Botar al contingut

Dr. Miquel Lluís Corro Moyà

Dr. Miquel Lluís Corro Moyà
Professor associat
Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial

Currículum

Currículum breu

MODEL NORMALITZAT DE CURRICULUM VITAE

MODELO NORMALIZADO DE CURRICULUM VITAE

 

 

Nom / Nombre:

Miquel Lluís

Cognoms / Apellidos:

Corró Moyà

DNI:

43132607V

Data de naixement / Fecha de nacimiento:

18/01/1980

Sexe / Sexo:

Home

Data / Fecha:

22/10/2019

 

                                                                                                                                                                                             

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS:

RESPONSABLE: AGÈNCIA DE QUALITAT UNIVERSITÀRIA DE LES ILLES BALEARS (AQUIB) Adreça: C/ Salvà, 14, planta baixa, 07013, Palma de Mallorca. Contacte: lopd@aquib.org Web: www.aquib.org FINALITAT: gestionar el model normalitzat del seu CV contingut en el present document. LEGITIMACIÓ: compliment d'obligacions legals i el consentiment del sol·licitant. TERMINIS DE CONSERVACIÓ: els previstos legalment. DESTINATARIS: el Responsable. Les seves dades podran cedir-se a entitats i administracions per a donar compliment a la finalitat descrita. No se cediran les seves dades a tercers, excepte obligació legal. DRETS: vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat en la següent adreça: C/ Salvà, 14, planta baixa, 07013, Palma. El Responsable li facilitarà un formulari adequat, a presentar en l'adreça a dalt indicada, adjuntant el seu DNI o passaport o bé a lopd@aquib.org. Té dret a presentar una reclamació davant l'AEPD si considera que no s'ha atès convenientment l'exercici dels seus drets (www.aepd.es).

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:

RESPONSABLE: AGÈNCIA DE QUALITAT UNIVERSITÀRIA DE LES ILLES BALEARS (AQUIB) Dirección: C/ Salvà, 14, planta baja, 07013, Palma de Mallorca. Contacto: lopd@aquib.org  Web: www.aquib.org FINALIDAD: gestionar el modelo normalizado de su CV contenido en el presente documento. LEGITIMACIÓN: cumplimiento de obligaciones legales y el consentimiento del solicitante. PLAZOS DE CONSERVACIÓN: los previstos legalmente. DESTINATARIOS: el Responsable. Sus datos podrán cederse a entidades y administraciones para dar cumplimiento a la finalidad descrita. No se cederán sus datos a otros terceros, salvo obligación legal. DERECHOS: usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad en la siguiente dirección: C/ Salvà, 14, planta baixa, 07013, Palma. El Responsable le facilitará un formulario adecuado, a presentar en la dirección arriba indicada, adjuntando su DNI o pasaporte o bien a lopd@aquib.org . Tiene derecho a presentar una reclamación ante la AEPD si considera que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos (www.aepd.es).

 

Situació professional actual / Situación profesional actual    

 

Institució/organisme/empresa / Institución/organismo/empresa: CEPA ALCÚDIA

Centre / Centro:      

Departament, secció, unitat / Departamento, sección, unidad: Cientificotecnològic

Adreça postal / Dirección postal: Carrer Bennàssar 8, 07400, Alcúdia

Categoria professional / Categoría profesional: Cap de departament Data d’inici / Fecha de inicio: 1/9/2019

Situació administrativa / Situación administrativa:

 Funcionari/ària / Funcionario/a         Contractat/ada / Contratado/a   Interí/ina / Interino/a

 Becari/ària / Becario/a                      Altra situació (especificau) / Otra situación (especifíque):      

Dedicació / Dedicación:

 A temps complet / A tiempo completo   A temps parcial / A tiempo parcial              

 

 

Breu resum curricular / Breve resumen curricular     

En aquest espai la persona sol·licitant pot incloure un resum curricular breu amb el que consideri més rellevant en matèria d’investigació i  docència / En este espacio la persona solicitante puede incluir un breve resumen curricular con lo que considere más relevante en materia de investigación y docencia.

Màxim de 1000 caràcters / Máximo de 1000 caracteres.

 

Llicenciatura, màster i doctorat en Física a la UIB, estades d’investigació a França, Madrid i Bèlgica, 18 articles científics publicats, participació directa o indirecta a 15 conferències, participació a 4 quatre projectes de recerca, quatre anys i mig de docència a secundària, 1008 hores en cursos de formació reconeguts per la conselleria d’educació, participació a dues edicions de la Fira de la Ciència de les Illes Balears idiomes (català, anglès i francès), tècnic en prevenció de Riscs Laborals, local contact de 36 experiments a l’ESRF, segon lloc a la fase autonòmica de la Olimpíada de Matemàtiques 1998 i medalla de plata a la fase nacional de la Olimpíada de Física 1998. Actualment cap de Departament Cientificotecnològic i professor de Matemàtiques i Àmbit Cientificotecnològic al CEPA Alcúdia.

   

 

 

 

 

EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA / EXPERIENCIA INVESTIGADORA

 

a)  Articles  / Artículos

CLAU: A= article, R= article de revisió, E= editor S= document cientificotècnic restringit / CLAVE: A= artículo, R= artículo de revisión, E= editor, S= Documento científico-técnico restringido.

 

Autors/res (per ordre d’autoria) / Autores/as (por orden de autoría): Sergey Kustov, Iulia Liubimova, Miguel Corró, Joan Torrens-Serra, Xiebin Wang, Charles R.S. Haines & Ekhard K. H. Salje

Títol / Título: Temperature Chaos, Memory Effect, and Domain Fluctuations in the Spiral Antiferromagnetic Dy

Clau / Clave: A

Revista / Revista: SCIENTIFIC REPORTS

Volum / Volumen: 9:5076

Pàgina inicial / Página inicial: 1 Pàgina final / Página final: 9 

Data / Fecha: 25/3/2019

DOI (Digital Object Identifier): 10.1038/s41598-019-41566-7

Publicació indexada en JCR / Publicación indexada en JCR: Sí    No

Base de dades d’indexació / Base de datos de indexación: JCR Any / Año: 2018

Índex d’impacte / Índice de impacto: 4.011 Posició relativa que ocupa la revista en la categoria / Posición relativa que ocupa la revista en la categoría: 15/69, Q1 Categoria / Categoría: Multidisciplinary Sciences

Nombre de citacions en JCR / Número de citaciones en JCR: 1 Nombre de citacions totals / Número de citaciones total: 1

Altres indicis de qualitat / Otros indicios de calidad:   

 

Autors/res (per ordre d’autoria) / Autores/as (por orden de autoría): Sergey Kustov, Jaume Rosselló, Miguel Lluís Corró, Vladimir Kaminskii, Konstantin Sapozhnikov, Andrey Saren, Aleksei Sozinov and Kari Ullakko

Títol / Título: Magnetic Domain Walls and Macroscopic Magnetization-Related Elastic and Anelastic Effects during Premartensitic Transition in Ni2MnGa

Clau / Clave: A

Revista / Revista: materials

Volum / Volumen: 12(3), 376

Pàgina inicial / Página inicial: 1 Pàgina final / Página final: 12              

Data / Fecha: 25/01/2019

DOI (Digital Object Identifier): 10.3390/ma12030376

Publicació indexada en JCR / Publicación indexada en JCR: Sí    No

Base de dades d’indexació / Base de datos de indexación: JCR Any / Año: 2018

Índex d’impacte / Índice de impacto: 2.972 Posició relativa que ocupa la revista en la categoria / Posición relativa que ocupa la revista en la categoría: 102/293, Q2 Categoria / Categoría: Materials Science, Multidisciplinary

Nombre de citacions en JCR / Número de citaciones en JCR: 0 Nombre de citacions totals / Número de citaciones total: 0

Altres indicis de qualitat / Otros indicios de calidad: ESI Total Citations de materials, JCR 2018, 50/369-Q1 en Materials Science

 

Autors/res (per ordre d’autoria) / Autores/as (por orden de autoría): S. Kustov, M. -Ll. Corro, V. Kaminskii, A. Saren, A. Sozinov, K. Ullakko

Títol / Título: Elastic and anelastic phenomena related to eddy corrents in cubic Ni2MnGa            

Clau / Clave: A

Revista / Revista: Scripta Materialia

Volum / Volumen: 147

Pàgina inicial / Página inicial: 69 Pàgina final / Página final 73             

Data / Fecha: 1/4/2018

DOI (Digital Object Identifier): 10.1016/j.scriptamat.2018.01.003

Publicació indexada en JCR / Publicación indexada en JCR: Sí    No

Base de dades d’indexació / Base de datos de indexación: JCR Any / Año: 2018

Índex d’impacte / Índice de impacto: 4.539 Posició relativa que ocupa la revista en la categoria / Posición relativa que ocupa la revista en la categoría: 4/76, Q1 Categoria / Categoría: Metallurgy & Metallurgical Engineering

Nombre de citacions en JCR / Número de citaciones en JCR: 2 Nombre de citacions totals / Número de citaciones total: 2

Altres indicis de qualitat / Otros indicios de calidad:

Autors/res (per ordre d’autoria) / Autores/as (por orden de autoría): Iu. Liubimova, K. Sapozhnikov, V. Nikolaev, M. –Ll. Corró and s. Kustov

Títol / Título: Ultrasonic study of thermal hysteresis in helical antiferromagnetic Dy

Clau / Clave: A

Revista / Revista: Reviews on Advanced Materials Science

Volum / Volumen: 57,2

Pàgina inicial / Página inicial: 241 Pàgina final / Página final: 245        

Data / Fecha: 2018

DOI (Digital Object Identifier): 10.1515/rams-2018-0069

Publicació indexada en JCR / Publicación indexada en JCR: Sí    No

Base de dades d’indexació / Base de datos de indexación: JCR Any / Año: 2018

Índex d’impacte / Índice de impacto: 1.828 Posició relativa que ocupa la revista en la categoria / Posición relativa que ocupa la revista en la categoría: 181/293, Q3 Categoria / Categoría: Materials Science, Multidisciplinary

Nombre de citacions en JCR / Número de citaciones en JCR: 1 Nombre de citacions totals / Número de citaciones total: 1

Altres indicis de qualitat / Otros indicios de calidad:   

 

Autors/res (per ordre d’autoria) / Autores/as (por orden de autoría): Iu. Liubimova, M.L. Corró, J. Torrens-Serra, V. Recarte, J.I. Perez-Landazabal, S. Kustov     

Títol / Título: Scaling of low field magnetoelastic hysteresis in antiferromagnetic Dy      

Clau / Clave: A  

Revista / Revista:  Materials Physics and Mechanics    

Volum / Volumen: 32 (1)     

Pàgina inicial / Página inicial: 43      Pàgina final / Página final: 50             

Data / Fecha: 2017     

DOI (Digital Object Identifier):  10.18720/MPM.3212017_6      

Publicació indexada en JCR / Publicación indexada en JCR: Sí ☐   No x

Base de dades d’indexació / Base de datos de indexación: SJR    Any / Año: 2017  

Índex d’impacte / Índice de impacto: 0.241      Posició relativa que ocupa la revista en la categoria / Posición relativa que ocupa la revista en la categoría: Q3   Categoria / Categoría: Mechanics of Materials  

Nombre de citacions en JCR / Número de citaciones en JCR: 0      Nombre de citacions totals / Número de citaciones total: 0  

Altres indicis de qualitat / Otros indicios de calidad:   

 

Autors/res (per ordre d’autoria) / Autores/as (por orden de autoría): Iu. Liubimova, M.L.C. Moyà, J. Torrens-Serra, V. Recarte, J.I. Perez-Landazabal, S. Kustov     

Títol / Título: Low Field Magnetic and Thermal Hysteresis in Antiferromagnetic Dysprosium      

Clau / Clave: A  

Revista / Revista: Metals 

Volum / Volumen: 7 (6)     

Pàgina inicial / Página inicial: 215      Pàgina final / Página final:                

Data / Fecha: 2017     

DOI (Digital Object Identifier):  10.3390/met7060215      

Publicació indexada en JCR / Publicación indexada en JCR: Sí x  No ☐

Base de dades d’indexació / Base de datos de indexación: JCR    Any / Año: 2017  

Índex d’impacte / Índice de impacto: 1.704      Posició relativa que ocupa la revista en la categoria / Posición relativa que ocupa la revista en la categoría: 23/75, Q2   Categoria / Categoría: Metallurgy & Metallurgical Engineering   

Nombre de citacions en JCR / Número de citaciones en JCR: 3      Nombre de citacions totals / Número de citaciones total: 3  

Altres indicis de qualitat / Otros indicios de calidad:   

 

Autors/res (per ordre d’autoria) / Autores/as (por orden de autoría):      

Títol / Título: Effect of temperature and magnetic field on magnetomechanical damping of Fe-based bulk metallic glasses     

Clau / Clave: A  

Revista / Revista: Journal of Physics D: Applied Physics    

Volum / Volumen: 49 (50)     

Pàgina inicial / Página inicial: 505003      Pàgina final / Página final:          

Data / Fecha: 2016     

DOI (Digital Object Identifier): 10.1088/0022-3727/49/50/505003     

Publicació indexada en JCR / Publicación indexada en JCR: Sí x   No ☐

Base de dades d’indexació / Base de datos de indexación: JCR   Any / Año: 2016   

Índex d’impacte / Índice de impacto: 2.588      Posició relativa que ocupa la revista en la categoria / Posición relativa que ocupa la revista en la categoría: 44/148, Q2    Categoria / Categoría: Physics, Applied  

Nombre de citacions en JCR / Número de citaciones en JCR: 5      Nombre de citacions totals / Número de citaciones total: 5  

Altres indicis de qualitat / Otros indicios de calidad:  

 

Autors/res (per ordre d’autoria) / Autores/as (por orden de autoría): M.L. Corró, A. El Hichou, S. Kustov     

Títol / Título: A review of mechanomagnetic spectroscopy. Case study: Dy polycrystals      

Clau / Clave: A  

Revista / Revista: Journal of Magnetism and Magnetic Materials    

Volum / Volumen: 400     

Pàgina inicial / Página inicial: 141      Pàgina final / Página final:144          

Data / Fecha: 2016     

DOI (Digital Object Identifier): 10.1016/j.jmmm.2015.07.067     

Publicació indexada en JCR / Publicación indexada en JCR: Sí x   No ☐

Base de dades d’indexació / Base de datos de indexación: JCR   Any / Año: 2016  

Índex d’impacte / Índice de impacto: 2.630      Posició relativa que ocupa la revista en la categoria / Posición relativa que ocupa la revista en la categoría: 84/275   Categoria / Categoría: Materials Science, Multidisciplinary  

Nombre de citacions en JCR / Número de citaciones en JCR: 2      Nombre de citacions totals / Número de citaciones total: 2  

Altres indicis de qualitat / Otros indicios de calidad:  

 

Autors/res (per ordre d’autoria) / Autores/as (por orden de autoría): M.L. Corró, A. El Hichou, E. Cesari, S. Kustov     

Títol / Título: Study of magnetic transitions in Dy by means of reversible Villari effect     

Clau / Clave: A

Revista / Revista: Journal of Physics D: Applied Physics     

Volum / Volumen: 49(1)     

Pàgina inicial / Página inicial: 015001      Pàgina final / Página final:          

Data / Fecha: 2016     

DOI (Digital Object Identifier): 10.1088/0022-3727/49/1/015001     

Publicació indexada en JCR / Publicación indexada en JCR: Sí x   No ☐

Base de dades d’indexació / Base de datos de indexación: JCR   Any / Año: 2015  

Índex d’impacte / Índice de impacto: 2.772      Posició relativa que ocupa la revista en la categoria / Posición relativa que ocupa la revista en la categoría: 23/307 Q1  Categoria / Categoría: Physics  

Nombre de citacions en JCR / Número de citaciones en JCR: 5      Nombre de citacions totals / Número de citaciones total: 5  

Altres indicis de qualitat / Otros indicios de calidad:  

 

Autors/res (per ordre d’autoria) / Autores/as (por orden de autoría): M.L. Corró, Y.I. Chumlyakov, J. Torrens-Serra, S. Kustov     

Títol / Título: Peculiarities of magnetoelastic coupling in Ni51. 5Fe21. 5Ga27 single crystals     

Clau / Clave: A  

Revista / Revista: Journal of Physics D: Applied Physics     

Volum / Volumen:46(37)      

Pàgina inicial / Página inicial: 375002      Pàgina final / Página final:          

Data / Fecha: 2013     

DOI (Digital Object Identifier): 10.1088/0022-3727/46/37/375002     

Publicació indexada en JCR / Publicación indexada en JCR: Sí x   No ☐

Base de dades d’indexació / Base de datos de indexación: JCR   Any / Año: 2013  

Índex d’impacte / Índice de impacto: 2.521      Posició relativa que ocupa la revista en la categoria / Posición relativa que ocupa la revista en la categoría: 30/136 Q1  Categoria / Categoría: Physics, Applied  

Nombre de citacions en JCR / Número de citaciones en JCR: 3      Nombre de citacions totals / Número de citaciones total: 3  

Altres indicis de qualitat / Otros indicios de calidad:  :  

 

Autors/res (per ordre d’autoria) / Autores/as (por orden de autoría): S. Kustov, M.L. Corró, E. Cesari, J.I. Pérez-Landazábal, V. Recarte     

Títol / Título: Peculiarities of magnetoelastic coupling in Ni–Fe–Ga–Co ferromagnetic martensite

