Juntes de facultat o escola

This language version doesn't exist

La junta de facultat o escola és l’òrgan de govern de la facultat o escola corresponent i és presidida pel seu degà o director. Els acords que adopti en l’àmbit de les seves competències vinculen els altres òrgans de la facultat o escola.

Funcions

  • Elegir el degà o director, així com revocar-lo, en els casos que sigui procedent.
  • Aprovar inicialment les propostes dels plans d’estudis i llurs modificacions.
  • Aprovar la memòria anual d'activitats.
  • Aprovar la distribució dels fons assignats a la facultat o escola.
  • Gestionar la distribució dels espais que li siguin assignats, d’acord amb les necessitats docents i d’investigació de la Universitat.
  • Crear comissions amb representació dels distints sectors de la comunitat universitària presidides pel degà o director o per un vicedegà o un subdirector per estudiar els problemes específics i la reforma de cada un dels estudis.