Escoltar

Programes estatals

Fletxa abaix Altres ajuts estatals per a la R+D+i

 1. Convocatòria TancadaProjectes sobre la Xarxa de Parcs Nacionals

  CONVOCATÒRIA: 2020 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 19 de juny de 2020.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen subvencions per a la realització de projectes d'investigació orientats a promoure un coneixement científic millor en matèries relacionades amb la Xarxa de parcs nacionals i el foment de la investigació científica.

  Els projectes podran fer referència a un o a diversos Parcs nacionals inclosos a la xarxa.

  La durada dels projectes serà de 3 anys.

  2. REQUISITS

  Els sol·licitants poden ser els organismes públics d'investigació, entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre vinculades o concertades amb el SNS, instituts d'investigació sanitària acreditats, centres tecnològics i centres de suoprt a la innovació tecnològica d'àmbit estatal inscrits i centres públics d'I+D+i, entre d'altres.

  Els investigadors responsables de projectes hauran de tenir el títol de doctor i tenir formalitzada una vinculació estatutària o contractual amb el centre en el moment de la sol·licitud, i ha de mantenir-se tot el període d'execució del projecte.

  Cap investigador responsable por figurar com a tal en més d'una sol·licitud de projecte d'aquesta convocatòria. Els investigadors responsables podran participar com a membres de l'equip investigador d'un altre projecte.

  Els ajuts seran compatibles amb altres ajuts o subvencions.

  3. TERMINI

  del 19 de maig al 19 de juny de 2020 a les 15 hores.

  Les sol·licituds es presenten mitjançant la signatura electrònica del representant legal (Vicerector d'Investigació i Internacionalització) i posterior enviament de documentació en paper. Per aquesta raó, hem establert un procés intern de gestió de les sol·licituds:

  1. Emplenar la sol·licitud de projecte i adjuntar tots els documents que requereix la convocatòria a través de l'aplicació telemàtica del ministeri.
  IMPORTANT: Us demanam que, en quan tingueu l’equip investigador i el pressupost, ens ho faceu arribar per correu electrònic (osr.gestiotecnica@uib.es ), abans de generar la sol·licitud definitiva. No és necessari que ens envieu la memòria tècnica, podeu seguir treballant en ella.
  Es revisarà que els conceptes de despesa i la composició dels equips investigadors s’ajustin a les condicions de la convocatòria.
  2. Generar la sol·licitud definitiva i desar al vostre ordinador l'arxiu pdf creat.
  3. Enviar un correu electrònic a ors.gestiotecnica@uib.es , abans de dia 15 de juny de 2020, amb la documentació següent:
  i. Sol·licitud definitiva
  ii. Memòria tècnica de la proposta en format pdf.
  iii. Altres documents que formin part de la sol·licitud, si escau, com autoritzacions d'investigadors d'altres institucions, entre d'altres.
  4. Imprimir i signar una còpia de la sol·licitud definitiva i enviar-la per correu intern a Cristina Rogel, Oficina de Suport a la Recerca, tan aviat com hàgiu recollit totes les firmes.
  5. Un cop rebuda la documentació en format digital (punt 3) i comprovat que sigui correcta, es procedirà a la signatura electrònica de la sol·licitud per part del vicerector d'Investigació i Internacionalització i es procedirà a l'enviament de documentació en paper.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Ordre de bases Icona Vist  
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Més informació   Icona Vist
  4. RESOLUCIÓ

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna