Escoltar

Biologia de les plantes en condicions mediterrànies

Projectes i contractes

 • AAEE064/2017 - "Acció concreta d'incorporació de resistències a malalties a la Tomàtiga de Ramellet", 2018-2019. Investigador principal: Jeroni Galmés Galmés. Accions Especials de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació del Govern de les Illes Balears. Conselleria d' innovació, recerca i turisme.. Projecte.
 • "Aproximación multimetodológica para la conservación de Euphorbia fontquerinana, un endemismo de la isla de Mallorca en Peligro Crítico de Extinción", 2018-2019. Investigador principal: Joana Cursach Seguí. Programa Nacional sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales. Fundación Biodiversidad. Projecte.
 • "Aproximación multimetodológica para la conservación de Euphorbia fontquerksna, Endemismo vegetal de la Isla de Mallorca en peligro crítico de extinción", 2018-2019. Investigador principal: Joana Cursach Seguí. Projectes en matèria d'adaptació al canvi climàtic de la Fundació Biodiversitat. Fundación Biodiversidad. Projecte.
 • EQC2018-004526-P - "Cámaras de cultivo habitables para el estudio de la eficiencia en el uso del agua y la respuesta al cambio climático en plantas", 2018-2020. Investigador principal: Hipólito Medrano Gil. Ajuts per a l'adquisició d'equipament científico-tècnic, corresponents al Programa Estatal de Generació de Coneixement i Enfortiment Científic i Tecnològic del Sistema d?R+D+i, Subprograma Estatal d'Infraestructures d'Investigació i Equipament Científico-Tècnic. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Projecte.
 • "Diseño y aplicación de un sistema de indicadores del impacto de cabras asilvestradas sobre la vegetación natural.", 2018. Investigador principal: Miquel Capó i Juan Rita. Contracte a l'empara de l'article 83 de la Llei Orgànica d'Universtitats (LOU). Sociedad Española de Ornitologia. Contracte.
 • AAEE064/2017 - "Incorporación de resistencias a enfermedades en tomate variedad Ramillete", 2018-2019. Investigador principal: Jeroni Galmés Galmés. Accions Especials de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació del Govern de les Illes Balears. Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació. Govern de les Illes Balears. Projecte.
 • AGL2017-90759-REDT - "Nuevos avances en viticultura", 2018-2020. Investigador principal: Hipólito Medrano Gil. Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència: Accions de dinamització, 'Redes de excelencia'. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Projecte.
 • AGL2017-83738-C3-1-R - "Optimización de la eficiencia en el uso de agua y del nitrógeno por la vid y de la calidad de la uva y el vino, combinando material genético y fertirrigación sostenible", 2018-2021. Investigador principal: Hipólito Medrano Gil; José Mariano Escalona Lorenzo. Programa Estatal d'R+D+i Orientada als Reptes de la Societat: Projectes d'R+D. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Projecte.
 • Conveni Camp Mallorqui - "Projecte pilot per a l'estudi de l'adaptació de les noves varietats d'ametller a les condicions agro-climàtiques de l'illa de mallorca en diferents condicions de reg", 2018-2021. Investigador principal: Hipolito Medrano. Universitat de les Illes Balears. Contracte.
 • BIA05/17 - "Recuperació sanitària i valoració enològica de varietats minoritàries de vinya de les Illes Balears", 2018-2019. Investigador principal: Josefina María Bota Salort. Projectes d'investigació aplicada en Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears. Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balesars (FOGAIBA).. Projecte.
 • AAEE117/2017 - "Reforçaments de les necessitats en equips tecnològics de l'INAGEA: Adquisició d'un Spectrophotometer de placa", 2018-2019. Investigador principal: Elena Baraza Ruiz. Accions Especials de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació del Govern de les Illes Balears. Conselleria d' innovació, recerca i turisme.. Projecte.