Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix AJUTS A LA RECERCA

 1. Convocatòria Tancada18. Programa pont "La Caixa" d'ajuts a grups de recerca

  CONVOCATÒRIA: 2015 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 30 de març de 2015.

  1. OBJECTIUS DEL PROGRAMA

  Donar suport als grups de recerca de la UIB que hagin quedat sense finançament per als seus projectes d'investigació, tot i haver concorregut a les diverses convocatòries competitives.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Poden sol·licitar aquests ajuts els investigadors de la UIB ¡ els seus instituts de recerca que siguin investigadors responsables (IR) d’un dels grups recollits al catàleg de grups de recerca de la UIB, en endavant el grup de recerca. Altemativament, poden sol·licitar aquests ajuts alguna persona del grup de recerca que hagi concorregut a alguna convocatòria competitiva com a investigador principal. Cada grup de recerca elegible pot sol·licitar un únic ajut pont, i en el cas que el sol·licitant no sigui l’IR del grup de recerca, aquest n’haurà de donar el vist-i-plau.

  Als efectes d’aquesta convocatòria, l’investigador principal (IP) del projecte presentat serà el sol·licitant. L’equip investigador del projecte ha de ser format exclusivament per membres del grup de recerca al qual pertany l'investigador principal.

  Els membres de l’equip investigador han de satisfer, en el moment de presentar la sol·licitud, les condicions següents:

  a) Haver participat (l’IP o algun dels membres de l’equip investigador) en algun projecte de recerca finançat a través d’una convocatòria competitiva.

  b) No participar en cap projecte de recerca viu, amb finançament intern o extern de la UIB, i no gaudir de cap ajut o subvenció a la recerca, inclosos els ajuts als grups competitius.

  c) Haver concorregut (l’IP o algun dels membres de l’equip investigador) durant els anys 2013 o 2014 a alguna convocatòria competitiva l’objecte de la qual fos el finançament de projectes d’investigació.

  d) Tenir el curriculum vitae actualitzat al GREC amb posterioritat a l’1 de setembre de 2014.

  3. CARACTERÍSTIQUES DELS AJUTS

  Es poden demanar ajuts fins a un màxim de 5.000 euros. La durada màxima del projecte és d’un any a partir de la data de resolució de la convocatòria.

  El finançament atorgat estarà en funció dels recursos disponibles i de l’avaluació que es faci de la sol·licitud.

  4. DADES DE LA CONVOCATÒRIA
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDF
  Convocatòria   Icona Vist
  Memòria del projecte Icona Vist  
  Memòria final Icona Vist  
  5. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS

  Els IPs interessats a participar en aquesta convocatòria han d’adreçar una sol·licitud al vicerector d’Investigació i Postgrau.

  a) Memòria del projecte que es pretén dur a terme al llarg del període d’execució proposat, segons model proporcionat a l’efecte.

  b) Relació de tots els projectes sollicitats per l’equip, com a IP o com a membre de I’equip investigador, els anys 2013-2014, amb el corresponent informe d’acompanyament emés per la comissió d’avaiuació del projecte i la resolució de denegació, si escau.

  c) Comprovant de complir les condicions que s’expliciten al punt 2, apartat c). Aquesta comprovació és farà d’ofici en els casos en què els projectes de recerca s’hagin tramitat a través de l’OSR; altrament, l’IP haurà d’aportar la justificació documental corresponent.

  La sol·licitud ha d’incloure una declaració responsable de cada un dels membres de l’equip investigador de no trobar-se en les condicions descrites al punt 2, apartat b).

  L’imprès de sol·licitud s’ha de presentar degudament signat per tots els membres de l’equip investigador —i l’IR del grup de recerca, si no n’és membre- al Registre General de la UIB, a les unitats de registre en funcionament als centres de la UIB, de conformitat amb el que estableix l'article 3 de l’Acord executiu 3727/1997, de 25 de novembre (FOU núm. 141, de 19 de desembre), sobre organització i funcionament del Registre de la Universitat de les Illes Balears, o en la forma que s’estabieix a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú.

  El termini de presentació de sol·licituds acaba el dia 30 de març de 2015.

  6. IMPRÈS DE SOL·LICITUD

  La sol·licitud es fa telemàticament a través del formulari electrònic Enllaç a formulari que s'ha penjat per a tal efecte.

  Les instruccions són les següents:

  - Heu d'emplenar el formulari electrònic Enllaç a formulari que s'obrirà en una finestra a part.

  - Heu de pitjar el botó d'Enviar sol·licitud que apareix al final del formulari. Si l'enviament s'ha dut a terme correctament, heu de pitjar a l'enllaç Imprimeix sol·licitud que apareixerà al peu del missatge de Sol·licitud enviada.

  - Finalment, heu de registrar d'entrada a qualsevol dels registres oficials de la UIB, o de la forma establerta per la llei, una còpia impresa de la sol·licitud signada per tots els membres de l'equip que formen part de la sol·licitud.

  Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Xavier Salvà, de l'OSR, al número 971 17 3068, al correu electrònic xavier.salva@uib.es o al número de fax 971 17 2637.

  Per a qualsevol problema tècnic que pogués sorgir durant l'enviament de la sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Miquel Titos, de l'OSR, al número 971 17 2523, al correu electrònic miquel.titos@uib.es o al número de fax 971 17 2637.

  7. AVALUACIÓ

  Els ajuts seran adjudicats per una comissió formada pels membres de la comissió avaluadora de l’OSR i un mínim d’un representant de l’Obra Social la Caixa. Aquesta comissió està facultada per interpretar la normativa que regula la present convocatoria.

  A l'hora d'avaluar les sol·licituds es tindran en compte els criteris següents:

  a) Es valorarà positivament que el grup hagi presentat projectes a convocatòries competitives d'altres institucions públiques o privades i no hagi obtingut finançament per raons de prioritat econòmica.

  b) Es considerarà l’informe emès per la comissió d'avaluació del projecte o projectes denegats.

  c) Es valorarà positivament la proporció entre els objectius i el cost del projecte.

  d) Es valoraran la viabilitat i l'ajust econòmic del projecte.

  e) Es valorarà la rendibilitat científica que permeti consolidar la línia de recerca.

  f) Es valorarà l’historial cientificotècnic de l’equip investigador, de manera particular la producció científica al llarg del període de temps en què el grup no ha gaudit de cap finançament. La valoració es farà basant-se en els currículums dels investigadors participants. Aquests currículums s’obtindran directament de la base de dades GREC.

  8. RESOLUCIÓ
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució Icona Vist

  Obra Social 'la Caixa'

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna