el treball sobre formació professional que es duu a terme a la UIB.
 8. Codirigir treballs de fi de grau, màster i doctorat.
 9. Proposar estudis de màster, postgraus i cursos d’especialització.
 10. Organitzar jornades, seminaris i altres activitats de formació i divulgació.
 11. Assessorar, i elaborar estudis i informes.
 12. Representar, si escau, la UIB en les activitats i els fòrums nacionals i internacionals sobre el tema.

Directora: Francesca Salvà Mut.

Per a més informació anar al web del Laboratori de Recerca i Innovació en Formació Profesional (LRIFP).

Laboratori d’Aplicacions de la Intel·ligència Artificial de la UIB (LAIA@UIB)

Acord executiu del dia 16 de febrer de 2021 (13868, FOU núm. 513).

El Laboratori d’Aplicacions de la Intel·ligència Artificial de la UIB (LAIA@UIB) té com a finalitat principal definir un espai de suport i col·laboració per desenvolupar diferents accions conjuntes de recerca, formació, difusió i transferència en l’àmbit de la intel·ligència artificial aplicada i fomentar la col·laboració interdisciplinària i transversal dels col·lectius implicats en el desenvolupament d’aplicacions basades en la IA.

Els objectius del Laboratori d’Aplicacions de la Intel·ligència Artificial de la UIB (LAIA@UIB) són:

 1. Col·laborar i transferir resultats de recerca en relació amb la intel·ligència artificial aplicada.
 2. Crear un espai de suport interdisciplinari en l’àmbit de la intel·ligència artificial aplicada.
 3. Oferir programes de formació en intel·ligència artificial aplicada per a empreses, institucions i entitats.
 4. Presentar projectes a programes d’ajuts autonòmics, estatals, europeus o internacionals.

Director: Antoni Jaume Capó

Per a més informació anar al web del Laboratori d'Aplicacions de la Intel·ligència Artificial de la UIB (LAIA@UIB).

Laboratori Interdisciplinari d'Economia Circular i Turisme (LIECT)

Acord executiu del dia 9 de març de 2021 (13871, FOU núm. 513).

El Laboratori Interdisciplinari d'Economia Circular i Turisme (LIECT) es constitueix per donar suport a la formació, la investigació i el desenvolupament en el camp de l'economia circular i el turisme; així mateix, promou la difusió de resultats de la recerca i la transferència de coneixement sobre l’economia circular en tota la cadena de valor del sector turístic en particular i de l’economia en general.

Directora: Marta Jacob Escauriaza

 

 

Laboratori d’Investigació en Desenvolupament, Educació i Llenguatge (I+DELab)

Acord executiu del dia 22 de gener de 2021 (13795, FOU núm. 510).

El Laboratori d’Investigació en Desenvolupament, Educació i Llenguatge (I+DELab) té com a finalitat principal potenciar l’estudi multidisciplinari sobre el desenvolupament psicològic en les diferents etapes del cicle vital, així com els aspectes psicològics lligats a l’educació.

Els objectius del Laboratori d’Investigació en Desenvolupament, Educació i Llenguatge (I+DELab) són:

 1. Fomentar l’estudi multidisciplinari sobre el desenvolupament psicològic (perceptiu, cognitiu, social i emocional) al llarg del cicle vital, tant en condicions típiques com atípiques, en contextos diversos (educatius, familiars...) i amb diferents metodologies (experimentals, observacionals...).
 2. Estudiar les variables psicològiques i psicopedagògiques implicades en el procés d’ensenyament i aprenentatge, així com en la intervenció educativa preventiva, especialment en alumnes amb necessitats específiques.
 3. Desenvolupar i aplicar protocols, procediments i/o eines d'avaluació i intervenció psicopedagògica i neuropsicològica que contribueixin a la detecció, el diagnòstic i la intervenció de trastorns o dificultats del neurodesenvolupament i altres necessitats educatives.
 4. Potenciar l’estudi dels factors implicats en el desenvolupament típic i atípic del llenguatge, a partir d’estudis observacionals i experimentals, així com de la seva intervenció psicopedagògica.
 5. Potenciar l’estudi dels factors psicològics i educatius protectors i de risc de l’assetjament escolar.
 6. Transferir a la societat els resultats de recerca generats, però especialment a les famílies, als centres educatius i a les associacions, per millorar la qualitat de vida i el benestar dels infants amb necessitats específiques, i donar resposta a l’atenció a la diversitat.
 7. Establir acords o convenis de col·laboració amb entitats i organismes públics o privats que treballin en els mateixos o similars objectius.

