Programes autonòmics

Fletxa abaix Projectes d'R+DT autonòmics

 1. Convocatòria TancadaProjectes coordinats d'R+D que impliquin d'una manera conjunta els centres de recerca i les empreses en l'abordatge conjunt de la ciència i la tecnologia

  CONVOCATÒRIA: 2017 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 13 d'octubre de 2017.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  La finalitat d'aquesta convocatòria és donar suport a projectes coordinats d'R+D entre empreses i centres de recerca. L'objectiu principal és propiciar la creació d'esquemes de col·laboració científica estables i potents, amb els quals s'assoliran objectius de gran envergadura que difícilment podrien plantejar-se en un context d'execució més restringit o individualitzat.

  La convocatòria representa així una oportunitat per a les empreses i per als centres de recerca de poder obtenir resultats rellevants, propers al mercat, que mobilitzin la inversió privada, que generin ocupació i en definitiva que millorin la balança tecnològica de les Illes Balears.

  Definició i participació:
  a) Cada projecte ha d'estar conformat per dos subprojectes, liderats cada un per un investigador principal d'una entitat diferent: un organisme de recerca públic o privat sense ànim de lucre i una empresa.
  b) En aquests projectes ha de figurar com a coordinador un dels investigadors principals dels subprojectes.
  c) La participació mínima de cada entitat ha de ser superior al 30 % del total del projecte.

  Temàtica:
  Les temàtiques dels projectes han d’estar integrades principalment en alguna de les iniciatives previstes en la RIS3 de Balears (versió actualitzada). Així mateix, també tenen cabuda les accions que per la seva temàtica coincideixin amb les àrees temàtiques del Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears 2013-2017, que són els següents:
  a) Ciència i tecnologia marina.
  b) Ciències biomèdiques i ciències de la salut.
  c) Turisme: ciències socials aplicades al turisme i tecnologies de la informació i les omunicacions.
  d) Medi ambient: recursos hídrics, agroalimentació i energia.
  e) Continguts digitals basats en el coneixement.

  Durada del projecte: Tres anys.

  Imports i finançament:
  La subvenció màxima que es pot atorgar a cada projecte és de 63.000 euros, amb un màxim de 42.000 euros per al centre de recerca i de 21.000 euros per l'empresa. L'empresa ha d'aportar amb fons propis com a mínim el mateix import que el concedit com a subvenció (és a dir, com a màxim 21.000 euros).

  2. BENEFICIARIS
  Centre públics d'R+D, entitats sense ànim de lucre i empreses amb residència fiscal o establiment permanent en l'estat espanyol i al menys una representació a les Illes Balears.
  3. TERMINI

  Del 15 de setembre de 2017 al 13 d'octubre de 2017.

  Per tal d’obtenir la firma de la representant legal i presentar la sol·licitud, les sol·licituds hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) abans de les 14 hores de dia 10 d'octubre de 2017.

  4. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  a) Els investigadors han de ser personal investigador actiu mitjançant una relació funcionarial, estatutària o laboral (indefinida o temporal) amb l'entitat beneficiària. L'investigador principal a més ha de tenir una vinculació d'un període superior a la duració completa del projecte (període d'execució).
  b) L'investigador principal de cada subprojecte ha de ser doctor o, com a mínim, titulat superior (només en el cas d'empreses i entitats privades sense ànim de lucre).
  c) L'investigador coordinador ha de ser un dels dos investigadors principals i ha de ser necessàriament doctor.
  d) La resta de membres de l'equip poden ser doctors, titulats superiors, diplomats superiors o tècnics de suport.

  5. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS

  Hi ha una part de la documentació, Bloc A, que s'ha d'emplenar en línia. Després, tota la documentació del Bloc B s'ha de presentar en paper amb les signatures corresponents.

  BLOC A (s'ha d'emplenar en línia):
  a) Formulari general de sol·licitud.
  b) Memòria cientificotècnica (imprès 1).
  c) Qüestionari de les dades econòmiques del projecte que inclou el pressupost total.


  BLOC B (s'ha de presentar en paper amb les signatures corresponents, ordenada i identificada amb les lletres):
  a) Una impressió de tota la documentació presentada en línia (Bloc A). La sol·licitud s’ha de presentar signada.
  b) Una declaració expressa en la qual es facin constar tots els ajuts i les subvencions sol·licitats o bé ja concedits per qualsevol institució pública o privada que tenguin relació amb la sol·licitud presentada. (imprès 3).
  c) Informe explicatiu de l’investigador responsable sobre l’adequació i la integració de la proposta presentada a la RIS3 de Balears i/o d’adequació a les àrees temàtiques del Pla CTIE (imprès 4).
  d) Documents relatius a l’entitat sol·licitant (La UIB s'encarrega de presentar aquests documents i els que certifiquen que l’entitat està exempta d’IVA).
  e) El currículum abreujat dels investigadors principals i de cada membre de l'equip que participa en el projecte.

  Tota la documentació presentada que no sigui original ha d'estar compulsada convenientment.


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOIB    Icona Vist
  Correcció convocatòria BOIB (15/06/2020 Exclamació)   Icona Vist  
  Aplicació telemàtica de sol·licitud i models de documents necessaris    Icona Vist
  Estratègia RIS3   Icona Vist  
  Imatges corporatives obligatòries FEDER 2014-2020    Icona Vist
  Més informació sobre publicitat i comunicació FEDER 2014-2020    Icona Vist
  Sol·licitud alta membre equip Icona Vist   

  Convocatòria patrocinada per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
  i cofinançada per la Unió Europea

  CAIB UE
  FEDER


  Torna