Clau / Clave: A   

Revista / Revista: Journal of Physics D: Applied Physics        

Volum / Volumen: 43(17)     

Pàgina inicial / Página inicial: 175002      Pàgina final / Página final:          

Data / Fecha: 2010     

DOI (Digital Object Identifier): 10.1088/0022-3727/43/17/175002     

Publicació indexada en JCR / Publicación indexada en JCR: Sí x   No ☐

Base de dades d’indexació / Base de datos de indexación: JCR   Any / Año: 2010  

Índex d’impacte / Índice de impacto: 2.109      Posició relativa que ocupa la revista en la categoria / Posición relativa que ocupa la revista en la categoría: 32/118, Q2   Categoria / Categoría: Physics, Applied  

Nombre de citacions en JCR / Número de citaciones en JCR: 8      Nombre de citacions totals / Número de citaciones total: 10  

Altres indicis de qualitat / Otros indicios de calidad:  

 

Autors/res (per ordre d’autoria) / Autores/as (por orden de autoría): S. Kustov, I. Golovin, M.L. Corró, E. Cesari     

Títol / Título: Isothermal martensitic transformation in metamagnetic shape memory alloys     

Clau / Clave: A  

Revista / Revista: Journal of Applied Physics     

Volum / Volumen: 107(5)     

Pàgina inicial / Página inicial: 053525      Pàgina final / Página final:          

Data / Fecha: 2010     

DOI (Digital Object Identifier): 10.1063/1.3313922    

Publicació indexada en JCR / Publicación indexada en JCR: Sí x   No ☐

Base de dades d’indexació / Base de datos de indexación: JCR   Any / Año: 2010  

Índex d’impacte / Índice de impacto: 2.079      Posició relativa que ocupa la revista en la categoria / Posición relativa que ocupa la revista en la categoría: 34/118, Q2   Categoria / Categoría: Physics, Applied  

Nombre de citacions en JCR / Número de citaciones en JCR: 35      Nombre de citacions totals / Número de citaciones total: 43  

Altres indicis de qualitat / Otros indicios de calidad:  

 

Autors/res (per ordre d’autoria) / Autores/as (por orden de autoría): S. Kustov, M.L. Corró, J. Pons, E. Cesari     

Títol / Título: Entropy change and effect of magnetic field on martensitic transformation in a metamagnetic Ni–Co–Mn–In shape memory alloy     

Clau / Clave: A  

Revista / Revista: Applied Physics Letters     

Volum / Volumen: 94 (19)     

Pàgina inicial / Página inicial: 191901      Pàgina final / Página final:          

Data / Fecha: 2009     

DOI (Digital Object Identifier): 10.1063/1.3130229      

Publicació indexada en JCR / Publicación indexada en JCR: Sí x   No ☐

Base de dades d’indexació / Base de datos de indexación: JCR   Any / Año: 2009  

Índex d’impacte / Índice de impacto: 3.554      Posició relativa que ocupa la revista en la categoria / Posición relativa que ocupa la revista en la categoría: 14/108, Q1   Categoria / Categoría: Physics, Applied  

Nombre de citacions en JCR / Número de citaciones en JCR: 104      Nombre de citacions totals / Número de citaciones total: 119  

Altres indicis de qualitat / Otros indicios de calidad:  

 

Autors/res (per ordre d’autoria) / Autores/as (por orden de autoría): M,L. Corró, S. Kustov, E. Cesari, Y.I. Chumlyakov     

Títol / Título: Magnetic anomaly in Ni51.5Fe21.5Ga27 single crystalline ferromagnetic shape memory alloy studied by ac impedance measurements      

Clau / Clave: A  

Revista / Revista: Journal of Applied Physics     

Volum / Volumen: 105 (7)     

Pàgina inicial / Página inicial: 073519      Pàgina final / Página final:          

Data / Fecha: 2009     

DOI (Digital Object Identifier): 10.1063/1.3106043      

Publicació indexada en JCR / Publicación indexada en JCR: Sí x   No ☐

Base de dades d’indexació / Base de datos de indexación: JCR   Any / Año: 2009  

Índex d’impacte / Índice de impacto: 2.072      Posició relativa que ocupa la revista en la categoria / Posición relativa que ocupa la revista en la categoría: 24/108, Q1   Categoria / Categoría: Physics, Applied  

Nombre de citacions en JCR / Número de citaciones en JCR: 10      Nombre de citacions totals / Número de citaciones total: 10  

Altres indicis de qualitat / Otros indicios de calidad:  

 

Autors/res (per ordre d’autoria) / Autores/as (por orden de autoría): S. Kustov, M.L .Corró, E, Cesari     

Títol / Título: Mechanomagnetic spectroscopy of ferromagnetic shape memory alloys

Clau / Clave: A   

Revista / Revista: Materials Science and Engineering: A   

Volum / Volumen: 521-522      

Pàgina inicial / Página inicial: 194      Pàgina final / Página final:  200        

Data / Fecha: 2009     

DOI (Digital Object Identifier): 10.1016/j.msea.2008.09.098

Publicació indexada en JCR / Publicación indexada en JCR: Sí x   No ☐

Base de dades d’indexació / Base de datos de indexación: JCR   Any / Año: 2009  

Índex d’impacte / Índice de impacto: 1.901      Posició relativa que ocupa la revista en la categoria / Posición relativa que ocupa la revista en la categoría: 53/214, Q1   Categoria / Categoría: Materials Science, Multidisciplinary  

Nombre de citacions en JCR / Número de citaciones en JCR: 7      Nombre de citacions totals / Número de citaciones total: 7  

Altres indicis de qualitat / Otros indicios de calidad:  

 

Autors/res (per ordre d’autoria) / Autores/as (por orden de autoría): M.L. Corro, S. Kustov, E. Cesari, Y.I. Chumlyakov     

Títol / Título:Magnetomechanical damping in Ni–Fe–Ga poly and single crystals      

Clau / Clave: A  

Revista / Revista: Materials Science and Engineering: A     

Volum / Volumen: 521     

Pàgina inicial / Página inicial: 201     Pàgina final / Página final: 204            

Data / Fecha: 2009     

DOI (Digital Object Identifier): 10.1016/j.msea.2008.09.155     

Publicació indexada en JCR / Publicación indexada en JCR: Sí x   No ☐

Base de dades d’indexació / Base de datos de indexación: JCR   Any / Año: 2009   

Índex d’impacte / Índice de impacto: 1.901      Posició relativa que ocupa la revista en la categoria / Posición relativa que ocupa la revista en la categoría: 53/214, Q1   Categoria / Categoría: Materials Science, Multidisciplinary  

Nombre de citacions en JCR / Número de citaciones en JCR: 4      Nombre de citacions totals / Número de citaciones total: 4  

Altres indicis de qualitat / Otros indicios de calidad:  

 

Autors/res (per ordre d’autoria) / Autores/as (por orden de autoría):  S. Kustov, M. Corro, E. Cesari  

Títol / Título:  Stress-induced magnetization in polycrystalline Ni-Fe-Ga ferromagnetic shape memory alloy

Clau / Clave: A  

Revista / Revista: Materials Science and Engineering: A     

Volum / Volumen: 91 (14)     

Pàgina inicial / Página inicial: 141907     Pàgina final / Página final:             

Data / Fecha: 2007     

DOI (Digital Object Identifier): 10.1063/1.2789698     

Publicació indexada en JCR / Publicación indexada en JCR: Sí x   No ☐

Base de dades d’indexació / Base de datos de indexación: JCR   Any / Año: 2007   

Índex d’impacte / Índice de impacto: 3.596      Posició relativa que ocupa la revista en la categoria / Posición relativa que ocupa la revista en la categoría: 8/94, Q1   Categoria / Categoría: Physics, Applied  

Nombre de citacions en JCR / Número de citaciones en JCR: 8      Nombre de citacions totals / Número de citaciones total: 15  

Altres indicis de qualitat / Otros indicios de calidad:  

 

Autors/res (per ordre d’autoria) / Autores/as (por orden de autoría):  S. Kustov, M. Corro, J. Pons, E. Cesari, J. Van Humbeeck    

Títol / Título: Thermodynamic reversibility and irreversibility of the reverse transformation in stabilized Cu-Zn-Al    

Clau / Clave: A  

Revista / Revista: Materials Science and Engineering: A     

Volum / Volumen: 438     

Pàgina inicial / Página inicial: 768     Pàgina final / Página final: 772            

Data / Fecha: 2006     

DOI (Digital Object Identifier): 10.1016/j.msea.2006.02.123     

Publicació indexada en JCR / Publicación indexada en JCR: Sí x   No ☐

Base de dades d’indexació / Base de datos de indexación: JCR   Any / Año: 2006   

Índex d’impacte / Índice de impacto: 1.490      Posició relativa que ocupa la revista en la categoria / Posición relativa que ocupa la revista en la categoría: 52/176, Q2   Categoria / Categoría: Materials Science, Multidisciplinary  

Nombre de citacions en JCR / Número de citaciones en JCR: 3      Nombre de citacions totals / Número de citaciones total: 3  

Altres indicis de qualitat / Otros indicios de calidad:  

 

 

b) Llibres i capítols de llibres / Libros y capítulos de libros

CLAU: L= llibre sencer, CL= capítol de llibre, EC= edicions crítiques, E= editor / CLAVE: L= libro completo,  CL= capítulo de libro, EC= ediciones críticas, E= editor.

