Escoltar

Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix AJUTS A LA RECERCA

 1. Convocatòria Tancada9. Ajuts a projectes propis

  CONVOCATÒRIA: 2004/2005 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 31 de gener de 2005.

  1. OBJECTIUS DEL PROGRAMA
  Aquesta convocatòria té com a objectiu estimular la formació de grups de recerca nous i ajudar a consolidar els grups de recerca de formació recent, donant suport a aquells projectes que no disposen de fons provinents d'institucions públiques o privades durant l'any 2005.

  Té la intenció d'atendre, amb prioritat, les propostes dels equips d'investigació precompetitius amb l'objectiu que aquests grups es consolidin i puguin participar en convocatòries de concurrència competitiva europees, nacionals o autonòmiques.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Poden sol·licitar ajuts els professors doctors de la UIB que vulguin dur a terme un projecte de recerca en equip i que no hagin obtingut finançament mitjançant aquest programa durant els darrers quatre anys.

  Requisits que ha de complir l'investigador principal:

  a) L'investigador/la investigadora principal ha de ser investigador/a responsable d'un dels grups recollits al catàleg d'investigadors i grups de recerca de la UIB.
  b) No pot participar, en el moment de presentar la sol·licitud, en cap altre projecte amb finançament intern o extern a la UIB.
  c) La dedicació al projecte serà total (trenta-dues hores la setmana).

  Requisits que han de complir els membres de l'equip investigador:

  a) Poden ser membres de l'equip professors de la UIB i personal d'altres institucions que hagin superat totes les matèries exigides per a l'obtenció del títol de llicenciat, o d'enginyer o d'arquitecte per una escola tècnica superior.
  b) Cap dels membres de l'equip pot participar, en el moment de presentar la sol·licitud, en cap altre projecte amb finançament intern o extern a la UIB.
  c) La dedicació mínima de cada un dels membres de l'equip és de setze hores la setmana.
  d) Els alumnes de tercer cicle no poden aportar més d'un terç de la dedicació total al projecte.
  e) El nombre mínim de dedicació al projecte és de seixanta-quatre hores la setmana, sumada la dedicació de tots els membres de l'equip.
  3. NORMATIVA i CONVOCATÒRIA COMPLETA
  4. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS
  Les sol·licituds, dirigides al vicerector d'Investigació i Política Científica, s'hauran de presentar al Registre General de la UIB abans del 31 de gener de 2005.

  Documentació que cal presentar:
  - Imprès de sol·licitud.
  - Document amb les dades de l'equip investigador, en imprès normalitzat facilitat per l'OSR.
  - Document amb les dades dels investigadors d'altres entitats, en imprès normalitzat facilitat per l'OSR.
  - Resum de la proposta de projecte (màxim 500 paraules).
  - Memòria, en imprès normalitzat facilitat per l'OSR.
  - Finançament públic i privat (projectes i contractes) dels membres del grup investigador dels darrers quatre anys, en imprès normalitzat facilitat per l'OSR.
  - Material inventariable disponible, en imprès normalitzat facilitat per l'OSR.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOC
  Dades equip investigador Icona Vist
  Dades altres investigadors Icona Vist
  Memòria Icona Vist
  Finançament Icona Vist
  Material inventariable Icona Vist
  5. IMPRÈS DE SOL·LICITUD
  La sol·licitud es fa telemàticament a través del formulari electrònic Enllaç a formulari que s'ha penjat per a tal efecte.

  Les instruccions són senzilles:

  - S'ha d'emplenar el formulari electrònic Enllaç a formulari que s'obrirà en una finestra a part.

  - S'ha de pitjar el botó d'Enviar sol·licitud que apareix davall el formulari. Si l'enviament s'ha dut a terme correctament, s'ha de pitjar a l'enllaç Imprimeix sol·licitud que apareixerà al peu del missatge de Sol·licitud enviada.

  - Finalment, heu d'enviar la còpia impresa, signada, registrada i amb la documentació adjunta necessària a:

  Àngels Oliver
  Oficina de Suport a la Recerca (OSR)
  Son Lledó. Campus Universitari
  Cra. de Valldemossa, km 7.5
  07122 Palma
  (Illes Balears, Espanya)

  Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud d'aquest ajut o per a qualsevol problema tècnic que pogués sortir durant l'enviament de la sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Miquel Titos, de l'OSR, al número 971 17 2523, al correu electrònic miquel.titos@uib.es o al número de fax 971 17 2637.

  Per a qualsevol altre dubte relatiu a aquest punt del programa, us podeu posar en contacte amb Àngels Oliver, de l'OSR, al número 971 17 3068, al correu electrònic angels.oliver@uib.es o al número de fax 971 17 2637.

  6. AVALUACIÓ
  Els ajuts seran adjudicats per la Comissió d'Investigació quan els hagi avaluat la comissió avaluadora de l'OSR.
  7. SEGUIMENT
  L'article 6 de la resolució, per la qual es fa pública la convocatòria d'ajuts a projectes de recerca, determina que s'ha de presentar una memòria al vicerector d'Investigació i Política Científica.

  Si el projecte té una durada de dos anys, s'ha de presentar aquesta memòria en acabar el primer any perquè la Comissió d'Investigació determini si es concedeix l'ajut del segon any. També, i qualsevol que sigui la durada del projecte, en acabar el termini d'execució, s'ha de presentar una memòria amb les tasques realitzades i els resultats obtinguts.

  Aquesta memòria ha de seguir el model que podeu trobar aquí:

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOC
  Memòria seguiment Icona Vist


  Torna