Escoltar

Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat - Subprograma Estatal de Mobilitat

 1. Convocatòria TancadaEstades de mobilitat de professors i investigadors espanyols en centres estrangers

  CONVOCATÒRIA: 2012 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 30 de juliol de 2012.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoca el Programa d'estades de mobilitat de professors universitaris i investigadors en centres estrangers d'ensenyament superior i investigació dins del Programa nacional de mobilitat de recursos humans d'investigació.

  Es convoquen dues modalitats:

  - Modalitat A: Estades de mobilitat de professors i investigadors sèniors en centres estrangers d'ensenyament superior i investigació, o excepcionalment, espanyols, programa "Salvador de Madariaga".

  - Modalitat B: Estades de mobilitat a l'estranger "José Castillejo" per a joves doctors.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Vegeu la convocatòria per a cada cas.
  3. PROCEDIMENT I TERMINI DE SOL·LICITUD

  La sol·licitud s’haurà de complimentar i registrar telemàticament a través de la Seu Electrònica del Ministeri Enllaç a formulari a l’apartat corresponent a “Trámites y Servicios” adjuntant, en format electrònic, tots els documents requerits.

  En el supòsit de que el sol·licitant no disposi de sistema de firma acceptat per la seu electrònica, un cop complimentada la sol·licitud telemàtica, s’haurà d’imprimir el model de sol·licitud en format PDF i registrar-lo a Delegació de Govern o mitjançant els sistemes legalment establerts.

  Pas previ en tots els casos: Abans de realitzar el registre, per tal d'obtenir la firma del representant legal referent al document “Conformitat de l’organisme d’origen amb la sol•licitud presentada”, s'ha de remetre el mateix, amb l’informe de conveniència inclòs, al Vicerectorat d'Investigació (Son Lledó, Cati Miralles, ext: 3431), abans del dia 25 de juliol de 2012. Acompanyant aquest document s'ha d’entregar també el vist i plau del director de departament o institut per fer l’estada.

  Registre per a aquelles persones que no tenen firma digital: Per tal de fer el registre de sol·licituds a través de la UIB, s'han de presentar al Vicerectorat d'Investigació abans de les 14 hores del dia 27 de juliol de 2012.

  Registre per a aquelles persones que tenen firma digital: Poden realitzar el registre telemàtic abans de les 14 hores de dia 31 de juliol de 2012. Recordar que en aquest cas també s'ha de fer arribar una còpia de la sol·licitud al Vicerectorat d'Investigació.

  4. IMPRESOS I INFORMACIÓ (A - SALVADOR DE MADARIAGA)

  Documents en impresos normalitzats:
  -Currículum vitae del sol·licitant en els darrers 6 anys
  -Memòria del projecte investigador i docent, si escau, que es realitzarà durant el període de l’estada.
  -Memòria amb indicació dels beneficis que l’estada pot aportar al sol·licitant i al seu centre d’origen.
  -Historial científic i docent del grup receptor en els darrers 6 anys
  -Referències del centre receptor on es realitzarà l’estada
  -Declaració responsable de les estades en l’estranger realitzades, des de gener de 2008, per un període igual o superior a 1 mes.
  -Conformitat de l’organisme d’origen amb la sol·licitud presentada.
  -Declaració de l’activitat directiva realitzada en els darrers 6 anys en centres universitaris o d’investigació així com en càrrecs públics en l’administració, sempre i quan els sol·licitants els hagin ostentat.

  Documents en impresos no normalitzats:
  - Certificació dels serveis de personal en la que consti la vinculació laboral amb l’organisme d’origen en el termini de presentació, que el sol·licitant es troba en servei actiu en la dita vinculació, que està en possessió del títol de doctor i si pertany al Règim de Seguretat Social o a MUFACE.
  - Carta d’acceptació expedida pel director o càrrec similar del centre receptor donant conformitat a l’estada i al projecte a realitzar, amb indicació expressa del responsable del grup d’investigació o de departament al que s’incorpori l’interessat. Aquesta carta haurà d’anar acompanyada de la seva corresponent traducció al castellà.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE   Icona Vist  
  Instruccions modalitat A    Icona Vist
  Sol·licitud telemàtica modalitat A (disponible a partir de 11/07/2012 Exclamació)    Icona Vist
  Vistiplau departament per modalitat A Icona Vist   
  Altres impresos i informació de la modalitat A    Icona Vist

  Nota important: la documentació adjuntada ha d’estar en castellà.

  5. IMPRESOS I INFORMACIÓ (B - JOSÉ CASTILLEJO)

  Documents en impresos normalitzats:
  -Currículum vitae del sol•licitant en els darrers 6 anys
  -Memòria del projecte investigador i docent, si escau, que es realitzarà durant el període de l’estada.
  -Memòria amb indicació dels beneficis que l’estada pot aportar al sol•licitant i al seu centre d’origen.
  -Historial científic i docent del grup receptor en els darrers 6 anys.
  -Referències del centre receptor on es realitzarà l’estada.
  -Certificat extès pels serveis de personal de l’organisme al que estigui vinculat el sol·licitant especificant totes les dades requerides en l’article 49.3.b) de la convocatòria i acompanyant còpia del contracte o del nomenament.
  -Declaració responsable d’estades de mobilitat en centres estrangers realitzades anteriorment, i conformitat del representant legal de l’organisme d’origen amb la sol•licitud presentada.

  Documents en impresos no normalitzats:
  -Certificat de defensa de la tesi doctoral o acta del grau de doctor, en el que ha de figurar la data d’obtenció de dit grau.
  -Carta d’acceptació del centre receptor. Aquesta carta haurà d’anar acompanyada de la seva corresponent traducció al castellà.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE   Icona Vist  
  Instruccions modalitat B    Icona Vist
  Sol·licitud telemàtica modalitat B (disponible a partir de 11/07/2012 Exclamació)    Icona Vist
  Vistiplau departament per modalitat B (Programa José Castillejo) Icona Vist   
  Impresos i informació modalitat B    Icona Vist

  Nota important: la documentació adjuntada ha d’estar en castellà.


  Torna