 

Autors/res (per ordre d’autoria) / Autores/as (por orden de autoría): M.L. Corro, S. Kustov, E. Cesari, F. Masdeu, Y. I. Chumlyakov     

Títol / Título:  Magnetic Transition in the Ferromagnetic State of Ni‐Fe‐Ga Single Crystals    

Clau / Clave: CL 

Llibre / Libro: Internacional Conference on Martensitic Transformations (ICOMAT’08)     

Volum / Volumen: únic     

Pàgina inicial / Página inicial:       final / final:               

Editorial / Editorial: The Minerals, Metals and Materials Society      

ISBN / ISBN: 9781118803592     

Data / Fecha: 2010     

Dipòsit legal / Depósito legal:      

Lloc de publicació / Lugar de publicación: USA     

Indicis de qualitat (citacions, ressenyes, traduccions i altres) / Indicios de calidad (citaciones, reseñas, traducciones y otros):       

 

 

c) Projectes i contractes d’investigació / Proyectos y contratos de investigación

 

Projecte / Proyecto:  Contracte / Contrato: ☐

Títol del projecte o contracte / Título del proyecto o contrato: Nuevas aleaciones ferromagnéticas con memoria de forma: interacciones magneto-elásticas, efectos microsestructurales, estabilidad y catacteríticas funcionales,     

Entitat finançadora / Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia (Espanya)    

Referència de la concessió / Referencia de la concesión:  MAT2005-00093      

Tipus de convocatòria / Tipo de convocatoria: UE / UE  ☐ Estatal / Estatal   Autonòmica / Autonómica

Entitats participants / Entidades participantes: Universitat de les Illes Balears      

Durada, des de / Duración,  desde: 2005      fins a / hasta: 2008                             

Investigador/a responsable / Investigador/a responsable: Jaume Pons Morro      Tipus de participación / Tipo de participación: becari FPI associat al projecte   

Import concedit / Importe concedido: 164000 ¤     

Nombre d’investigadors participants / Número de investigadores participantes:    

Dedicació / Dedicación: Completa / Completa  Compartida / Compartida

Aportació de la persona sol·licitant al projecte / Aportación de la persona solicitante al proyecto: Investigació,articles, obtenció títol doctor 

 

Projecte / Proyecto:  Contracte / Contrato: ☐

Títol del projecte o contracte / Título del proyecto o contrato: Development and characterisation of new

ferromagnetic shape memory alloys, investigador     

Entitat finançadora / Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación (Espanya)     

Referència de la concessió / Referencia de la concesión: MAT2006-28193E      

Tipus de convocatòria / Tipo de convocatoria: UE / UE  ☐ Estatal / Estatal   Autonòmica / Autonómica

Entitats participants / Entidades participantes:  Universitat de les Illes Balears     

Durada, des de / Duración,  desde: 2007      fins a / hasta: 2010                             

Investigador/a responsable / Investigador/a responsable: Eduard Cesari Aliberch      Tipus de participación / Tipo de participación: Investigador   

Import concedit / Importe concedido: 35000 ¤    

Nombre d’investigadors participants / Número de investigadores participantes:    

Dedicació / Dedicación: Completa / Completa  Compartida / Compartida

Aportació de la persona sol·licitant al projecte / Aportación de la persona solicitante al proyecto: Investigació, articles 

 

Projecte / Proyecto:  Contracte / Contrato: ☐

Títol del projecte o contracte / Título del proyecto o contrato: Comportamiento magnetoelàstico, microestructura y propiedades funcionales en aleaciones ferromagnéticas con memoria de forma

Entitat finançadora / Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación (Espanya)     

Referència de la concessió / Referencia de la concesión: MAT2008-01587      

Tipus de convocatòria / Tipo de convocatoria: UE / UE  ☐ Estatal / Estatal   Autonòmica / Autonómica

Entitats participants / Entidades participantes: Universitat de les Illes Balears      

Durada, des de / Duración,  desde: 2009      fins a / hasta: 2011                             

Investigador/a responsable / Investigador/a responsable: Eduard Cesari Aliberch      Tipus de participación / Tipo de participación: Investigador   

Import concedit / Importe concedido: 120000 ¤     

Nombre d’investigadors participants / Número de investigadores participantes:    

Dedicació / Dedicación: Completa / Completa  Compartida / Compartida

Aportació de la persona sol·licitant al projecte / Aportación de la persona solicitante al proyecto: Investigacio, articles    

 

Projecte / Proyecto:  Contracte / Contrato:

Títol del projecte o contracte / Título del proyecto o contrato: Diseño, construcción e implementación de instrumentación científica en el campo de la radiación sincrotrón

Entitat finançadora / Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación (Espanya) 

Referència de la concessió / Referencia de la concesión: SEIC-2010-00104 / SEII-2010-00286    

Tipus de convocatòria / Tipo de convocatoria: UE / UE  ☐ Estatal / Estatal   Autonòmica / Autonómica

Entitats participants / Entidades participantes: European Synchrotron Radiation Facility (França) i Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (Espanya)       

Durada, des de / Duración,  desde: 2011  fins a / hasta: 2014                                     

Investigador/a responsable / Investigador/a responsable:     Tipus de participación / Tipo de participación: Investigador principal      

Import concedit / Importe concedido: 129447,59 ¤     

Nombre d’investigadors participants / Número de investigadores participantes:    

Dedicació / Dedicación: Completa / Completa  Compartida / Compartida

Aportació de la persona sol·licitant al projecte / Aportación de la persona solicitante al proyecto: investigació, articles, “local contact” i feines de manteniment a la línia BM25 “SpLine” 

 

d) Congressos, conferències, seminaris / Congresos, conferencias, seminarios

CLAU: C= congrés, F= conferència, S= seminari, A= altres (especificau-ho) / C= congreso, F= conferencia, S= seminario, A= otros (especifíquelo).

Autors/ores / Autores/as:S. Kustov, M. Corró, J. Pons, E. Cesari i J. Van Humbeeck;      

Títol / Título:  Thermodynamic reversibility and irreversibility of the reverse transformation in stabilized Cu-Zn-Al martensite    

Clau / Clave: F  

Entitat organitzadora / Entidad organizadora: ICOMAT     

Congrés / Congreso: International Conference on Martensitic Transformation (ICOMAT'05)     

Tipus de contribució (pòster, comunicació oral, ponència convidada, etc.) / Tipo de contribución (póster, comunicación oral, ponencia invitada, etc.):” keynote lecture” de Sergey Kustov  

Lloc de celebració / lugar de celebración : Shanghai

Data /Fecha: 2005  

Autors/ores / Autores/as: E.  Cesari, M. Corró, J. Dutkiewicz, J. Font, S. Kustov, F. Masdeu, J. Muntasell, C. Picornell, J. Pons, R. Santamarta i C. Seguí     

Títol / Título:  Ageing and ordering effects in the Ni-Mn-Ga and Ni-Fe-Ga alloys  

Clau / Clave: F  

Entitat organitzadora / Entidad organizadora: ICFSMA   

Congrés / Congreso: International Conference on Ferromagnetic Shape Memory Alloys

Tipus de contribució (pòster, comunicació oral, ponència convidada, etc.) / Tipo de contribución (póster, comunicación oral, ponencia invitada, etc.): Ponència convidada d’Eduard Cesari 

Lloc de celebració / lugar de celebración : Kolkata

Data /Fecha: 2007 

Autors/ores / Autores/as: M.L. Corró, S. Kustov, F. Masdeu, E. Cesari i Y.I. Chumlyakov

Títol / Título: Magnetic transition in the ferromagnetic state of Ni-Fe-Ga single crystals

Clau / Clave: F

Entitat organitzadora / Entidad organizadora: ICOMAT

Congrés / Congreso: International Conference on Martensitic Transformation (ICOMAT’08)

Tipus de contribució (pòster, comunicació oral, ponència convidada, etc.) / Tipo de contribución (póster, comunicación oral, ponencia invitada, etc.): Pòster

Lloc de celebració / Lugar de celebración: Santa Fe (USA)

Data / Fecha: 2008 

 

