Investigació clínica i traslacional

Tesis i treballs d'investigació

  • Tania García Martínez, "Estudio preliminar de la vía C-Met en células de tumores de estroma gastrointestinal". Universitat de les Illes Baleares, Espanya, 2015. Treball de Fi de Grau.