Escoltar

Programes estatals

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Foment de l'R+D+i Orientada als Reptes de la Societat

 1. Convocatòria TancadaAccions de dinamització de comunicació a congressos internacionals

  CONVOCATÒRIA: 2015 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 17 de juny de 2015.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Ajuts per finançar la comunicació de resultats cientificotècnics o de la innovació mitjançant l'organització de congressos internacionals d'alt nivell que reuneixin, com a mínim, els requisits següents:

  - Comptar amb un comitè científic en el qual participin, a més d'experts nacionals, experts internacionals de prestigi
  - Tenir una assistència programada d'un mínim de 150 participants
  - Comptar amb cofinançament per part d'altres entitats nacionals o internacionals o de particulars
  - Incloure activitats de divulgació o comunicació del congrés i dels resultats a la societat


  Conceptes susceptibles d'ajut:

  - despeses d'adquisició de material fungible i subministraments
  - despeses derivades de la publicitat, difusió, traducció i publicació dels resultats dels congressos en forma d'actes o e revistes periòdiques
  - lloguer de sales i equipaments audiovisuals, traducció simultània o altres despeses que generi l'organització dels congressos
  - despeses de viatges i dietes generats per l'assistència i preparació dels congressos
  - despeses de subcontractació de fins al 50% de la quantia total de l'ajut


  En cap cas es finançaran despeses atribuibles a l'execució o desenvolupament d'activitats de projectes d'I+D+I


  La durada d'aquestes actuacions serà d'un o dos anys, segons la naturalesa i durada de les activitats preparatòries del congrés. En tot cas, la data d'inici no podrà ser anterior a l'1 de gener de 2015.

  Aquests ajuts seran comptabiles amb altres subvencions o ajuts.

  2. BENEFICIARIS
  Organismes públics d'investigació, universitats públiques, els seus instituts universitaris i, universitats privades, altres centres públics d'I+D, entitats i institucions sanitàries públiques i privades, instituts d'investigació sanitària acreditats, entitats públiques i privades sense ànim de lucre que facin activitats d'I+D, altres organitzacions que donin suport a la transferència, altres centres privats d'I+D.
  3. REQUISITS

  Investigador principal:
  títol de doctor; pertanyer a la plantilla de l'entitat sol·licitant o entitat associada mitjançant vinculació funcionarial, estatutària o laboral que abasti tot el període de durada de l'actuació i trobar-se en servei actiu

  Equip investigador:
  doctors o titulats superiors que facin tasques d'investigació; pertanyer a la plantilla de l'entitat sol·licitant o a l'associada. També podrà participar personal d'aquestes categories que pertanyin a la plantilla d'una entitat diferent a la sol·licitant o associada, sempre que compti amb l'autorització de la institució a la que pertany.

  Tant l'investigador principal com els membres de l'equip d'investigació només podran sol·licitar i figurar en una única sol·licitud en aquesta convocatòria.

  4. TERMINI I PROCÉS INTERN

  D’acord amb la convocatòria de presentació de sol·licituds d’accions de dinamització del Pla estatal de reptes de la societat, no s'ha d'enviar al ministeri cap document en format paper. Les sol·licituds són enviades telemàticament mitjançant la signatura electrònica del representant legal (vicerector d'Investigació i Postgrau). Per aquesta raó, hem establert un procés intern de gestió de les sol·licituds.

  El procés és el següent:

  1.- Emplenar la sol·licitud d’acció de dinamització i adjuntar tots els documents que requereix la convocatòria a través de l'aplicació telemàtica del ministeri.
  Donat que la UIB és responsable del compliment de les condicions establertes a les convocatòries, heu d’enviar a l’OSR abans del 12 de juny de 2015 la composició de l’equip d’investigació, un pressupost complet (amb tots els ingressos prevists i un esborrany de la memòria tècnica. L’OSR revisarà que els conceptes de despesa i la composició dels equips s’ajustin a les condicions de la convocatòria i us donarà la conformitat de les dades.
  2.- Validar la sol·licitud definitiva (opció "Generar definitivo" de l'aplicació) i desar al vostre ordinador l'arxiu pdf creat.
  3.- Enviar un correu electrònic a osr@uib.es, abans del 16 de juny de 2015, amb la documentació següent:
  i. Sol·licitud definitiva (generada com s’ha comentat).
  ii. Memòria tècnica de la proposta en format pdf.
  iii. Altres documents que formin part de la sol·licitud, si escau, com autoritzacions d'investigadors d'altres institucions.
  4.- Un cop rebuda i supervisada aquesta documentació, es procedirà, si escau, a la signatura electrònica de la sol·licitud per part del vicerector d'Investigació i Postgrau.
  5.- Imprimir i signar, als apartats on surten les dades de cada investigador, una còpia de la sol·licitud definitiva i enviar-la, juntament amb les autoritzacions d’investigadors, cartes d’entitats interessades i altra documentació que formi part de la sol·licitud, per correu intern a l'OSR.  L'accés a l'aplicació telemàtica de sol·licituds serà disponible a partir de dia 1 de juny de 2015.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE   Icona Vist  
  Bases reguladores Pla Estatal Reptes 2013-2016   Icona Vist  
  Sol·licitud telemàtica    Icona Vist
  Autorització participació en accions d'altres organismes Icona Vist   
  Model documents i més informació del MINECO    Icona Vist


  5. RESOLUCIÓ
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució definitiva Icona Vist
  Annex resolució (llistat d'ajuts concedits) Icona Vist

  MINECO


  Torna