Autors/ores / Autores/as: M.L. Corró, S. Kustov, E. Cesari i Y.I.Chumlyakov

Títol / Título: Magnetomechanical damping in Ni-Fe-Ga poly and single crystals

Clau / Clave: F

Entitat organitzadora / Entidad organizadora: ICIFMS

Congrés / Congreso: ICIFMS-15

Tipus de contribució (pòster, comunicació oral, ponència convidada, etc.) / Tipo de contribución (póster, comunicación oral, ponencia invitada, etc.): Pòster

Lloc de celebració / Lugar de celebración: Perugia

Data / Fecha: 2008 

 

 

 

 

Autors/ores / Autores/as: S. Kustov, M.L. Corró i E. Cesari

Títol / Título: Mechanomagnetic spectroscopy of ferromagnetic shape memory alloys

Clau / Clave: F

Entitat organitzadora / Entidad organizadora: ICIFMS

Congrés / Congreso: ICIFMS-15

Tipus de contribució (pòster, comunicació oral, ponència convidada, etc.) / Tipo de contribución (póster, comunicación oral, ponencia invitada, etc.): Ponència convidada de Sergey Kustov

Lloc de celebració / Lugar de celebración: Perugia

Data / Fecha: 2008 

 

 

 

 

Autors/ores / Autores/as: M.L. Corro, S. Kustov, E. Cesari i Y.I. Chumlyakov

Títol / Título: Magnetic anomaly in Ni 51.5 Fe 21.5 Ga 27 single crystalline ferromagnetic shape memory alloy studied by AC

impedance measurements

Clau / Clave: F

Entitat organitzadora / Entidad organizadora: ICFSMA

Congrés / Congreso: ICFSMA’09

Tipus de contribució (pòster, comunicació oral, ponència convidada, etc.) / Tipo de contribución (póster, comunicación oral, ponencia invitada, etc.): pòster

Lloc de celebració / Lugar de celebración: Bilbao

Data / Fecha: 2009 

 

 

 

Autors/ores / Autores/as: E. Cesari, S. Kustov, M. L. Corró i J. Pons.

Títol / Título: Entropy change and effect of magnetic field on the martensitic transformation in metamagnetic shape memory

alloys

Clau / Clave: F

Entitat organitzadora / Entidad organizadora: ICFSMA

Congrés / Congreso: ICFSMA’09

Tipus de contribució (pòster, comunicació oral, ponència convidada, etc.) / Tipo de contribución (póster, comunicación oral, ponencia invitada, etc.): ponència convidada

Lloc de celebració / Lugar de celebración: Bilbao

Data / Fecha: 2009 

 

 

 

Autors/ores / Autores/as: S. Kustov, M.L. Corró, J. Pons i E. Cesari

Títol / Título: Entropy change and effect of magnetic field on martensitic transformation in a metamagnetic Ni-Co-Mn-In

shape memory alloy;

Clau / Clave: F

Entitat organitzadora / Entidad organizadora: ICFSMA

Congrés / Congreso: ICFSMA’09

Tipus de contribució (pòster, comunicació oral, ponència convidada, etc.) / Tipo de contribución (póster, comunicación oral, ponencia invitada, etc.): Pòster

Lloc de celebració / Lugar de celebración: Bilbao

Data / Fecha: 2009 

 

 

 

Autors/ores / Autores/as: M.L. Corró, S. Kustov, E. Cesari i J. Dutkiewicz

Títol / Título: Stress-induced magnetization and magnetoelastic coupling in ferromagnetic martensites

Clau / Clave: F

Entitat organitzadora / Entidad organizadora: ESOMAT

Congrés / Congreso: ESOMAT’09

Tipus de contribució (pòster, comunicació oral, ponència convidada, etc.) / Tipo de contribución (póster, comunicación oral, ponencia invitada, etc.): comunicació oral

Lloc de celebració / Lugar de celebración: Praga

Data / Fecha: 2009 

 

 

 

Autors/ores / Autores/as: S. Kustov, M. Corró i E. Cesari

Títol / Título: Magnetic after-effect and isothermal martensitic transformation in metamagnetic shape memory alloys

Clau / Clave: F

Entitat organitzadora / Entidad organizadora: ESOMAT

Congrés / Congreso: ESOMAT’09

Tipus de contribució (pòster, comunicació oral, ponència convidada, etc.) / Tipo de contribución (póster, comunicación oral, ponencia invitada, etc.): ponència convidada

Lloc de celebració / Lugar de celebración: Praga

Data / Fecha: 2009 

 

 

 

Autors/ores / Autores/as: E. Cesari, S. Kustov, I. Golovin, M.L. Corró, D. Salas, J.I. Peréz-Landazábal i V. Recarte

Títol / Título: Isothermal characteristics of the magnetostructural transition in metamagnetic shape memory alloys

Clau / Clave: F

Entitat organitzadora / Entidad organizadora: E-MRS

Congrés / Congreso: E-MRS Fall meeting’10

Tipus de contribució (pòster, comunicació oral, ponència convidada, etc.) / Tipo de contribución (póster, comunicación oral, ponencia invitada, etc.): Ponència convidada

Lloc de celebració / Lugar de celebración: Varsòvia

Data / Fecha:2010 

 

 

 

Autors/ores / Autores/as: E. Cesari, S. Kustov, I. Golovin, M.L. Corró, D. Salas, J.I. Peréz-Landazábal i V. Recarte;

Títol / Título: Study of magnetoelastic coupling in ferromagnetic shape memory alloys by means of mechanomagnetic

spectroscopy

Clau / Clave: F

Entitat organitzadora / Entidad organizadora: ICFSMA

Congrés / Congreso: ICFSMA’11

Tipus de contribució (pòster, comunicació oral, ponència convidada, etc.) / Tipo de contribución (póster, comunicación oral, ponencia invitada, etc.): comunicació oral

Lloc de celebració / Lugar de celebración: Dresden

Data / Fecha: 2011 

 

 

 

Autors/ores / Autores/as: M. L. Corró, A. el Hichou i S. Kustov

Títol / Título: Mechanomagnetic spectroscopy: an ultrasonic method to study magnetostriction;

Clau / Clave: F

Entitat organitzadora / Entidad organizadora: ULTRASONICS

Congrés / Congreso: ULTRASONICS’14

Tipus de contribució (pòster, comunicació oral, ponència convidada, etc.) / Tipo de contribución (póster, comunicación oral, ponencia invitada, etc.): Ponència convidada

Lloc de celebració / Lugar de celebración: Caparica (Portugal)

Data / Fecha: 2014  

 

 

 

Autors/ores / Autores/as: M. L. Corró, A. El Hichou i S. Kustov

Títol / Título: -Study of magnetic phase transitions and magnetostriction by means of reversible Villari effect

Clau / Clave: F

Entitat organitzadora / Entidad organizadora: ICM

Congrés / Congreso: ICM’15

Tipus de contribució (pòster, comunicació oral, ponència convidada, etc.) / Tipo de contribución (póster, comunicación oral, ponencia invitada, etc.): comunicació oral

Lloc de celebració / Lugar de celebración: Barcelona

Data / Fecha: 2015 

 

 

 

Autors/ores / Autores/as: S. Kustov, M.L. Corró, J. Rosselló, V. Kaminskii, K. Sapozhnikov, A.Saren, A.Sozinov, K. Ulakko

Títol / Título: Role of magnètic domains and macroscòpic magnetization in “elàstic” softening of Ni2MnGa in the ferromagnètic cúbic phase and during premartensitic transformation

Clau / Clave: F

Entitat organitzadora / Entidad organizadora: ICFSMA

Congrés / Congreso: ICFSMA’19

Tipus de contribució (pòster, comunicació oral, ponència convidada, etc.) / Tipo de contribución (póster, comunicación oral, ponencia invitada, etc.): ponència convidada

Lloc de celebració / Lugar de celebración: Praga

Data / Fecha: 2019 

 

 

 

 

 

 

e) Patents i transferència del coneixement/tecnologia / Patentes y transferencia del conocimiento/tecnología

 

Patents / Patentes

Inventors/res (per ordre d’autoria) / Inventores/as (por orden de autoría):       

Títol / Título:      

Núm. de sol·licitud / Nº de solicitud:               

País de prioritat / País de prioridad:                              

Data de prioritat / Fecha de prioridad:      

Entitat titular / Entidad titular:      

Països als quals s’ha estès / Países a los que se ha extendido:      

Empreses que l’exploten / Empresas que lo explotan:      

 

Contractes / Contratos

Títol del contracte /Título del contrato:      

Entitat finançadora / Entidad financiadora:      

Entitats participants / Entidades participantes:       

Durada, des de / Duración,  desde:       fins a / hasta:                                           

Responsable / Responsable:       Tipus de participació / Tipo de participación:    

Import concedit / Importe concedido:      

Aportació al contracte de la persona sol·licitant / Aportación al contrato de la persona solicitante:    

 

Transferència del coneixement/tecnologia / Transferencia del conocimiento/tecnología

Tipus d‘activitat /Tipo de actividad:      

Durada, des de / Duración,  desde:       fins a / hasta:                                           

Responsable / Responsable:       Tipus de participació / Tipo de participación:    

Breu explicació (màxim 5 línees) / Breve explicación (máximo 5 líneas):    

 

 

EXPERIÈNCIA I INNOVACIÓ DOCENT /  EXPERIENCIA E INNOVACIÓN DOCENTE    

Indicau l’any acadèmic, l’assignatura,  els crèdits, les hores impartides per la persona sol·licitant, el nivell de responsabilitat i el centre / Indique el año académico, la asignatura, los créditos, las horas  impartidas por la persona solicitante, el nivel de responsabilidad y el centro.

