Escoltar

Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix ALTRES

 1. Informació31. Alumnes col·laboradors

  CONVOCATÒRIA: 2006/2007 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 18 de setembre de 2006.

  1. OBJECTIUS DEL PROGRAMA
  L'objectiu del programa és que els estudiants s'iniciïn en tasques de recerca de la Universitat.

  Es preveuen dos tipus d'alumnes col·laboradors:

  A) Alumne col·laborador en tasques d'investigació, lligat a facultats i escoles.
  B) Alumne col·laborador en tasques d'investigació i pràctiques, lligat a serveis.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Poden presentar la sol·licitud:
  - Tipus A: qualsevol membre del cos docent i investigador de la UIB i dels seus instituts de recerca.
  - Tipus B: els directors o responsables de centres, unitats administratives, laboratoris, aules, instituts o serveis. En aquest cas, la sol·licitud ha d'anar justificada per un membre del personal docent i investigador.
  3. NORMATIVA
  4. CARACTERÍSTIQUES DE LES AJUDES
  Les propostes han de ser per mòduls de 15 hores de dedicació de l'alumne, cada un.

  La sol·licitud mínima és de 6 mòduls (90 hores) i la màxima de 12 mòduls (180 hores) per alumne. Excepcionalment, i per motius justificats, la comissió seleccionadora podrà modificar la sol·licitud mínima fins a 3 mòduls.

  La col·laboració de l'alumne s'ha de fer necessàriament dins el període que va del dia 1 d'octubre al dia 30 de setembre.

  5. TERMINI
  El termini per presentar les sol·licituds es del dia 1 de setembre fins al dia 18 de setembre per les actuacions de Tipus A i del dia 1 de setembre al 12 de setembre per les actuacions de Tipus B.
  6. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS
  Documentació que cal presentar:
  Imprès de sol·licitud:
  - Tipus A: s'ha d'adreçar al degà o director de centre al qual estigui adscrit l'estudi respecte del qual es demana l'alumne col·laborador.
  - Tipus B: s'ha d'adreçar al vicerector d'Investigació.

  7. CALENDARI
  TIPUS A

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Calendari d'actuacions TIPUS A Icona Vist


  TIPUS B

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Calendari d'actuacions TIPUS B Icona Vist
  8. IMPRÈS DE SOL·LICITUD
  TIPUS A

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOC
  Imprès de sol·licitud TIPUS A Icona Vist


  El document relatiu als alumnes col·laboradors de tipus A l'heu d'enviar complimentat als serveis administratius de l'estudi respecte del qual es demana l'alumne col·laborador  TIPUS B

  La sol·licitud es fa telemàticament a través del formaulari electrònic Enllaç a formulari que s'ha penjat per a tal efecte.

  Les instruccions són senzilles:

  - S'ha d'emplenar el formaulari electrònic Enllaç a formulari que s'obrirà en una finestra a part.

  - S'ha de pitjar el botó d'Envia sol·licitud que apareix davall el formulari. Si l'enviament s'ha dut a terme correctament, s'ha de pitjar l'enllaç Imprimeix sol·licitud que apareixerà al peu del missatge de Sol·licitud enviada.

  - Finalment, heu d'enviar la còpia impresa, signada i amb la documentació que s'indiqui, a:

  Àngels Oliver
  Oficina de Suport a la Recerca (OSR)
  Son Lledó. Campus universitari
  Cra. de Valldemossa, km 7.5
  07122 Palma
  (Illes Balears, Espanya)

  Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud d'aquest ajut o per a qualsevol problema tècnic que pogués sorgir durant l'enviament de la sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Miquel Titos, de l'OSR, al número 971 17 2523, al correu electrònic miquel.titos@uib.es o al número de fax 971 17 2637.

  Per a qualsevol altre dubte relatiu a aquest punt del programa, us podeu posar en contacte amb Àngels Oliver, de l'OSR, al número 971 17 3068, al correu electrònic angels.oliver@uib.es o al número de fax 971 17 2637.

  9. AVALUACIÓ
  TIPUS A

  Una comissió formada pel degà o director del centre, que la presidirà, els vicedegans o subdirectors, el secretari del centre, l'administrador de centre i un alumne dels representants a la junta de centre seleccionaran, dins les possibilitats pressupostàries, les sol·licituds dels tutors que combinin més bé l'interès dels alumnes col·laboradors i el benefici general de la Universitat.

  Les places d'alumnes col·laboradors que quedin desertes seran assignades novament per la comissió seleccionadora en una única convocatòria extraordinària.


  TIPUS B

  La comissió avaluadora de l'OSR, en presència del vicerector de Professorat i de dos alumnes, elegits pel Consell d'Estudiants, seleccionaran, dins les possibilitats pressupostàries, les sol·licituds dels tutors que combinin més bé l'interès dels alumnes col·laboradors i el benefici general de la Universitat.

  L'òrgan seleccionador de cada tutoria triarà entre les sol·licituds presentades pels alumnes.

  Les places d'alumnes col·laboradors que quedin desertes seran assignades novament per la comissió seleccionadora en una única convocatòria extraordinària.

  10. RESOLUCIÓ (NOMÉS TIPUS B).

  Torna