Educació i ciutadania (EIC)

Projectes i contractes

  • "Condicions d'èxit i ruptures en la participació de la població jove en els dispositius d'educació de segona oportunitat: el cas del CFO Jovent/Condiciones de éxito y rupturas en la participación de la población joven en los dispositivos de educación de segunda oportunidad: el caso del CFO Jovent (Proyecto Grundtvig 'Prevenir le décrochage et accompagner le raccrochage éducatif des jeunes adultes')", 2009-2010. Investigador principal: Francesca Salvà. Programa no específico. Ajuntament de Palma FUEIB (Art 83 LOE). Contracte.
  • "Proposta de línies de treball i actuacions de formació professional per a l'ocupació 2009-2011/Propuesta de líneas de trabajo y actuaciones de formación profesional para el empleo 2009-2011", 2009. Investigador principal: Francesca Salvà. Programa no específico. Conselleria de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears. Contracte.
  • "Realización del análisis, ordenación y síntesis de la documentación originada en el transcurso de la elaboración del 'Libro Blanco de la formación para el empleo en Baleares'", 2009. Investigador principal: Jesús Salinas. Programa no específico. Conselleria de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears. Contracte.
  • "Proyecto de Formación del Profesorado de los municipios que integran la UCOM (Telpaneca, Totogalpa, Las Sabanas, San Lucas). Departamento de Madriz (Nicaragua)", 2009-2012. Investigador principal: Oliver, M.F.; Forteza, D.. Programa no específico. Govern de les Illes Balears. Projecte.