Consells dels instituts universitaris de recerca

This language version doesn't exist

El consell dels instituts universitaris de recerca propis és l’òrgan de govern de l’institut corresponent i és presidit pel seu director. L’organització interna dels instituts universitaris de recerca s'ha d’ajustar, mentre sigui possible i convenient, al que s'ha establert per als departaments, sens perjudici de la reglamentació específica que per a cada cas ha d'aprovar el Consell de Govern.

Els consells dels instituts universitaris de recerca propis tindran les funcions que els atribueixi la normativa que aprovi el Consell de Govern i, si escau, els respectius reglaments dels instituts. En el cas de la resta d’instituts universitaris de recerca, hom s’atindrà al que estableixi el conveni de creació o l’instrument de cooperació