Accessibilitat

Què és l'accessibilitat web?

L'accessibilitat web es podria definir com a un accés universal al web, independentment del tipus de hardware, software, xarxa, idioma, cultura, localització geogràfica i capacitats dels usuaris.

Amb aquesta idea d'accessibilitat va sorgir la Iniciativa d'Accessibilitat Web (WAI, Web Accessibility Initiative). Aquesta Iniciativa és una activitat que realitza l'organisme W3C (World Wide Web Consortium) amb l'objectiu de facilitar l'accés a la informació de les persones amb discapacitats.

Per a què serveix?

Bàsicament, per intentar que la informació arribi a tots els usuaris de la xarxa sense cap impediment, independentment de les seves circumstàncies, capacitats i dels dispositius que emprin per a accedir a aquesta informació. Amb aquesta idea, la informació es fa accessible tant per a una persona que tengui una discapacitat com per a una altra que estigui sota circumstàncies externes que dificultin l'accés a la informació (renous externs, pantalles amb visibilitat reduïda, xarxa lenta, etc.)

Com funciona?

La iniciativa WAI del W3C ha definit unes pautes d'accessibilitat al contingut en la web (WCAG, Web Content Accessibility Guidelines) que tenen com a funció guiar cap un disseny accessible de les pàgines, reduint les possibles barreres d'accés a la informació. Actualment, existeixen diferents versions de les WCAG, la darrera versió vigent és la 2.1.

Les WCAG 2.1 estan estructurades en 4 principis, 13 pautes i 78 criteris de conformitat.

Els 4 principis defineixen la base de l’accessibilitat web: ha de ser perceptible, operable, comprensible i robust.

Les 13 pautes estableixen els objectius bàsics a aconseguir per tal que el contingut sigui més accessibles pel usuaris amb diferents discapacitats; les pautes en sí no són verificables, però ajuden als autors a entendre els criteris de conformitat i implementar millor les tècniques que permeten fer continguts més accessibles.

Cada pauta té un conjunt de criteris de conformitat que són verificables, de forma que es pot determinar si aquell criteri es compleix o no. Per atendre les necessitats de tots els usuaris, a cada criteri se li associa un nivell, que defineix el grau d’exigència del criteri. Els nivells són A (menys exigent), AA, AAA (més exigent)

Així dons, un lloc web d'una institució pública serà accessible quan aquest s’ajusti als nivells de conformitat establerts per la llei.

Quina és la normativa respecte a l'accessibilitat?

L’accés a la informació pública és un dret per a tothom que està regulat per l’Estat al Reial decret 1494/2007, de 12 de novembre de 2007, en el qual s’indica que "La informació disponible en les pàgines d'Internet de les administracions públiques ha de ser accessible a les persones grans i persones amb discapacitat, amb un nivell mínim d'accessibilitat que compleixi les prioritats 1 i 2 de la Norma UNE 139803:2004". Aquesta Norma fa referència a la primera versió de les WCAG, la 1.0 i per aquest motiu xerra de prioritats, concepte que no es maneja en l’actualitat però que equival als nivells de conformitat.

Al llarg del temps, aquesta normativa s’ha anat revisant i modificant per adaptar-la millor a les necessitats de les persones usuàries, en particular de les persones amb discapacitat i de les persones grans. Actualment la normativa vigent és el R.D. 1112/2018, de 7 de setembre (Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre), el qual s’ajusta a una norma europea, la EN 301 549 V2.1.2 i en la que s’estableix que els llocs web de les entitats públiques han de complir els requisits d’accessibilitat de nivell AA d’aquesta norma, que equival al complir el mateix nivell de les WCAG 2.1 explicat a l’anterior apartat.