Botar al contingut
Escolta

Antonio Muntaner Catala

Antonio Muntaner Catala
Professor associat
Economia Aplicada

Currículum

Curriculum breu

Nascut a Palma (1960). És graduat en Administració i Direcció d'Empreses per la UNED (2016) i tècnic especialista en Informàtica de Gestió per IES Francesc de Borja Moll (1982). Ha desenvolupat la majoria de la seva carrera professional en el sector turístic, ocupant com a càrrecs destacables, el de Direcció de Qualitat i Processos i Business Change Manager a TUI (1995-2003), Responsable de Project Management Office a Spanair (2004-2009), Project Manager a Orizonia (2010-2013). La seva experiència docent és recent, com a segona etapa de la seva carrera professional, i és professor tutor de la UNED, en les assignatures d' ADE i Economia, Política Econòmica Espanyola i comparada, Economia internacional, Introducció a la Macroeconomia, Introducció a les Finances i accés a ADE per a majors de 25 anys. També és formador ocupacional, certificats de professionalitat, en les branques d'Administració i Gestió, Informàtica i comunicacions, i Comerç i Màrqueting (2016-). És formador del Col·legi de Mediadors d'Assegurances en matèries d'empresa, Càlcul financer i actuarial, Estadística, Comptabilitat i Fiscalitat. Des de 2018 imparteix FP en CFGS d’ Administració i Finances en el centre privat Grup Fleming, assignatures de Comptabilitat i Fiscalitat, Gestió Financera, Documentació Jurídica empresarial, Formació i orientació Laboral. I a la UIB és professor associat des de 2021 impartint les assignatures d'AQAT en el grau de Turisme i Strategic Management en el doble grau d'Economia i Turisme.

En la part professional, des de 2016, segueix prestant els seus serveis de Consultoria per a empreses en col·laboració amb la Cambra de Comerç (projectes de millora del punt de venda, Plans d'empresa per a emprenedores, ...)

---

Nacido en Palma (1960). Es graduado en Administración y Dirección de Empresas por la UNED (2016) y técnico especialista en Informática de Gestión por IES Francesc de Borja Moll (1982). Ha desarrollado la mayoría de su carrera profesional en el sector turístico, ocupando como cargos destacables, el de Dirección de Calidad y Procesos y Business Change Manager en TUI (1995-2003), Responsable de Project Management Office en Spanair (2004-2009), Project Manager en Orizonia (2010-2013). Su experiencia docente es reciente, como segunda etapa de su carrera profesional, y es profesor tutor de la UNED, en las asignaturas de ADE y Economía, Política Económica Española y comparada, Economía internacional, Introducción a la Macroeconomía, Introducción a las Finanzas y acceso a ADE para mayores de 25 años. También es formador ocupacional, certificados de profesionalidad, en las ramas de Administración y Gestión, Informática y comunicaciones, y Comercio y Marketing (2016-). Es formador del Colegio de Mediadores de Seguros en materias de empresa, Cálculo financiero y actuarial, Estadística, Contabilidad y Fiscalidad. Desde 2018 imparte FP en CFGS de Administración y Finanzas en el centro privado Grupo Fleming, asignaturas de Contabilidad y Fiscalidad, Gestión Financiera, Documentación Jurídica empresarial, Formación y orientación Laboral. Y en la UIB es profesor asociado desde 2021 impartiendo las asignaturas de AQAT en el grado de Turismo y Strategic Management en el doble grado de Economía y Turismo.

En la parte profesional, desde 2016, sigue prestando sus servicios de Consultoría para empresas en colaboración con la Cámara de Comercio (proyectos de mejora del punto de venta, Planes de empresa para emprendedoras, …)

---

Born in Palma (1960). He has a degree in Business Administration and Management from the UNED (2016) and a specialist technician in Information Technology and Communications from IES Francesc de Borja Moll (1982). He has developed most of his professional career in the tourism sector, occupying as notable positions, quality and process management and Business Change Manager at TUI (1995-2003), Head of Project Management Office at Spanair (2004-2009), Project Manager at Orizonia (2010-2013). His teaching experience is recent, as a second stage of his professional career, and he is a tutor professor at the UNED, in the subjects of Business Administration and Economics, Spanish and Comparative Economic Policy, International Economics, Introduction to Macroeconomics, Introduction to Finance and access to Business Administration for over 25 years. He is also an occupational trainer, certificates of professionalism, in the branches of Administration and Management, Information Technology and communications, and Commerce and Marketing (2016-). He is a trainer of the Association of Insurance Mediators in matters of business, financial and actuarial calculation, Statistics, Accounting and Taxation. Since 2018 he teaches FP in CFGS of Administration and Finance in the private center Grupo Fleming, subjects of Accounting and Taxation, Financial Management, Business Legal Documentation, Training and Labor Orientation. And at the UIB he has been an associate professor since 2021 teaching the subjects of AQAT in the degree of Tourism and Strategic Management in the double degree of Economics and Tourism.

On the professional side, since 2016, it continues to provide its Consulting services for companies in collaboration with the Chamber of Commerce (projects to improve the point of sale, Business plans for entrepreneurs, ...)

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on on la va impartir
20510 - Anàlisi Quantitativa de l'Activitat Turística
20522 - Direcció Estratègica
  • Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme2021-22
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB Telegram de la UIB
Google+ UIB