Consell de Govern

El Consell de Govern és l'òrgan de govern de la Universitat que exerceix la potestat reglamentària d'aquesta mitjançant l'aprovació de les normes de règim intern.

Els acords que afecten una pluralitat d'individus o situacions s'anomenen "acords normatius", i els que afecten individus o situacions singulars s'anomenen "resolucions".

Els acords que el Consell de Govern adopti en el marc de les seves competències són vinculants per a tots els òrgans de govern i representació, centres i estructures de la Universitat, com també per a tots els membres de la comunitat universitària i els que no en formen part però s'hi relacionen.