Programes estatals

Fletxa abaix Altres ajuts estatals per a la R+D+i

 1. Convocatòria ObertaProjectes sobre la Xarxa de Parcs Nacionals

  CONVOCATÒRIA: 2024 - Termini: Consultar informació
  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen subvencions per a la realització de projectes d'investigació orientats a l'adquisició de nous coneixements científics aplicables als principis que orienten la naturalesa i funció dels Parcs Nacionals.


  Els projectes podran fer referència a un o a diversos Parcs Nacionals inclosos a la xarxa, i hauran de respondre a una o vàries línies prioritàries que s'hi estableixen.

  La durada dels projectes serà de 3 anys, ampliables fins a 12 mesos més.

  2. REQUISITS

  Els sol·licitants poden ser els organismes públics d'investigació, entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre vinculades o concertades amb el SNS, instituts d'investigació sanitària acreditats, centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal inscrits i centres públics d'I+D+i, entre d'altres.


  Els investigadors responsables de projectes hauran de tenir el títol de doctor i tenir formalitzada una vinculació estatutària o contractual amb el centre en el moment de la sol·licitud, i ha de mantenir-se tot el període d'execució del projecte.


  Cap investigador responsable pot figurar com a tal en més d'una sol·licitud de projecte d'aquesta convocatòria. Els investigadors responsables podran participar com a membres de l'equip investigador d'un altre projecte.


  Els ajuts seran compatibles amb altres ajuts o subvencions.

  3. TERMINI

  De l'1 d'abril al 6 de maig de 2024, a les 14 hores.

  Les sol·licituds les presenta l'investigador responsable de forma telemàtica i posteriorment el representant legal (vicerector de política científica i investigació) validarà cada sol·licitud. Addicionalment, el representant legal ha d'enviar electrònicament o per correu, la documentació que consta a la convocatòria. Per aquesta raó, hem establert un procés intern de gestió de les sol·licituds:


  1. Emplenar la sol·licitud de projecte i adjuntar tots els documents que requereix la convocatòria a través de l'aplicació telemàtica del ministeri.

  IMPORTANT: Us demanam que, quan tingueu l'equip investigador i el pressupost, ens ho feu arribar per correu electrònic (osr.gestiotecnica@uib.es), abans de generar la sol·licitud definitiva. No és necessari que ens envieu la memòria tècnica, podeu continuar treballant en ella.
  Es revisarà que els conceptes de despesa i la composició dels equips investigadors s'ajustin a les condicions de la convocatòria.

  2. Generar la sol·licitud definitiva i desar al vostre ordinador l'arxiu pdf creat.

  3. Enviar un correu electrònic a osr.gestiotecnica@uib.cat, abans de dia 29 d'abril, amb la documentació següent:
  i. Sol·licitud definitiva
  ii. Memòria tècnica de la proposta en format pdf.
  iii. Altres documents que formin part de la sol·licitud, si escau, com autoritzacions d'investigadors d'altres institucions, declaració d'haver rebut altra ajuda, si és el cas, entre d'altres.

  4. Imprimir i signar una còpia de la sol·licitud definitiva i enviar-la per correu intern a OSR-EA, Oficina de Suport a la Recerca, tan aviat com hàgiu recollit totes les firmes.

  5. Un cop rebuda la documentació en format digital (punt 3) i comprovat que sigui correcta, es procedirà a la signatura electrònica de la sol·licitud per part del vicerector de política científica i investigació i es procedirà a l'enviament de la resta de documentació.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCXIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria   Icona Vist  
  Extracte   Icona Vist  
  Model memòria científica Icona Vist   
  Instruccions per emplenar la sol·licitud   Icona Vist  
  Sol·licitud telemàtica    Icona Vist
  Més informació i sol·licitud telemàtica    Icona Vist
  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna