Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix AJUTS A LA RECERCA

 1. Convocatòria Tancada19. Premis a la Recerca "Montserrat Casas"

  CONVOCATÒRIA: 2014 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 7 de març de 2014.

  1. OBJECTIUS DEL PROGRAMA

  L’objectiu del premi es reconèixer la dedicació a la recerca dels doctorands vinculats a la Universitat de les Illes Balears i estimular la producció científica i la transferència del coneixement generat.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Els sol·licitants han de ser doctorands vinculats a la Universitat de les Illes Balears i no haver obtingut el grau de doctor abans de la data de lliurament del premis.

  El termini de presentació de sol·licituds comença en la data de publicació de la convocatòria i acaba el 7 de març de 2014.

  La resolució dels premis es donarà a conèixer el dia 23 d’abril de 2014.

  3. CARACTERÍSTIQUES DELS PREMIS

  Es concediran dos premis de 4000 €, un dins l’àmbit de les Arts i Humanitats i les Ciències Socials i Jurídiques, i un altre dins l’àmbit de les Ciències Experimentals i de la Salut i l’Enginyeria i l’Arquitectura. Es premiaran resultats de recerca originals que hagin estat generats en el marc d’una tesis doctoral.

  L'import del premi està subjecte a la normativa fiscal vigent.

  4. DADES DE LA CONVOCATÒRIA
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria Icona Vist
  Annex Icona Vist
  5. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS

  Els interessats han de presentar la seva sol·licitud mitjançant l'imprès telemàtic i que poden trobar al següent punt d'aquesta mateixa pàgina.

  L’imprès de sol·licitud s’ha de presentar degudament signat, juntament amb una còpia impresa de la memòria, al Registre General de la UIB, a les unitats de registre en funcionament als centres de la UIB, o en la forma que s’estableix a l’article 38.4. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú.

  A la sol·licitud s’hi ha d’adjuntar la documentació següent, en format electrònic (PDF):

  - Memòria del treball de recerca dut a terme en el marc del doctorat en què s’està matriculat segons les instruccions que figuren a l’annex. La memòria podrà estar redactada en català, castellà o anglès.

  - Còpia de l’expedient acadèmic complet de tots els estudis universitaris del sol•licitant, que ha d’incloure les notes mitjanes.

  - Curriculum vitae del candidat. Els candidats que estiguin matriculats en programes de doctorat de la UIB no han d’adjuntar aquest document; la informació s’obtindrà d’ofici a partir la base de dades institucional de GREC.

  6. IMPRÈS DE SOL·LICITUD

  La sol·licitud es fa telemàticament a través del formulari electrònic Enllaç a formulari que s'ha penjat per a tal efecte.

  Les instruccions són les següents:

  - Heu d'emplenar el formulari electrònic Enllaç a formulari que s'obrirà en una finestra a part.

  - Heu de pitjar el botó d'Enviar sol·licitud que apareix al final del formulari. Si l'enviament s'ha dut a terme correctament, heu de pitjar a l'enllaç Imprimeix sol·licitud que apareixerà al peu del missatge de Sol·licitud enviada.

  - Finalment, heu de registrar d'entrada a qualsevol dels registres oficials de la UIB, o de la forma establerta per la llei, una còpia impresa de la sol·licitud, signada i amb una còpia impresa de la memòria.

  Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Xavier Salvà, de l'OSR, al número 971 17 3068, al correu electrònic xavier.salva@uib.es o al número de fax 971 17 2637.

  Per a qualsevol problema tècnic que pogués sorgir durant l'enviament de la sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Miquel Titos, de l'OSR, al número 971 17 2523, al correu electrònic miquel.titos@uib.es o al número de fax 971 17 2637.

  7. AVALUACIÓ

  Per a cadascuna de les modalitats del premi es constituirà un jurat format per quatre investigadors especialistes en els àmbits del premi i presidit, en ambdós casos, pel responsable del vicerectorat amb competències en investigació.

  El Consell de Direcció, a proposta del vicerectorat amb competències en investigació, proposarà els investigadors que formaran part de cada un dels Jurats. Es deixa a criteri del Consell de Direcció la possibilitat d’ampliar el nombre de membres en alguna de les modalitats del premi si es considera necessari.

  Els jurats decidiran els criteris de valoració de cada una de les modalitats, prioritzant en qualsevol cas l’originalitat i innovació dels treballs de recerca presentats.

  La resolució del jurat serà inapel·lable.

  8. RESOLUCIÓ
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució Icona Vist
  Criteris Icona Vist

  Torna