Claustre

Què és el Claustre?

El Claustre universitari, que serà presidit pel Rector, és el màxim òrgan representatiu de la comunitat universitària

Competències

El Claustre és competent per:

  1. Elaborar els Estatuts, reformar-los i corregir les errades que s'hi detectin.
  2. Convocar eleccions extraordinàries al càrrec de Rector.
  3. Elegir els membres del Consell de Govern que li corresponen, per i entre els mateixos membres del sector representat.
  4. Elegir i, si escau, revocar el defensor universitari, que a la Universitat de les Illes Balears rep el nom de Síndic de Greuges, i rebre'n l'informe anual.
  5. Qualssevol altres competències que li siguin atribuïdes per llei o pels presents Estatuts.