Directora: Eva Aguilar Mediavilla

Per a més informació visitau el web del Laboratori d’Investigació en Desenvolupament, Educació i Llenguatge (I+DELab)

Observatori OIMO

Acord executiu del dia 19 de febrer de 2021 (13825, FOU núm. 511).

L’objectiu principal de l’Observatori Interdisciplinari de la Mobilitat a les Illes Balears (OIMO-IB) és el desenvolupament de la recerca i de la transferència, de la innovació i de la formació en mobilitat, per part d’especialistes d’àrees diverses que treballen en temàtiques que, directament o indirectament, es relacionen amb aquesta matèria.

La generació i l’enfortiment de la recerca interdisciplinària i transversal es troben a la base de l’OIMO-IB.

Directora:  Joana Maria Seguí 

Per a més informació visitau el web del Observatori Interdisciplinar de la Mobilitat a les Illes Balears

Laboratori lnterdisciplinari de Llenguatge i Adquisició de la Parla

Acord executiu del dia 10 de novembre de 2020 (13758, FOU núm. 507)

El Laboratori Interdisciplinari de Llenguatge i Adquisició de la Parla (Interdisciplinary Speech, Language and Acquisition Laboratory –ISLA-Lab–) té com a finalitat principal crear un espai de treball i de col·laboració per tal de dur a terme investigacions i intercanvi d’idees en l’àmbit de la lingüística, especialment respecte a l’estudi de situacions de contacte de llengües.

Per a més informació visitau el web del Laboratori lnterdisciplinari de Llenguatge i Adquisició de la Parla

Director: Pedro Guijarro Fuentes

Laboratori de Pedagogia Hospitalària

Laboratori Interdisciplinari sobre Drets i Llibertats de la Universitat de les Illes Balears (LIDIB)

Laboratori d'Investigació sobre Família i Modalitats de Convivència (LIFAC)

El Grup d'Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES) es troba constituït per un equip de professionals provinents dels àmbits de la Pedagogia, Educació Social, Psicologia, Sociologia i Treball Social.

Amb més de dues dècades dedicades a la recerca sobre les relacions de convivència, dóna lloc en 2017 a la creació de LIFAC, el Laboratori d'Investigació sobre Família i Modalitats de Convivència

Laboratori d'Emprenedoria i Innovació Social

LEIS és un Laboratori interdisciplinar de la UIB constituït al febrer de 2020 amb la finalitat de  realitzar actuacions docents, de recerca, de transferència i  com agent actiu en projectes d’impacte en els àmbits de l’emprenedoria i la innovació social. 

Per a més informació accediu al web del Laboratori d'Emprenedoria i Innovació Social

 

Laboratori de Ciència de la Decisió

 


ACORD EXECUTIU del dia 25 d'abril de 2017 pel qual es crea el Laboratori de Ciència de la Decisió

 

Director: Tomás Lejarraga

Per a més informació visitau aquesta pàgina web

 

Laboratori de Mediació, Resolució de Conflictes i Orientació Familiar

 

ACORD EXECUTIU del dia 25 d'abril de 2017 (FOU núm. 449)

El Laboratori de Mediació, Resolució de Conflictes i Orientació Familiar (Laboratorio de Mediación, Resolución de Conflictos y Orientación Familiar, en castellà, i Laboratory for mediation, conflict resolution and family counseling, en anglès) sorgeix de la necessitat de donar resposta als interrogants que els professionals de la mediació i la resolució de conflictes es fan davant els nous reptes de convivència derivats del ràpid desenvolupament de les diverses formes de convivència familiar i de la resolució de conflictes en els nous escenaris.

Director: Josep Francesc Campos Vidal

Per a més informació visitau aquesta pàgina web.

Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic (LINCC UIB)

ACORD EXECUTIU del dia 24 d'octubre de 2017 (FOU núm. 457)

Aquesta estructura cientificotècnica sorgeix el 2017 amb l’objectiu d’impulsar la docència i la recerca sobre canvi climàtic, perquè la situació actual demanda respostes conjuntes i interdisciplinàries.

La Universitat, atenent al seu paper fonamental en el desenvolupament dels avanços científics, s’ha d’erigir en líder indiscutible en l’exercici de tasques de predicció i en el disseny d’estratègies de prevenció, adaptació i mitigació de les conseqüències del canvi climàtic i l’escalfament global.

Director: Damià Gomis Bosch

Per a més informació visitau el web del Laboratori Interdisciplinari sobre el Canvi Climàtic (LINCC UIB).

Laboratori de Complexitat i Lingüística Experimental (LICLE)

Acord Executiu del 22 de novembre de 2016 (FOU núm. 440)

L'objectiu del Laboratori d'Investigació en Complexitat i de Lingüística Experimental és l'estudi del llenguatge i les diverses condicions de complexitat, sociolingüístiques i biològiques que l'afecten.

D'una banda, el laboratori també pretén ser un lloc de trobada per dur-hi a terme estudis sociolingüístics en combinació amb els estudis complexos i els estudis sobre les bases biològiques del llenguatge.

D'altra banda s'hi estudiarà també de manera aïllada els factors que conformen i afecten el llenguatge, a través de la confecció d'experiments lingüístics en els quals s'hagi aïllat una variable d'interès científic.

Finalment, es pretén desenvolupar-hi l'estudi del llenguatge en condicions típiques, condicions atípiques i condicions experimentals completes.

Director: Lluís Barceló i Coblijn

Per a més informació visitau aquesta pàgina web.

Laboratori Internacional Mediterrani per la Convivència

Acord executiu del dia 15 de gener de 2002 (5633, FOU núm. 200).

El Laboratori Internacional Mediterrani per la Convivència es constitueix per donar servei i suport a la docència, la recerca i el desenvolupament a la Universitat en camps com: pau i seguretat, democràcia i drets humans, estudis del gènere, igualtat, voluntariat, emigració i cooperació per al desenvolupament i en qualsevol altra disciplina relacionada amb els sistemes de convivència i la seguretat.


Laboratori en Ciències de l'Activitat Física

Acord executiu del dia 1 de febrer de 2000 (4855, FOU núm. 174).

El Laboratori en Ciències de l'Activitat Física es constitueix per donar servei i suport a la docència, la recerca i el desenvolupament en el camp de l'activitat física i la salut i les línies que s'hi relacionin i que es desenvolupin en el futur a la Universitat de les Illes Balears. També es constitueix amb la finalitat d'assessorar i donar suport tècnic i material al Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals de la UIB, per tal que optimi els seus recursos. Així mateix, proporcionarà el suport de desenvolupament tècnic que la Universitat pot transferir als sectors esportius, productius, econòmics i socials quant a les línies i els sectors del coneixement científic i tecnològic indicats.

Director: Antoni Pons Biescas.


Laboratori de Tecnologies de la Informació i Multimèdia (LTIM)

Acord executiu del dia 8 de juny de 1993 (2037, FOU núm. 85).
Acord executiu del dia 7 de març de 2000 (4953, FOU núm. 176).

El LTIM es constitueix com a servei i suport per a la docència, la recerca i el desenvolupament en els camps de la informàtica, la telemàtica i les línies i àrees que s'hi relacionin que es desenvolupin en el futur a la Universitat de les Illes Balears. També es constitueix amb la finalitat de millorar el suport tècnic i material i optimar els recursos a l'abast dels alumnes, dels docents i dels investigadors. Així mateix, proporcionarà el suport de desenvolupament tècnic que la Universitat pot transferir als sectors productius i socials quant a les línies i els sectors del coneixement científic i tecnològic indicats.

Per a més informació accediu al web del Laboratori de Tecnologies de la Informacio i Multimèdia.


Laboratori de Recerca i Documentació Turístic

Acord executiu del dia 21 d'abril de 1998 (3931, FOU núm. 146).

