Escoltar

Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Altres convocatòries per a Espanya

 1. Convocatòria TancadaBeques postdoctorals Junior Leader Retaining "La Caixa"

  CONVOCATÒRIA: 2017 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 2 d'octubre de 2017.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  El nou programa de beques de postdoctorat Junior Leader ”la Caixa” està destinat a la contractació d’investigadors excel·lents, de qualsevol nacionalitat, que vulguin continuar la seva carrera investigadora en territori espanyol en qualsevol temàtica. Promogut per l’Obra Social ”la Caixa”. Aquest programa té els objectius de fomentar la recerca d’alta qualitat i innovadora a Espanya i donar suport als millors talents científics, als quals se’ls ofereix un entorn atractiu i competitiu en què dur a terme una recerca d’excel·lència.

  El programa Junior Leader ”la Caixa” – Retaining consta de deu beques de postdoctorat per a investigadors de totes les nacionalitats, que hagin residit a Espanya més de dotze mesos en els últims tres anys, per dur a terme la seva activitat investigadora en qualsevol universitat o centre de recerca d’Espanya. Està adreçat a totes aquelles persones que hagin acabat la seva tesi doctoral entre els tres i els sis anys anteriors a la data de tancament de la convocatòria.
  A través d’un programa de formació complementària d’excel·lència, aquestes beques es proposen consolidar les habilitats de recerca i fomentar la carrera científica independent com a opció de futur professional. Els investigadors del programa Junior Leader ”la Caixa” disposaran d’un contracte de tres anys d’acord amb la legislació laboral vigent a Espanya, i també amb les disposicions en matèria de salut i seguretat laboral i de seguretat social, amb accés als recursos, els equips i les instal·lacions apropiats.
  A més de la dotació econòmica, el programa Junior Leader inclou un programa de formació interdisciplinari, centrat en aspectes com ara la innovació i el lideratge. Aquest programa està dissenyat especialment per empreses internacionals líders en el sector.
  L’objectiu de Junior Leader "la Caixa" és seleccionar investigadors excepcionals pel que fa a l’originalitat i a la importància de les seves aportacions en la seva disciplina científica, com també disposar de capacitats de lideratge per promoure el seu propi grup de recerca.

  Els criteris que s’apliquen en l’avaluació de candidatures són els següents:
  FASE 1 – PRESELECCIÓ
  1. Excel·lència del currículum: es valora el currículum professional en relació amb l’etapa de la carrera del candidat. Es valorarà la rellevància i contribució de la persona candidata en els articles publicats en revistes científiques (citacions, índexs d’impacte...), els llibres o capítols de llibres científics i tècnics, els treballs presentats en congressos, les patents concedides o llicenciades, i, en general, qualsevol altra aportació que permeti valorar els diferents aspectes de la investigació.
  2. Motivació i proposta de recerca: excel·lència de la proposta presentada en el document de la memòria tenint-ne en compte l’originalitat, el caràcter innovador i l’impacte potencial, com també la qualitat i idoneïtat del centre de recerca triat.
  3. Cartes de recomanació: les cartes de recomanació que donin suport a la candidatura es valoraran tenint en compte l’especificitat del contingut pel que fa al candidat, així com el perfil de les persones que les signen.
  FASE 2 - ENTREVISTES DE SELECCIÓ
  4. Potencial del candidat: s’avaluarà el potencial del candidat, parant una atenció especial en les habilitats interpersonals del candidat, com la claredat, la consistència del discurs i l’articulació d’idees, l’habilitat a presentar raonaments complexos, el treball en equip, la capacitat de raonament independent, l’originalitat, l’emprenedoria i el lideratge.
  5. Motivació i impacte de la proposta: s’avaluarà la novetat conceptual i metodològica de la proposta presentada, com també el seu impacte, entès en el sentit més ampli: capacitat del projecte presentat per contribuir a la transformació i millora en àmbits com ara l’economia i la creació de riquesa, la societat, la cultura, la ciència, la qualitat de vida dels ciutadans, el medi ambient o les polítiques públiques.
  6. Trajectòria acadèmica i professional: s’avaluaran les aportacions realitzades en el camp escollit per dur a terme el projecte de recerca presentat, així com la coherència de la formació acadèmica i del currículum del candidat.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Per poder ser-hi admesos, els candidats han de complir els requisits següents:

  - Experiència: Haver obtingut el títol de doctor entre els tres i sis anys anteriors al tancament de la convocatòria. S’entendrà com a data d’obtenció del títol de doctorat la de l’acte de defensa de la tesi doctoral.
  - Mobilitat: Els candidats han d’haver residit o haver dut a terme la seva activitat principal (feina, estudis, etc.) a Espanya durant més de dotze mesos en els tres anys immediatament anteriors a la data del tancament de la convocatòria. Les estades curtes, com les vacances, no es tindran en compte.
  - Nivell d’anglès: Els candidats han d’acreditar un nivell mínim d’anglès equivalent a un B2.2 del Marc Comú de Referència per a les Llengües.
  - Candidatura completa: Només els candidats que presentin una candidatura que compleixi tots els requisits de la convocatòria podran ser admesos.

  3. TERMINI
  Fins al 2 d'octubre de 2017
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona HTML
  Convocatòria i informació Icona Vist

  Torna