Seus universitàries

La Universitat de les Illes Balears, amb l'objectiu de reduir l'impacte de la discontinuïtat territorial de les illes Balears, té seus universitàries a les illes d'Eivissa i Formentera i de Menorca.

Les seus estaran dotades del personal i dels mitjans necessaris que permetin als alumnes la realització de tots els tràmits administratius i el seguiment, si escau, a través de l'ús de les noves tecnologies, de la docència dels estudis que s'hi imparteixin. Així mateix, les seus fomentaran les activitats de divulgació i dinamització cultural pròpies de l'àmbit universitari.

El Consell de Govern ha d'aprovar els estudis que s'hagin d'impartir a les seus i dependran de la facultat o escola corresponent.

La docència, coordinada pel vicerector competent, serà responsabilitat dels departaments corresponents.