El Laboratori de Recerca i Documentació Turística es constitueix per donar servei i suport a la docència, la recerca i el desenvolupament en el camp del turisme i les línies que s'hi relacionin que es desenvolupin en el futur a la UIB. També es constitueix amb la finalitat de millorar el suport tècnic i material i optimar els recursos a l'abast dels docents i dels investigadors en coordinació amb altres laboratoris i serveis que duguin a terme activitats relacionades amb les diferents disciplines implicades en la recerca en el camp del turisme. Així mateix, proporcionarà el suport de desenvolupament tècnic que la Universitat pot transferir als sectors productius i socials quant a les línies i els sectors del coneixement científic i tecnològic indicats. Finalment, servirà d'entitat de suport bibliogràfic i assessorament tècnic als diferents docents i investigadors sobre temes turístics i obrirà noves línies d'investigació turística que contribueixin al desenvolupament de les Illes Balears.

Director: Eugeni Aguiló Pérez.

 

Laboratori de Sistemàtica Humana (LHS)

Acord executiu del dia 27 de febrer de 2001 (5319, FOU núm. 189).

El Laboratori de Sistemàtica Humana (LHS) és un servei de la UIB que dóna suport a la investigació, el desenvolupament i la docència en els camps d'estudi següents:

 1. Els trets de conducta propis de l'ésser humà en les seves vessants antropològiques, psicològiques i paleontològiques.
 2. Els aspectes ètics i polítics de l'impacte social de la genòmica i altres ciències i tecnologies dins el marc ampli de la bioètica.
 3. El desenvolupament de les poblacions humanes, amb especial interès en els fenòmens d'interculturalitat i emigració.

Directora: Lucrecia Burges Cruz.

Per a més informació accediu al web del Laboratori de Sistemàtica Humana.


Laboratori de Radioactivitat Ambiental (LaboRA)

Acord executiu del dia 5 d'abril de 2011 (9797, FOU núm. 349)

El Laboratori de Radioactivitat Ambiental (LaboRA) és una unitat de la UIB que dóna suport a la recerca, el desenvolupament i la docència en el camp de les mesures de radioactivitat a nivells ambientals, és a dir, generalment a molt baixes activitats. Apart dels treballs de recerca sobre automatització de mètodes de separació radioquímics, dona servei a usuaris interns i externs en la determinació de radionúclids en mostres d’aigua, aire, sòl, sediments i aliments que es requereixen en diferents àrees de les ciències ambientals.

Directora: Laura Ferrer
 

Per a més informacio accediu al web del Laboratori de Radioactivitat Ambiental (LaboRA).

Laboratori de Conducta i Tecnologia (BATLAB)

Acord executiu del dia 9 de setembre de 2008 (8774, FOU núm. 302).

El Laboratori de Conducta i Tecnologia sorgeix de la col·laboració entre els grups de recerca en Neurodinàmica i Psicologia Clínica (NDPC) i en Desenvolupament i Psicopatologia (DEVPSY). El seus objectius principals són:

 1. Donar suport i optimizar la investigació en el camp del comportament humà des d'una perspectiva psicopatològica i de la salut en general.
 2. Facilitar la transferència dels seus resultats a l'àmbit aplicat, professional i als sectors socials afectats o interessats.
 3. Desenvolupar protocols, procediments o eines d'avaluació psicològica i neuropsicològica que ajudin al diagnòstic i/o detecció d'alteracions comportamentals.
 4. Desenvolupar protocols, procediments o tècniques d'intervenció psicològica i neuropsicològica que ajudin a l'assessorament o intervenció en casos d'alteracions del comportament.
 5. Optimizar recursos (compartir espais, instrumentació, personal, etc.) per tal d'incrementar l'eficiència de la recerca dels dos grups.
 6. Donar suport i fomentar la docència i la formació en el camp de l'avaluació, el tractament psicològic i la psicopatologia en general.
 7. Oferir serveis de suport a la recerca en els camps de l'avaluació, el tractament psicològic i la psicopatologia en general a altres investigadors, grups, institucions o organismes.
 8. Oferir serveis d'assessorament psicològic i suport assistencial a usuaris del sistema públic de salut i d'altres de l'àmbit privat o d'associacions que es puguin beneficiar dels seus desenvolupaments en el camp de la recerca.
 9. Establir acords o convenis de col·laboració amb associacions, institucions o organismes públics o privats que permetin, de manera més eficient, assolir els objectius esmentats anteriorment.