 

a) Docència universitària

 

1. Docència  a Grau/Llicenciatura / Docencia en Grado/Licenciatura

Any acadèmic / Año académico

Assignatura / Asignatura

Crèdits de la matèria / Créditos de la asignatura

Hores impartides / Horas impartidas

*

Nivell de responsabilitat / Nivel de responsabilidad 

Centre / Centro

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

2. Docència  a Postgrau / Docencia en Posgrado

Any acadèmic / Año académico

Assignatura / Asignatura

Crèdits de la matèria / Créditos de la asignatura

Hores impartides / Horas impartidas

*

Nivell de responsabilitat / Nivel de responsabilidad 

Centre / Centro

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

(*) En general, 1 crèdit de docència a Grau es considera equivalent a 10 hores de docència i 1 crèdit de docència en Postgrau es considera equivalent a 6 hores de docència / En general,1 crédito de docencia en Grado se considera equivalente a 10 horas de docencia y 1 crédito de docencia en Posgrado se considera equivalente a 6 horas de docencia.

 

3. Altres cursos / Otros cursos

 

4 anys, 6 mesos i 9 dies com a professor de secundària a les Illes Balears de Matemàtiques, Tecnologia i Àmbit cientificotecnològic (entre 2015 i 2019) als IESs Marc Ferrer, Joan Maria Thomas, Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears, Can Peu Blanc i CEPAs Es Raiguer i Alcúdia. Actualment cap de Departament Cientificotecnològic i professor de Matemàtiques i Àmbit Cientificotecnològic al CEPA Alcúdia.

 

b) Material, publicacions i projectes d'innovació docent  / Material, publicaciones y proyectos de innovación docente

 

Material i publicacions / Material y publicaciones

CLAU: M= manuals, LP= llibres de pràctiques, R= recursos on-line, A= altres (especificau-ho) / CLAVE: M= manuales, LP= libros de prácticas, R= recursos on-line,  A= otras (especifíquelo).

Autors/res (per ordre de firma) / Autores/as (por orden de firma):      

Títol / Título:      

Adreça electrònica / Dirección electrónica:      

ISBN / ISBN:      

Dipòsit legal / Depósito legal:      

Data / Fecha:      

Clau / Clave:      

Indicis de qualitat (citacions, ressenyes, bibliografies, traduccions i altres) / Indicios de calidad (citaciones, reseñas, bibliografías, traducciones y otros):       

 

Projectes d’innovació docent / Proyectos de innovación docente

 

Títol del projecte / Título del proyecto:      

Entitat finançadora / Entidad financiadora:      

Referència de la convocatòria / Referencia de la convocatoria:

Durada des de / Duración desde:       fins a / hasta:      

Responsable / Responsable:      

Nombre d’investigadors participants / Número de investigadores participantes:    

Aportació de la persona sol·licitant al projecte / Aportación de la persona solicitante al proyecto:    

 

c) Direcció de tesis doctorals, treballs fi de grau, treballs fi de màster, diploma d'estudis avançats / Dirección de tesis doctorales, trabajos fin de grado, trabajos fin de máster, diploma de estudios avanzados

CLAU: T= tesis, TFG= treball fi de grau, TFM= treball fi de màster, DEA= diploma d'estudis avançats, A= altres (especificau-ho) / T= tesis, TFG= trabajo fin de grado, TFM= trabajo fin de máster, DEA= diploma de estudios avanzados, A= otros (especifíquelo).

 

Títol / Título:      

Clau / Clave:   

Directors/es / Directores/as:      

Autor/a / Autor/a:      

Universitat / Universidad:      

Data de lectura / Fecha de lectura:      

Qualificació / Calificación:      

Indicis de qualitat (doctorat europeu, doctorat internacional, menció de qualitat, premis, etc.) / Indicios de calidad (doctorado europeo, doctorado internacional, mención de calidad, premios, etc.):       

 

d)  Avaluacions sobre la seva qualitat docent  / Evaluaciones sobre su calidad docente

Incloure la informació relativa de l’avaluació docent: entitat responsable, tipus d’avaluació, matèria, curs, crèdits, valoració obtinguda, escala de valoració / Incluir la información relativa de la evaluación docente: entidad responsable, tipo de evaluación, materia, curso, créditos, valoración obtenida, escala de valoración.

 

Acreditació ANECA per a la figura d’ajudant doctor, 2011

 

Capacitació per a l’ensenyament en llengua catalana a l’educació secundària, Conselleria d’Educació i Cultura (CAIB), 2006

 

Habilitació per impartir docència en matèries no lingüístiques en llengua anglesa als centres no universitaris de les Illes Balears, Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats (CAIB), 2015

     

 

 

e) Ponent en seminaris i cursos, i participació en congressos orientats a la formació docent universitària / Ponente en seminarios y cursos, y participación en congresos orientados a la formación docente universitaria

CLAU: C= congrés, F= conferència, S= seminari, A= altres (especificau-ho) / C= congreso, F= conferencia, S= seminario, A= otros (especifíquelo).

Autors/ores / Autores/as:      

Títol / Título:      

Clau / Clave:   

Entitat organitzadora / Entidad organizadora:      

Congrés / Congreso:      

Tipus de contribució (pòster, comunicació oral, ponència convidada, etc.) / Tipo de contribución (póster, comunicación oral, ponencia invitada, etc.):      

Publicació (ISSN/ISBN) / Publicación (ISSN/ISBN):      

Lloc de celebració / Lugar celebración:      

Data / Fecha:      

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓ ACADÈMICA / FORMACIÓN ACADÉMICA    

 

a) Formació pre i postdoctoral / Formación pre y postdoctoral

 

Diplomatura/Llicenciatura/Enginyeria/Grau / Diplomatura/Licenciatura/Ingeniería/Grado: Llicenciatura en Física    

Centre / Centro: Universitat de les Illes Balears               

Data d’obtenció / Fecha de obtención: 5/10/2005    

Nota mitjana de l'expedient / Nota media del expediente: 2.12     

 

Màster / Máster: Física      Oficial / Oficial: Sí x   No ☐

Centre / Centro: Universitat de les Illes Balears               

Data d’obtenció / Fecha de obtención: 2009    

Nota mitjana de l'expedient / Nota media del expediente: 9    

 

Doctorat / Doctorado: Física                                            

Títol tesi doctoral / Título tesis doctoral: Acoblament magnetoelàstic i fricció interna en aliatges tipus Ni-Fe-Ga     

Directors/res / Directores/as: Dr. Sergey Kustov     

Universitat / Universidad: Universitat de les Illes Balears     

Departament / Departamento: Física      

Qualificació / Calificación: Excel·lent cum laude     

Any de defensa de la tesi / Año de defensa de la tesis: 2010     

Doctorat Europeu o internacional / Doctorado Europeo o internacional: Sí x   No ☐

Altres mèrits / Otros méritos: Programa de doctorat amb menció de qualitat      

 

DEA i altres titulacions de postgrau / DEA y otras titulaciones de posgrado: Curs de postgrau d’aptitud pedagògica     

Centre / Centro:  Institut de Ciències de l’Educació (UIB)               

Data d’obtenció / Fecha de obtención:  2006    

 

b) Beques de formació / Becas de formación

 

Finalitat / Finalidad:  Beca de formació de personal investigador (FPI) per a l’obtenció de doctorat, associada a projecte MAT2005-00093

Entitat finançadora / Entidad financiadora:   Ministerio de Educación y Ciencia (Espanya)       

Convocatòria competitiva / Convocatoria competitiva: Sí x   No ☐

Durada, des de / Duración,  desde:  2006     fins a / hasta: 2010                             

Institució / Institución: Universitat de les Illes Balears      

 

c) Estades a centres d’investigació / Estancias  en centros de investigación

CLAU: D= predoctoral, P= postdoctoral, I= convidat/da, C= contractat/da, A= altres (especificau-ho) / CLAVE: D= predoctoral, P= postdoctoral, I= invitado/a, C=  contratado/a, A= otras (especifíquelo).

