Mesa del Claustre

Vocals representants dels professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat (grup A):

Titulars

  1. Regina Alemany Alonso (Departament de Biologia)
  2. Margarita Miró Julià (Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica)
  3. Marc Nadal Roberts (Departament de Psicologia)
  4.  
  5.  

Suplents

Vocal representant de la resta de personal docent i investigador (grup B):

Titular

  1. Miquel Àngel Capó Juan (Departament d’Infermeria i Fisioteràpia)

Suplent

Vocals representants dels estudiants (grup C):

Titulars

  1. Gabriel Bibiloni Femenias (grau d’Història)
  2.  

Suplents

Vocal representant del personal d’administració i serveis (grup D):

Titular

  1. Llabrés Grau, Miquel

Suplents

L’ordre dels diferents membres suplents elegits respon, de major a menor, al nombre de vots obtinguts. Per tant, les substitucions s'han d'adequar a aquest ordre.