Consell de direcció

Naturalesa i composició

 1. El Consell de Direcció, sens perjudici de les competències que corresponen al Consell de Govern, assisteix el Rector en les tasques de direcció, govern i gestió de la Universitat.
 2. El Consell de Direcció, les deliberacions del qual són secretes, és compost pel Rector, que el presideix, els vicerectors, el Secretari General i el Gerent. El Rector pot ampliar-ne la composició i incloure-hi altres òrgans unipersonals.
 3. El Rector dirigeix l'acció del Consell de Direcció i coordina les funcions dels altres membres, sens perjudici de la competència i responsabilitat directa d'aquests en llur gestió.
 4. El Rector pot sol·licitar al Consell de Direcció que prengui acords respecte de decisions que són de la seva competència. En aquest cas, l'acord adoptat és solidari.

Funcions

 1. Són funcions del Consell de Direcció:
  1. Assessorar el Rector en totes aquelles matèries que siguin de la seva competència.
  2. Proposar al Consell de Govern el projecte de pressupost i la programació pluriennal.
  3. Iniciar l'expedient d'integració dels centres adscrits, per a la seva posterior tramitació al Consell de Govern.
  4. Iniciar tots els processos electorals que afecten la comunitat universitària i reglamentar-los, d'acord amb allò que estableixi la normativa electoral.
  5. Organitzar, a proposta del Gerent, les unitats administratives a l'efecte d'una correcta gestió econòmica, administrativa o laboral.
  6. Proposar al Consell de Govern el nomenament de títols de doctor honoris causa i la concessió de la medalla d'or de la Universitat.
  7. Concedir la medalla Ramon Llull de la Universitat.
  8. Totes aquelles que li atribueixin aquests Estatuts i la normativa que els desenvolupa.
 2. Vacant un deganat o una direcció d’escola, de departament o d’institut universitari de recerca, el Consell de Direcció pot designar-ne el titular de forma temporal i de manera extraordinària per períodes que no poden superar els sis mesos.