Projectes i contractes

  • "Joves com a agents actius de prevenció", 2020-2021. Investigador principal: Maria del Carmen Orte Socías. Ayudas a la Investigación. Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE). Projecte.
  • 5/2021 - "Anuari de l'Envelliment de les Illes Balears 2021", 2020-2021. Investigador principal: María del Carmen Orte Socías. Subvencions per al foment de la investigació, estudi o recerca i difusió de resultats de treballs de recerca en l'àmbit dels serveis socials. Conselleria d'Afers Socials i Esports. GOIB. Projecte.
  • PID2019-105513RB-I00 - "Intervención socioeducativa basada en la evidencia para la prevención familiar del consumo de drogas y la educación afectivosexual: el Programa de Competencia Familiar (PCF-AFECT)", 2020-2023. Investigador principal: María del Carmen Orte Socías; Joan Alfred Amer Fernández. Programa Estatal d'R+D+i Orientada als Reptes de la Societat: Projectes d'R+D+i Reptes investigació. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Projecte.
  • "ESTUDI SOBRE LA PROSTITUCIÓ, LA TRACTA I L'EXPLOTACIÓ SEXUAL INFANTIL I ADOLESCENT A LES ILLES BALEARS", 2020. Investigador principal: Lluís Ballester Brague. Subvencions per a projectes de foment i suport a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i/o de prevenció i erradicació de les violències masclistes (IBDona). Institut Balear de la Dona. Contracte.
  • "Estudi sobre trajectòries de persones en entorns de prostitució a Palma Estudio sobre trayectorias de personas en entornos de prostitución en Palma", 2020. Investigador principal: Rosario Pozo Gordaliza. Programa d'activitats de promoció de la salut de l'Ajuntament de Palma. Ajuntament de Palma. Contracte.
  • "Servicio para la elaboración de un estudio sobre la violencia de género en personas mayores en el municipio de Calviá", 2020-2021. Investigador principal: Maria del Carmen Orte Socias. Ajuts per a la realització d'accions complementàries a la investigació en l'àmbit universitari (Institut de la Dona). Ajuntament de Calvià. Contracte.