Consells de departament

This language version doesn't exist

El consell de departament és l’òrgan de govern del departament corresponent i és presidit pel seu director. Les decisions que adopti en l'àmbit de les seves competències vinculen els altres òrgans del departament.

Funcions

 • Elegir i, si fa al cas, remoure el director del departament.
 • Aprovar la planificació de les activitats que ha de desenvolupar el departament.
 • Emetre els informes a què es refereix l'article 61 d'aquests Estatuts.
 • Proposar al Consell de Govern la contractació del personal contractat i els membres de les comissions de contractació que li corresponguin d'acord amb la normativa vigent.
 • Aprovar la memòria anual d'activitats del departament.
 • Aprovar la distribució i la gestió dels recursos assignats al departament.
 • Informar, amb caràcter previ, en la concessió de vènies docents.
 • Ser oït abans de l'aprovació del seu reglament de funcionament pel Consell de Govern.
 • Proposar a les facultats o escoles les modificacions dels plans d'estudis, sens perjudici de les funcions atribuïdes a les juntes de facultat o escola.
 • Ser oït en els nomenaments dels tribunals que han de jutjar les tesis doctorals.
 • Aprovar la proposta del pla docent anual del professorat que l’integra
 • Proposar obres i altres inversions per millorar el servei.
 • Gestionar els espais que li siguin assignats, d’acord amb les necessitats docents i d’investigació de la Universitat.