Comissions de direcció dels centres i dels departaments

La comissió de direcció del centre i del departament és l'òrgan d'enllaç entre el degà o director i la junta de facultat o escola, o entre el director de departament i el consell de departament, respectivament, en els períodes que transcorren entre cada sessió de la junta o del consell de departament. Igualment, és l’òrgan d’assessorament del degà o director d’escola i del director de departament.

La comissió de direcció del departament, que té les funcions que li delegui expressament el consell del departament, l’ha de designar el director, que la presideix, entre els membres del consell de departament, i necessàriament s'hi integraran el subdirector i el secretari.