Publicacions en revistes

  • Calafat Vila, Rosa Maria, "El Centre i la perifèria de la llengua catalana als llibres d'estil: Catalunya i les Illes Balears.", "Revista de Llengua i Dret", Volum 73, Número juny 2020, Pàgines 69-81, 2020. Article en premsa.
  • Calafat, R., "EL libro de texto: entre la tradición y el reformismo en el Siglo XVIII. Mallorca durante el reinado de Carlos III. (en premsa)", "Hispanófila", 2020. Article en premsa.
  • Calafat, Rosa, "Llengua, usos i pensaments en la premsa clandestina: Quaderns d'estudis polítics, econòmics i social", "Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics", 2020. Article en premsa.
  • Cabré, T.; Torres-Tamarit, F.; Vanrell, M.M., "Hypocoristic truncation in Sardinian", "Linguistics", 2020. Article.