 

Centre / Centro: ESRF i ILL      

Localitat / Localidad: Grenoble        País / País: França    

Data / Fecha: 2007      Durada (setmanes) /  Duración (semanas):  5     

Tema / Tema: Curs HERCULES (formació d’usuaris per a grans intalacions científiques europees)     

Clau / Clave: D 

 

Centre / Centro: Universitat Catòlica de Lovaina     

Localitat / Localidad: Lovaina       País / País: Bèlgica     

Data / Fecha: 2010      Durada (setmanes) /  Duración (semanas):  5    

Tema / Tema: Injvestigació     

Clau / Clave:  D 

 

Centre / Centro: ESRF     

Localitat / Localidad: Grenoble       País / País: França    

Data / Fecha: 2011-2013       Durada (setmanes) /  Duración (semanas):  2 anys    

Tema / Tema: Investigació     

Clau / Clave: C  

 

Centre / Centro: ICMM     

Localitat / Localidad: Madrid       País / País: Espanya    

Data / Fecha: 2012-2013      Durada (setmanes) /  Duración (semanas):  1 any    

Tema / Tema: Investigació     

Clau / Clave: C  

 

 

d) Formació didàctica per a l’activitat docent i altres mèrits de formació rellevants / Formación didáctica para la actividad docente y otros méritos de formación relevantes

S’ha de fer constar la participació en congressos, cursos, postgraus, programes tant en l’àmbit disciplinar com específics de la formació docent universitària, etc. / Se tiene que hacer constar la participación en congresos, en cursos, posgrados, programas tanto en el ámbito disciplinar como específicos de la formación docente universitaria, etc.

 

Tipus d’activitat / Tipo de actividad: Curs extern de Formació Permanent del Professorat     

Formació didàctica / Formación didáctica: Sí x   No ☐

Títol de l’activitat / Título de la actividad: INTELIGENCIA EMOCIONAL Y GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS EN EL AULA     

Centre / Centro:   UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS DE MADRID    

Localitat / Localidad: Madrid       País / País:  Espanya   

Data / Fecha: 23/112015      Durada  /  Duración:120 hores

 

Tipus d’activitat / Tipo de actividad: Curs extern de Formació Permanent del Professorat     

Formació didàctica / Formación didáctica: Sí x   No ☐

Títol de l’activitat / Título de la actividad: ENTORNOS DE APRENDIZAJE ONLINE: LA PLATAFORMA MOODLE     

Centre / Centro:    UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS DE MADRID    

Localitat / Localidad: Madrid      País / País:  Espanya   

Data / Fecha: 22/10/2015      Durada  /  Duración: 120 hores

 

Tipus d’activitat / Tipo de actividad: Curs extern de Formació Permanent del Professorat     

Formació didàctica / Formación didáctica: Sí x   No ☐

Títol de l’activitat / Título de la actividad: Convivencia y aprendizaje en la educación     

Centre / Centro:    UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS DE MADRID    

Localitat / Localidad: Madrid      País / País:  Espanya   

Data / Fecha: 26/03/2016      Durada  /  Duración: 120 hores

 

Tipus d’activitat / Tipo de actividad: Curs extern de Formació Permanent del Professorat     

Formació didàctica / Formación didáctica: Sí x   No ☐

Títol de l’activitat / Título de la actividad: La competencia social y emocional II: Recursos y materiales     

Centre / Centro: UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS DE MADRID     

Localitat / Localidad: Madrid      País / País:  Espanya   

Data / Fecha: 30/06/2016      Durada  /  Duración: 120 hores

 

Tipus d’activitat / Tipo de actividad: Curs intern de Formació del Professorat      

Formació didàctica / Formación didáctica: Sí x   No ☐

Títol de l’activitat / Título de la actividad: PROGRAMA DE SECCIONS EUROPEES 15-16     

Centre / Centro:   D.G. DE PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT EDUCATIVA 

Localitat / Localidad: Palma       País / País: Espanya     

Data / Fecha: 01/09/2015       Durada  /  Duración: 30 hores   

 

Tipus d’activitat / Tipo de actividad: Curs intern de Formació del Professorat     

Formació didàctica / Formación didáctica: Sí x   No ☐

Títol de l’activitat / Título de la actividad: Aprenentatge cooperatiu i projectes de treball a l'IES CTEIB     

Centre / Centro: CEP de Palma

Localitat / Localidad: Palma       País / País: Espanya     

Data / Fecha: 30/11/2016      Durada  /  Duración: 20 hores  

 

Tipus d’activitat / Tipo de actividad: Curs intern de Formació del Professorat      

Formació didàctica / Formación didáctica: Sí x   No ☐

Títol de l’activitat / Título de la actividad: Actualització en metodologies per a les àrees no lingüístiques en llengües estrangeres     

Centre / Centro: D.G. DE PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT EDUCATIVA     

Localitat / Localidad: Palma       País / País: Espanya     

Data / Fecha: 09/01/2018      Durada  /  Duración: 30 hores   

 

Tipus d’activitat / Tipo de actividad: Curs intern de Formació del Professorat      

Formació didàctica / Formación didáctica: Sí x   No ☐

Títol de l’activitat / Título de la actividad: Formació inicial per al nou professorat d'educació de persones adultes (Mallorca)      

Centre / Centro: D.G. DE PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT EDUCATIVA 

Localitat / Localidad: Palma       País / País: Espanya     

Data / Fecha: 24/09/2018       Durada  /  Duración: 13 hores  

 

 

Tipus d’activitat / Tipo de actividad: Curs extern de Formació Permanent del Professorat     

Formació didàctica / Formación didáctica: Sí x   No ☐

Títol de l’activitat / Título de la actividad: ESTÈTICA JAPONESA     

Centre / Centro: STEI -i SINDICAT DE TREBALLADORS DE L´ENSENYAMENT DE LES ILLES     

Localitat / Localidad: Palma       País / País:  Espanya   

Data / Fecha:17/11/2015       Durada  /  Duración: 10 hores

 

 

Tipus d’activitat / Tipo de actividad: Curs extern de Formació Permanent del Professorat     

Formació didàctica / Formación didáctica: Sí x   No ☐

Títol de l’activitat / Título de la actividad: RERA LES PASSES DE L'ARXIDUC. MÒDUL I      

Centre / Centro:  ANPE ILLES BALEARS    

Localitat / Localidad: Palma      País / País:  Espanya   

Data / Fecha: 20/01/2016      Durada  /  Duración: 20 hores

 

Tipus d’activitat / Tipo de actividad: Curs extern de Formació Permanent del Professorat     

Formació didàctica / Formación didáctica: Sí x   No ☐

Títol de l’activitat / Título de la actividad:  RERA LES PASSES DE L'ARXIDUC. MÒDUL II     

Centre / Centro:   ANPE ILLES BALEARS    

Localitat / Localidad: Palma     País / País:  Espanya   

Data / Fecha: 06/02/2016      Durada  /  Duración: 20 hores

Tipus d’activitat / Tipo de actividad: Curs extern de Formació Permanent del Professorat     

Formació didàctica / Formación didáctica: Sí x   No ☐

Títol de l’activitat / Título de la actividad: LES CASES DE NEU A MALLORCA. MÒDUL I     

Centre / Centro: ANPE ILLES BALEARS   

Localitat / Localidad: Palma      País / País:  Espanya   

Data / Fecha: 26/02/2016      Durada  /  Duración: 20 hores

 

Tipus d’activitat / Tipo de actividad: Curs extern de Formació Permanent del Professorat     

Formació didàctica / Formación didáctica: Sí x   No ☐

Títol de l’activitat / Título de la actividad: LES CASES DE NEU A MALLORCA. MÒDUL II     

Centre / Centro: ANPE ILLES BALEARS   

Localitat / Localidad: Palma      País / País:  Espanya   

Data / Fecha: 17/04/2016      Durada  /  Duración: 20 hores

 

 

Tipus d’activitat / Tipo de actividad: Curs extern de Formació Permanent del Professorat     

Formació didàctica / Formación didáctica: Sí x   No ☐

Títol de l’activitat / Título de la actividad: Rutes didàctiques pels camins de l'Arxiduc      

Centre / Centro: ANPE ILLES BALEARS     

Localitat / Localidad: Palma      País / País:  Espanya   

Data / Fecha: 09/11/2016      Durada  /  Duración: 20 hores

 

Tipus d’activitat / Tipo de actividad: Curs extern de Formació Permanent del Professorat     

Formació didàctica / Formación didáctica: Sí x   No ☐

Títol de l’activitat / Título de la actividad: Com funciona el GESTIB 2.0. Aplicació per a la gestió educativa de les Illes Balears (mòdul I)     

Centre / Centro: ANPE ILLES BALEARS     

Localitat / Localidad: Palma      País / País:  Espanya    

Data / Fecha: 25/01/2017      Durada  /  Duración: 10 hores

 

Tipus d’activitat / Tipo de actividad: Curs extern de Formació Permanent del Professorat     

Formació didàctica / Formación didáctica: Sí x   No ☐

Títol de l’activitat / Título de la actividad: Itineraris per la desconeguda Serra de Llevant      

Centre / Centro: ANPE ILLES BALEARS     

Localitat / Localidad: Palma      País / País:  Espanya

Data / Fecha: 01/02/2017      Durada  /  Duración: 20 hores

 

Tipus d’activitat / Tipo de actividad: Curs extern de Formació Permanent del Professorat     

Formació didàctica / Formación didáctica: Sí x   No ☐

Títol de l’activitat / Título de la actividad: Com funciona el GESTIB 2.0. Aplicació per a la gestió educativa de les Illes Balears (mòdul II)     

Centre / Centro: ANPE ILLES BALEARS     

Localitat / Localidad: Palma      País / País:  Espanya

Data / Fecha: 03/02/2017      Durada  /  Duración: 20 hores

 

Tipus d’activitat / Tipo de actividad: Curs extern de Formació Permanent del Professorat     

Formació didàctica / Formación didáctica: Sí x   No ☐

Títol de l’activitat / Título de la actividad: Històries i llegendes de la Serra de Tramuntana     

Centre / Centro: ANPE ILLES BALEARS     

Localitat / Localidad: Palma      País / País:  Espanya

Data / Fecha: 08/03/2017      Durada  /  Duración: 20 hores

 

Tipus d’activitat / Tipo de actividad: Curs extern de Formació Permanent del Professorat     

Formació didàctica / Formación didáctica: Sí x   No ☐

Títol de l’activitat / Título de la actividad: Prevenció i tractament de l'assejament escolar. Primera passa per a la bona convivència (mòdul I)     

Centre / Centro: ANPE ILLES BALEARS     

Localitat / Localidad: Palma      País / País:  Espanya

Data / Fecha: 12/03/2017      Durada  /  Duración: 25 hores

Tipus d’activitat / Tipo de actividad: Curs extern de Formació Permanent del Professorat     

Formació didàctica / Formación didáctica: Sí x   No ☐

Títol de l’activitat / Título de la actividad: Prevenció i tractament de l'assejament escolar. Primera passa per a la bona convivència (mòdul II)     

Centre / Centro: ANPE ILLES BALEARS     

Localitat / Localidad: Palma      País / País:  Espanya

Data / Fecha: 20/03/2017      Durada  /  Duración: 25 hores

 

Tipus d’activitat / Tipo de actividad: Curs extern de Formació Permanent del Professorat     

Formació didàctica / Formación didáctica: Sí x   No ☐

Títol de l’activitat / Título de la actividad: Itineraris per la Serra de Tramuntana de Mallorca     

Centre / Centro: ANPE ILLES BALEARS     

Localitat / Localidad: Palma      País / País:  Espanya

Data / Fecha: 18/11/2017      Durada  /  Duración: 25 hores

 

Tipus d’activitat / Tipo de actividad: Curs extern de Formació Permanent del Professorat     

Formació didàctica / Formación didáctica: Sí x   No ☐

Títol de l’activitat / Título de la actividad: Itineraris pel centre de Mallorca     

Centre / Centro: ANPE ILLES BALEARS     

Localitat / Localidad: Palma      País / País:  Espanya

Data / Fecha: 27/01/2018      Durada  /  Duración: 25 hores

 

Tipus d’activitat / Tipo de actividad: Curs extern de Formació Permanent del Professorat     

Formació didàctica / Formación didáctica: Sí x   No ☐

Títol de l’activitat / Título de la actividad:      

Centre / Centro: ANPE ILLES BALEARS     

Localitat / Localidad: Palma      País / País:  Espanya

Data / Fecha: 27/01/2018      Durada  /  Duración: 25 hores

 

Tipus d’activitat / Tipo de actividad: Curs extern de Formació Permanent del Professorat     

Formació didàctica / Formación didáctica: Sí x   No ☐

Títol de l’activitat / Título de la actividad: Itineraris per les muntanyes d'Artà     

Centre / Centro: ANPE ILLES BALEARS     

Localitat / Localidad: Palma      País / País:  Espanya

Data / Fecha: 14/04/2018      Durada  /  Duración: 25 hores

 

Tipus d’activitat / Tipo de actividad: Curs extern de Formació Permanent del Professorat     

Formació didàctica / Formación didáctica: Sí x   No ☐

Títol de l’activitat / Título de la actividad:  L'obra de de l'arxiduc (itineraris)    

Centre / Centro: ANPE ILLES BALEARS     

Localitat / Localidad: Palma      País / País:  Espanya

Data / Fecha: 20/10/2018      Durada  /  Duración: 20 hores

 

Tipus d’activitat / Tipo de actividad: Curs extern de Formació Permanent del Professorat     

Formació didàctica / Formación didáctica: Sí x   No ☐

Títol de l’activitat / Título de la actividad: Itineraris per la Serra de Tramuntana (itienraris)     

Centre / Centro: ANPE ILLES BALEARS     

Localitat / Localidad: Palma      País / País:  Espanya

Data / Fecha: 17/11/2018      Durada  /  Duración: 20 hores

 

Tipus d’activitat / Tipo de actividad: Curs extern de Formació Permanent del Professorat     

Formació didàctica / Formación didáctica: Sí x   No ☐

Títol de l’activitat / Título de la actividad: La programació anual i la seva seqüenciació (Desembre)     

Centre / Centro: ANPE ILLES BALEARS     

Localitat / Localidad: Palma      País / País:  Espanya

Data / Fecha: 01/12/2018      Durada  /  Duración: 50 hores

 

Tipus d’activitat / Tipo de actividad: Curs extern de Formació Permanent del Professorat     

Formació didàctica / Formación didáctica: Sí x   No ☐

Títol de l’activitat / Título de la actividad: Torres de la Costa Nord de Mallorca (Itineraris)     

Centre / Centro: ANPE ILLES BALEARS     

Localitat / Localidad: Palma      País / País:  Espanya

Data / Fecha: 02/02/2019      Durada  /  Duración: 20 hores

 

Tipus d’activitat / Tipo de actividad: Curs extern de Formació Permanent del Professorat     

Formació didàctica / Formación didáctica: Sí x   No ☐

Títol de l’activitat / Título de la actividad: Cases de neu amagades de Mallorca (Itineraris)     

Centre / Centro: ANPE ILLES BALEARS     

Localitat / Localidad: Palma      País / País:  Espanya

Data / Fecha: 02/02/2018      Durada  /  Duración: 20 hores

 

 

 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL / EXPERIENCIA MÉRITOS PROFESIONALES

Indicau la qualitat i dedicació a activitats professionals, en empreses, institucions, organismes públics de recerca o hospitals, diferents a les docents o investigadores / Indicar la calidad y dedicación a actividades profesionales, en empresas, instituciones, organismos públicos de investigación u hospitales, distintas a las docentes o investigadoras

 

Institució, empresa, hospital / Institución, empresa, hospital

Lloc / Puesto

Activitat desenvolupada / Actividad desarrollada

Dates / Fechas

Interès per a la docència i/o investigació / Interés para la docencia y/o la investigación

 UIB

 

responsable d’un expositor

Fira de la Ciència de les Illes Balears 

8,9 i 10 Maig de 2008

Activitats interacitives, expositives i divulgatives  de la ciència i les seves aplicacions tecnològiques   

 UIB

 

responsable d’un expositor

Fira de la Ciència de les Illes Balears 

13, 14, 15 Maig de 2010

Activitats interacitives, expositives i divulgatives  de la ciència i les seves aplicacions tecnològiques       

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

ALTRES MÈRITS / OTROS MÉRITOS    

En aquest apartat es pot considerar qualsevol mèrit de formació acadèmica, docent, investigador, professional o de gestió universitària no contemplat en els apartats anteriors / En este apartado puede considerarse cualquier mérito de formación académica, docente, investigador, profesional o de gestión universitaria no contemplado en los apartados anteriores.

Utilitzau únicament l’espai equivalent a una pàgina / Utilice únicamente el espacio equivalente a una página.

 

-Diversos cursos de Francès

-FCE (equivalent a B2 en Anglès) 

-Nivell C2 de català

-Tècnic nivell bàsic en prevenció de Riscs Laborals

-Segon lloc a la fase autonòmica de la Olimpíada de Matemàtiques 1998

-Medalla de plata a la fase nacional de la Olimpíada de Física 1998

-”local contact” a 36 experiments a l’ESRF    

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on la va impartir
20100 - Matemàtiques I
20353 - Mecànica
20358 - Materials I
21545 - Matemàtiques I
22108 - Matemàtiques de l'Educació Primària
  • Grau d'Educació Primària2022-23

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Física de materials Col·laborador
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB Telegram de la UIB
Google+ UIB
Escolta