Escoltar

Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix AJUTS A LA RECERCA

 1. Informació16. Beques de formació de personal investigador (FPI UIB)

  CONVOCATÒRIA: 2009 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 11 d'agost de 2009.

  1. OBJECTIUS DEL PROGRAMA
  L’objecte d’aquesta convocatòria és concedir ajuts per a la formació de personal investigador a la Universitat de les Illes Balears.
  2. REQUISITS DELS CANDIDATS
  Es poden beneficiar d’aquests ajuts les persones que, en la data de tancar-se el termini de presentació de sol·licituds, compleixin tots els requisits següents:

  - Estar en possessió del títol o haver finalitzat els estudis per accedir a un programa de doctorat o a estudis de postgrau. La data d’acabament dels estudis no pot ser anterior a l’1 de gener de 2006 (consultau excepcions a la convocatòria).

  - Haver obtingut una nota mitjana de l’expedient acadèmic de com a mínim 1,50 en llicenciatures i 1,25 en enginyeries.

  - Acreditar l’admissió o la preinscripció en un dels programes de doctorat o en un dels estudis de postgrau de la Universitat de les Illes Balears.
  3. REQUISITS DELS DIRECTORS DE PROJECTE DE MÀSTER/DOCTORAT
  Els directors de projecte de màster/doctorat dels beneficiaris dels ajuts d’aquest programa, que actuaran com a tutors acadèmics durant el període d’execució de la beca, han de ser doctors vinculats permanentment a la Universitat. En cas que la vinculació no sigui permanent s’ha de proposar un codirector/a amb aquesta vinculació.
  4. CARACTERÍSTIQUES DELS AJUTS
  La durada dels ajuts és de 12 mesos, comptats a partir de la data d’incorporació efectiva del personal investigador en formació, i pot renovar-se per un període de 12 mesos addicional. La pròrroga de l’ajut està condicionada a la presentació i la valoració positiva de l’informe de seguiment a què es refereix l’apartat XI de la convocatòria i a les disponibilitats pressupostàries.

  La quantia de cada ajut és de 1.000 euros mensuals. Addicionalment, la Universitat de les Illes Balears es farà càrrec dels costos corresponents a la Seguretat Social i de les despeses de matrícula del programa de doctorat o dels estudis de postgrau als quals s’inscrigui el beneficiari.

  La concessió i gaudi de la beca no suposa l’establiment d’una relació contractual o estatutària entre la Universitat de les Illes Balears i el beneficiari.

  El gaudi d’un ajut, a l’empara d’aquestes bases, és incompatible amb altres beques o ajuts finançats amb fons públics o privats, espanyols o comunitaris, així com amb sous o salaris que impliquin vinculació contractual o estatuària de la persona interessada, excepte els contractes derivats de l’aplicació de l’article 83 de la Llei orgànica d’universitats (Llei 6/2001, de 21 de desembre).
  5. TERMINI
  Fins a l'11 d'agost de 2009.
  6. FORMALITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
  Les sol·licituds de participació en aquest subprograma s’han de presentar de conformitat amb el procediment que es descriu en aquest apartat i amb l'imprès telemàtic que es troba al següent punt d'aquesta pàgina.

  La sol·licitud l’ha de presentar el candidat/a amb la conformitat del director del projecte de màster o doctorat que hagi de fer i de la persona responsable de la unitat (departament o institut) en la qual es desenvolupi el projecte.

  A la sol·licitud s’hi ha d’adjuntar, en format electrònic, la documentació següent:

  - Curriculum vitae del candidat/a.
  - Breu memòria del projecte de màster/doctorat que es vol dur a terme (màxim 600 paraules).

  Tant el curriculum vitae del director del projecte que el candidat vol desenvolupar com l’historial cientificotècnic de l’equip de recerca en què s’integri aquesta persona s’obtenen d’ofici de la base de dades GREC de la UIB.

  La sol·licitud ha d’anar, a més, acompanyada de la documentació següent:

  - Còpia del document acreditatiu d’identitat en vigor del sol·licitant (NIF, NIE, Passaport).

  - Còpia de l’expedient acadèmic complet (primer i segon cicle) del sol·licitant, que ha d’incloure la nota mitjana.

  - Els sol·licitants a qui s’hagi d’aplicar alguna de les excepcions previstes en a l'apartat II de la convocatòria, han de fer-ho constar en el formulari de sol·licitud i acreditar-ho documentalment.
  7. IMPRÈS DE SOL·LICITUD
  La sol·licitud es fa telemàticament a través del formulari electrònic Enllaç a formulari que s'ha penjat per a tal efecte.

  Les instruccions són les següents:

  - Heu d'emplenar el formulari electrònic Enllaç a formulari que s'obrirà en una finestra a part.

  - Heu de pitjar el botó d'Enviar sol·licitud que apareix al final del formulari. Si l'enviament s'ha dut a terme correctament, heu de pitjar a l'enllaç Imprimeix sol·licitud que apareixerà al peu del missatge de Sol·licitud enviada.

  - Finalment, heu de registrar d'entrada al registre oficial de la UIB la còpia impresa, signada i amb la documentació que s'indiqui.

  Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Cati Miralles, del Vicerectorat d'Investigació, al número 971 17 3431, al correu electrònic cati.miralles@uib.es o al número de fax 971 17 2512.

  Per a qualsevol problema tècnic que pogués sorgir durant l'enviament de la sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Miquel Titos, de l'Oficina de Suport a la Recerca (OSR), al número 971 17 2523, al correu electrònic miquel.titos@uib.es o al número de fax 971 17 2637.
  8. MÉS INFORMACIÓ

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria 2009 Icona Vist
  9. RESOLUCIÓ

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució (publicada 13/10/2009) Icona Vist

  Torna