Escoltar

Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat - Subprograma Estatal d'Incorporació

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a contractes Juan de la Cierva-Incorporació

  CONVOCATÒRIA: 2014 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 29 de gener de 2015.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Convocatòria de 225 ajudes, de les que 4 es reserven per a la contractació de persones amb una discapacitat igual o superior al 50 per cent, de dos anys de durada per a la contractació laboral de joves doctors per un període de 2 anys amb l’objecte de que refermin les capacitats adquirides durant una primera etapa de formació post doctoral.
  Aquests ajuts tenen una dotació addicional de 6.000,00 euros per cobrir despeses directament relacionades amb l’execució d’activitats de recerca de l’investigador contractat (article 70.3).
  2. ÀREES CIENTÍFIQUES
  La distribució d’ajuts en cada àrea científica (veure l’annex del BOE de la convocatòria) resultarà d’aplicar al total d’ajuts convocats el percentatge de sol•licituds presentades en cada àrea científica respecte del total de les sol•licituds presentades. Les xifres resultants s’arrodoniran als números sencers més propers.
  3. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  - Estar en possessió del grau de doctor, amb les condicions que s’estipulen a l’article 72.1.a) de la convocatòria (la data d’obtenció del grau de doctor ha d’estar compresa entre el dia 1 de gener de 2010 i el 31 de desembre de 2012). En el cas d’aquells investigadors sol·licitants que estiguin en possessió de més d’un títol de doctor, els requisits expressats es referiran al primer dels títols obtinguts.
  - En el cas d’aquells candidats que vulguin incorporar-se en el mateix centre d’I+D en el qual han realitzat la seva formació predoctoral, han hagut de realitzar estades en centres d’I+D distints d’aquell en el qual han realitzat la seva formació predoctoral durant almenys 12 mesos després de l’obtenció del títol de doctor i abans del tancament del termini de complimentació del formulari electrònic de sol·licitud per part de l’investigador candidat.
  - Un mateix investigador únicament podrà ser inclòs com a candidat en la sol·licitud d’un centre d’I+D. Un investigador tutor sols pot figurar com a tal e una única sol·licitud. S’entén per investigador tutor aquell que serà el responsable directe de la tutela i orientació professional del candidat.
  - No haver presentat sol·licitud de participació a les ajudes Ramón y Cajal, en la present convocatòria, a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds per a aquestes ajudes, indicada a l’article 9 de la convocatòria.
  - No haver estat beneficiari d’una ajuda de les convocatòries anteriors de les actuacions Ramón y Cajal o formació post doctoral. S’entén per beneficiari d’aquestes actuacions a aquell investigador inclòs en alguna de les resolucions de concessió de convocatòries anteriors de les dites actuacions, independentment de que hagi arribat o no a incorporar-se al centre d’I+D.

  4. TERMINI

  El termini per a la presentació de sol·licituds per part dels centres d'I+D+i és del 8 de gener fins el 5 de febrer de 2015 a les 15 hores (hora peninsular).

  El termini per a la presentació de sol·licituds per part dels doctors candidats és del 8 de gener fins el 29 de gener de 2015 a les 15 hores (hora peninsular).

  IMPORTANT: Els investigadors que vulguin presentar alguna candidatura i que compleixin amb els requisits d’aquesta convocatòria han de fer el següent:

  1. Els investigadors candidats s’hauran de donar d’alta a l’aplicació del Ministeri (segons la forma establerta a l’article 74.3, de la convocatòria), emplenar-la i adjuntar la documentació que s’estableix a l’article 75.2, de la convocatòria.
  2. Un cop emplenada i signada la sol·licitud telemàtica (el termini màxim per fer-ho és del 8 de gener al 29 de gener de 2015 a les 15 hores, hora peninsular), aquesta generarà automàticament una documentació associada que s’ha de posar a disposició del Vicerectorat d’Investigació i Postgrau.
  3. Aquesta documentació s’ha d’entregar a l’OSR (a l'adreça electrònica xavier.salva@uib.es), com a màxim el dia 2 de febrer de 2015, juntament amb la documentació següent: àrea científica en la qual desenvoluparà la seva activitat (segons les àrees científiques establertes al BOE de la convocatòria), i document signat amb el vist i plau a la incorporació per part de l’investigador que representa a l’equip d’investigació al que s’incorporarà el candidat, el responsable del grup de recerca i el director de departament / institut / laboratori (annex A).

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE   Icona Vist  
  Enllaç al programa    Icona Vist
  Annex A Icona Vist   


  Torna