Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix ALTRES

 1. Convocatòria Oberta32. Investigadors col·laboradors de la UIB (ICUIB)

  CONVOCATÒRIA: A partir 2016 - Termini: Consultar informació
  1. OBJECTIUS DEL PROGRAMA

  A la investigació que es duu a terme a la UIB cada vegada és més freqüent la col·laboració entre investigadors que formen part de la plantilla del personal docent i investigadors de la Universitat i investigadors que no en formen part.

  Així mateix, hi ha científics de diversos organismes públics d’investigació (OPI), com és el cas de l'Institut d'Oceanografia (IEO) o de l'agència estatal Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), que imparteixen docència no remunerada en diverses titulacions, singularment de postgrau.

  Aquestes participacions son, sens dubte, beneficioses per a la Universitat, i per aquest motiu la UIB té la voluntat de reconèixer-les i incentivar-les.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Poden obtenir el reconeixement d'Investigador Col·laborador de la UIB (ICUIB) totes aquelles persones que estiguin en possessió d’un títol universitari oficial i en situació de participació o col·laboració activa en tasques d’investigació o docència de postgrau promogudes per algun departament, centre o institut de la UIB.
  3. NORMATIVA
  4. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS

  Aquest programa es mantindrà obert sempre.

  Les sol·licituds s’han de fer com a màxim fins al dia 10 inclòs del mes anterior a l’inici de l'activitat de la persona proposada a ser ICUIB.

  Documentació que cal presentar:
  - Imprès de sol·licitud.
  - Carta acceptació de clàusules (dades personals i assegurança mèdica). Aquest document es generarà una vegada s'hagi enviat l'imprès de sol·licitud

  Les persones de contacte que declarin que el/la candidat/a a investigador col·laborador/a de la UIB disposa d’assegurança amb cobertura d’accidents contractada amb una empresa o organisme espanyol, ha d'aportar la documentació que acrediti que l’ICUIB proposat n’és beneficiari així com aportar el document de cobertures que inclou l'esmentada assegurança. Per a la resta de casos (típicament personal estranger o persones recent titulades), la UIB formalitzarà la contractació d’una pòlissa d’accidents pel període de vigència del nomenament ICUIB. El PDI proponent del nomenament haurà de manifestar l’analítica i els tres codis DIR on s’imputaran els costos de la pòlissa.

  5. IMPRÈS DE SOL·LICITUD

  La sol·licitud es fa telemàticament a través del següent formulari electrònic Enllaç a formulari.

  Les instruccions són les següents:

  - Heu d'emplenar el formulari electrònic Enllaç a formulari que s'obrirà en una finestra a part.
  - Heu de pitjar el botó d'Enviar sol·licitud que apareix al final del formulari. Si l'enviament s'ha dut a terme correctament, heu de pitjar a l'enllaç Imprimeix sol·licitud que apareixerà al peu del missatge de Sol·licitud enviada.

  -Aquesta sol·licitud enviada generà la carta carta d'acceptació de clàusules.

  - Finalment, heu de registrar d'entrada al registre oficial de la UIB la còpia impresa signada juntament amb la carta d'acceptació de clàusules.

  Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud, us podeu posar en contacte amb l'Oficina de Gestió del Programa de Foment i Recursos Humans per a la Recerca (FORHU) al número 971 17 2465 - 971 25 9503 o bé a través del correu electrònic forhu.programafoment@uib.cat.

  Per a qualsevol problema tècnic que pogués sorgir durant l'enviament de la sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Miquel Titos, de l'Àrea d'Investigació, al número 971 17 2523 o al correu electrònic miquel.titos@uib.es.

  6. FINANÇAMENT
  Aquesta actuació pot estar cofinançada pel Pla Anual d'Impuls del Turisme Sostenible per al període 2023 i amb càrrec al Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

  umfe

  its


  Torna