Grup de Recerca en Lingüística Aplicada (REGAL)

Altres publicacions

  • Rallo Fabra, Lucrecia; Cortés, Susana. , "Percepció dels sons de la L2 per part de parlants amb el català com a L1: aspectes teòrics i aplicats", La Fonologia del Català. Espanya, 2023. Capítol de llibre en premsa.