Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat - Subprograma Estatal de Formació

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a contractes Juan de la Cierva-Formació

  CONVOCATÒRIA: 2014 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 3 de febrer de 2015.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Convocatòria de 225 ajudes, de les que 4 es reserven per a la contractació de persones amb una discapacitat igual o superior al 50 per cent, de dos anys de durada per a la contractació laboral de joves doctors per un període de 2 anys amb l’objecte de que els mateixos completin la seva formació investigadora en centres d’I+D espanyols distints d’aquells en els quals varen fer la seva formació predoctoral.
  2. ÀREES CIENTÍFIQUES
  La distribució d’ajuts en cada àrea científica (veure l’annex del BOE de la convocatòria) resultarà d’aplicar al total d’ajuts convocats el percentatge de sol·licituds presentades en cada àrea científica respecte del total de les sol·licituds presentades. Les xifres resultants s’arrodoniran als números sencers més propers.
  3. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  - Sol•licitar la incorporació en un centre d’I+D distint a aquell en el qual es va realitzar la formació predoctoral, segons s’especifica a l’article 42.1.a) de la convocatòria.
  - Estar en possessió del grau de doctor, amb les condicions que s’estipulen a l’article 42.1.b) de la convocatòria (la data d’obtenció del títol de doctor haurà d’estar compresa entre el dia 1 de gener de 2013 i el 31 de desembre de 2014). En el cas d’aquells investigadors sol•licitants que estiguin en possessió de més d’un títol de doctor, els requisits expressats es referiran al primer dels títols obtinguts.
  - No haver presentat sol·licitud de participació a les ajudes Ramón y Cajal o a les ajudes Juan de la Cierva-Incorporación en la present convocatòria, a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds per a aquestes ajudes, indicada a l’article 9 de la convocatòria.
  - No haver estat beneficiari d’una ajuda de les convocatòries anteriors de les actuacions Juan de la Cierva o formació post doctoral. S’entén per beneficiari d’aquestes actuacions a aquell investigador inclòs en alguna de les resolucions de concessió de convocatòries anteriors de les dites actuacions, independentment de que hagi arribat o no a incorporar-se al centre d’I+D.
  - Un mateix investigador únicament podrà ser inclòs com a candidat en la sol·licitud d’un centre d’I+D.
  - Un investigador tutor sols pot figurar com a tal en una única sol·licitud. S’entèn per investigador tutor aquell que serà el responsable directe de la tutela i orientació del desenvolupament professional del candidat.

  4. TERMINI

  El termini per a la presentació de sol·licituds per part dels centres d'I+D+i és del 13 de gener fins el 10 de febrer de 2015 a les 15 hores (hora peninsular).

  El termini per a la presentació de sol·licituds per part dels doctors candidats és del 13 de gener fins el 3 de febrer de 2015 a les 15 hores (hora peninsular).

  IMPORTANT: Els investigadors que vulguin presentar alguna candidatura i que compleixin amb els requisits d’aquesta convocatòria han de fer el següent:

  1. Els investigadors candidats s’hauran de donar d’alta a l’aplicació del Ministeri (segons la forma establerta a l’article 44.3, de la convocatòria), emplenar-la i adjuntar la documentació que s’estableix a l’article 45.2, de la convocatòria.
  2. Un cop emplenada i signada la sol·licitud telemàtica (el termini màxim per fer-ho és del 13 de gener al 3 de febrer de 2015 a les 15 hores, hora peninsular), aquesta generarà automàticament una documentació associada que s’ha de posar a disposició del Vicerectorat d’Investigació i Postgrau.
  3. Aquesta documentació s’ha d’entregar a l’OSR (a l'adreça electrònica xavier.salva@uib.es), com a màxim el dia 5 de febrer de 2015, juntament amb la documentació següent: àrea científica en la qual desenvoluparà la seva activitat (segons les àrees científiques establertes al BOE de la convocatòria), i document signat amb el vist i plau a la incorporació per part de l’investigador que representa a l’equip d’investigació al que s’incorporarà el candidat, el responsable del grup de recerca i el director de departament / institut / laboratori (annex A).

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE   Icona Vist  
  Enllaç al programa    Icona Vist
  Annex A Icona Vist   

  5. RESOLUCIÓ

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució definitiva Icona Vist
  Annex resolució (llistat d'ajuts concedits) Icona Vist


  Torna