Escoltar

Química de materials (MATER)

Tècniques o instrumental

  • Línies d'alt buit i d'atmosfera controlada.
  • Autoclaus, banys termostàtics, estufes, forns i utillatge per la síntesi de materials de disseny.
  • Microscopi electrònic de transmissió i de rastreig amb sistema de microanàlisi.
  • Difractòmetre de raigs X amb càmera de temperatura variable.
  • Espectròmetre d'infraroig i d'UV-visible.
  • Analitzador simultani: termogravimetria i anàlisi tèrmica diferencial.