Director: Jordi Llabrés Bordoy

Per a més informació podeu accedir al web del Laboratori de Conducta i Tecnologia.

Laboratori de Química Analítica Ambiental

Acord executiu del dia 7 de febrer de 2012 (10145, FOU núm. 360).

Els objectius del Laboratori de Química Analítica Ambiental són els següents:

 1. Continuar desenvolupant les activitats iniciades pel grup de Química Analítica, Automatització i Medi Ambient del Departament de Química de la UIB, ampliar els serveis oferts i donar resposta a futures demandes en el camp de la determinació de paràmetres d’interès ambiental d’una manera ràpida, estructurada i eficient.
 2. Participar en el desenvolupament dels nous plans de vigilància ambiental que es puguin presentar i en les modificacions dels plans de vigilància de les empreses TIRME i MAC Insular.
 3. Participar en les temàtiques mediambientals que es puguin desenvolupar dins el projecte Campus Euromediterrani del Turisme i l’Aigua (Campus e-MTA), elaborat per les universitats de les Illes Balears i de Girona, pel Consell Superior d’Investigacions Científiques i per l’Institut Català de Recerca de l’Aigua, així com dins el PRES-PM.

Director: Victor Cerdà.

Per a més informació accediu al web del Laboratori de Química Analítica Ambiental.

Laboratori de Botànica

El Laboratori de Botànica està integrat al dept. de Biologia de la Universitat de les Illes Balears. Imparteix docència a la Llicenciatura de Biologia i l'Enginyeria Tècnica Agrícola sobre temes relacionats amb la biodiversitat dels vegetals, usos de les plantes i el paisatge vegetal, El Laboratori de Botànica, a part dels treballs de recerca propis d'un centre d'investigació en botànica, desenvolupa tasques directament relacionades amb el assessorament i la gestió del medi ambient, conservació del patrimoni natural, i divulgació de la botànica.

Laboratori de Biologia Agroambiental

Acord executiu del dia 21 de gener de 2014 (10883, FOU núm. 395)

Els objectius del Laboratori de Biologia Agroambiental són:

 1. Desenvolupar i oferir coneixements i tecnologies aplicats que responguin a necessitats del mercat.
 2. Realitzar assessoraments, anàlisis i estudis en matèries relacionats amb el medi ambient, l'agricultura i els seus productes naturals.
 3. Dur a terme activitats docents i d'extensió universitària en forma de cursos de formació, d'especialista universitari i d'actualització.

Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia (LBNB)

Acord executiu del dia 8 de juny de 1993 (2036, FOU núm. 85).
Acord executiu del dia 7 de maig de 2002 (5776, FOU núm. 206).

El Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia (LBNB) es constitueix com a servei i suport per a la docència, la recerca i el desenvolupament en els camps de la bioquímica, la biologia molecular, la nutrició i les tecnologies associades i línies que s'hi relacionin que es desenvolupin en el futur a la Universitat de les Illes Balears. També es constitueix amb la finalitat de millorar el suport tècnic i material i optimar els recursos a l'abast dels alumnes, dels docents i dels investigadors. Així mateix, proporcionarà el suport de desenvolupament tècnic que la Universitat pot transferir als sectors productius i socials quant a les línies i els sectors del coneixement científic i tecnològic indicats.

Director: Andreu Palou Oliver

Per a més informació podeu accedir al
Web del Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia (LBNB).

Laboratori d'Investigació en Litiasi Renal

Acord executiu del dia 27 de gener de 1998 (3798, FOU núm. 144).

El Laboratori d'Investigació en Litiasi Renal es constitueix per donar suport a la docència, investigació i el desenvolupament en el camp de la litiasi renal i les línies relacionades, facilitant la transferència de resultats als sectors productius i socials interessats i afectats.

Director: Felicià Grases Freixedas